Stebuklas.mobi

 

 

Svetainė pritaikyta mobilių įrenginių formatui.                                                                                                                         | Pagrindinis puslapis |  Facebook |

 

Knyga- Palangoje skaityta dalis D. Disperzio ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

tvarko taip, kaip jums būtų geriausia. Jeigu jau ko nors tikitės, tikėkitės netikėtumų. Atsiduokite, pasikliaukite ir atsisakykite bet kokių pastan­gų suvaldyti trokštamo įvykio pasireiškimo būdus.

Daugumai mūsų šią kliūtį įveikti sunkiausia, nes žmogus nori val­dyti ateities tikrovę, kurdamas ją pagal praeities tikrovės modelį.

Kvantinė kūryba: padėka prieš gaunant

Ką tik kalbėjau apie minčių ir jausmų suderinimą, siekiant sukur­ti norimą rezultatą... sykiu atsisakant mėginimų suvaldyti aplinkybes, kuriomis tas rezultatas pasirodytų. Taip, tam tikra prasme turime at­likti tikėjimo šuolį - jis būtinas, jei nuobodų, nuspėjamą gyvenimą norime išmainyti į naujas džiugias patirtis ir kvantines staigmenas.

Tačiau tai ne vienintelis kvantinis šuolis, kurį turėsime atlikti, kad pritrauktume norimus dalykus.

Kokiomis aplinkybėmis paprastai jaučiatės dėkingi? Spėju, dauge­lis jūsų atsakytų taip: Esu dėkingas už šeimą, jaukius namus, draugus ir darbą. Visus šiuos dalykus sieja tai, kad jie jau yra jūsų gyvenime.

Paprastai jaučiamės dėkingi už dalykus, kurie jau įvyko ar dabar vyksta mūsų gyvenime. Tiek jums, tiek man nuo mažų dienų buvo skiepijama, kad džiaugsmui reikalinga priežastis, dėkingumui - mo­tyvas, o meilei - pagrindas. Tai ir yra mano minėta vidinių sąlygų pri­klausomybė nuo išorinės tikrovės, niutoniškasis modelis.

Naujasis tikrovės modelis kviečia mus, kvantinius kūrėjus, keisti savo vidų, mintis ir jausmus, prieš patiriant fizinius vidaus ir išorės vie­nio įrodymus jutimais.

Ar galėtumėte dėkoti ir džiaugtis trokštamu įvykiu iki jam nutin­kant? Ar galėtumėte taip aiškiai įsivaizduoti tą tikrovę, kad jau dabar atsidurtumėte ateities gyvenime?

Dabar pamąstykime apie tai turėdami omenyje kvantinį modelį. Ar galėtumėte dėkoti už tai, kas jau egzistuoja kvantiniame lauke, nors dar neįsikūnijo jūsų tikrovėje? Išties taip elgdamasis apgręžtumėte prie-

JŪSŲ KVANTINĖ ESMĖ

žasties ir pasekmės dėsnį ir, užuot laukęs, kol išorinės aplinkybės pakeis jūsų vidų (tarkime, suteiks laimės ar dėkingumo pojūtį), pats taptumė­te priežastimi (pakeitę vidų, neišvengiamai sulauksite pasekmių išorėje). Jausdami dėkingumą siunčiate signalą, kad įvykis jau įvyko. Dė­kingumas toli gražu nėra vien mentalinis procesas. Turite jaustis taip, tarsi norimas dalykas jau šią akimirką būtų jūsų tikrovėje. Tam jums reikės įtikinti tik jausmų kalbą suprantantį kūną, kad jis gautų emocinį ateities patyrimo, kurį išgyvenate dabar, dalmenį.

Visatos protas ir kvantinis laukas

Tikiuosi, dabar jau sutinkate su pamatinėmis kvantinio modelio sampratomis - kad fizinė tikrovė pirmiausia yra energija, egzistuojan­ti neaprėpiamo, visą laiką ir erdvę sujungiančio tinklo pavidalu. Kad šiame tinkle, kvantiniame lauke, yra visos galimybės, kurias patys re­dukuojame į tikrovę savo mintimis (sąmone), stebėjimu, jausmais ir būties būviu.

Tačiau negi tikrovė — tik bešališkos viena kitą veikiančios elektro­magnetinės jėgos? Negi gyvastį mums teikianti dvasia tėra biologijos ir genetinių atsitiktinumų produktas? Man ne kartą teko kalbėtis su žmonėmis, kurie vadovavosi tokiu požiūriu. Paprastai dialogas klosty-davosi štai taip:

Kur yra proto, palaikančio širdies plakimą, šaltinis?

Tai atlieka autonominė nervų sistema.

Kur ši sistema lokalizuota?

Smegenyse. Ji vadinama limbine smegenų sistema.

Ar smegenyse yra kokie nors konkretūs audiniai, palaikantys širdies plakimą?

Taip.

// ko sudaryti šie audiniai?

Iš ląstelių.

// ko sudarytos šios ląstelės?

 

ATSIKRATYKITE |PROČIO BŪTI SAVIMI

Iš molekulių.

Iš ko sudarytos šios molekulės?

Iš atomų.

Iš ko sudaryti šie atomai?

Iš subatominių dalelių.

O iš ko daugiausia sudarytos subatominės dalelės?

Iš energijos.

Mums priėjus prie išvados, kad fiziologinė mūsų transporto prie­monė yra sudaryta iš tos pačios substancijos kaip ir visa visata, tokie žmonės kaktomuša atsitrenkia į sampratą, jog kūnui gyvybę teikianti energija yra 99,99999 procentai „nieko", sudarančio fizinę visatą. Tada jie arba gūžteli pečiais ir nueina savo keliais, arba gauna pripažinti visą fizinę visatą vienijantį principą.

Argi ne ironiška, kad visą savo dėmesį esame sutelkę būtent į šį 0,00001 procentą tikrovės, kuri yra fizinė? Tikriausiai daug ko nepastebime?

Jei šis „niekas" yra sudarytas iš informaciją pernešančių energijos bangų ir organizuoja mūsų fizines struktūras bei jų funkcionavimą, be jokių abejonių, į kvantinį lauką reikia žvelgti kaip į nematomo proto lauką. Kadangi energija - tai visos mūsų fizinės tikrovės pamatas, ma­terija irgi yra ne kas kita, o save pertvarkęs šis ką tik mano apibūdintas protas.

Kvantinis laukas yra neregima potenciali energija, sugebanti persi­tvarkyti ir virsti subatominėmis dalelėmis, vėliau - atomais, molekulė­mis ir taip toliau. Žodžiu, būdama niekas ji gali virsti bet kuo. Fiziolo­giniu požiūriu, ši energija organizuoja molekules į ląsteles, ląsteles - į audinius, audinius - į organus, šiuos - į organų sistemas, o galiausiai viską į vientisą kūno sistemą. Kitaip tariant, ši potenciali energija pa­mažu žemina savo virpesių dažnį, kol virsta kietaisiais kūnais.

Būtent šis visatos protas suteikia gyvastį laukui ir viskam, kas jame yra, žinoma, įskaitant jus ir mane. Ši galia yra tas pats visatos protas, atgaivinantis ar įkvepiantis gyvybę visiems materialios visatos aspek-tams. Jis palaiko mūsų širdžių plakimą, padeda skrandžiui virškinti maistą ir prižiūri nesuskaičiuojamą daugybę cheminių reakcijų, kiek­vieną akimirką vykstančių mūsų ląstelėse. Maža to, tas pats protas ragi­na medžius auginti vaisius ir priverčia susidaryti bei išsiskaidyti tolimas galaktikas.

Egzistuodamas visuose erdvės ir laiko taškuose, tvarkydamas viską tiek mūsų viduje, tiek išorėje, šis protas yra ir asmeninis, ir visatinis.

Esame visatos proto pasireiškimai, tad galime jį mėgdžioti

Visatos protas pasižymi suvokimo geba, kuri mus daro individais. Nors ši galia yra visatinė ir nešališka, ji išties sąmoninga - suvokia save ir savo gebėjimą veikti materialioje visatoje.

Taip pat šis protas yra absoliučiai dėmesingas ir atidus, tai yra pa­stebi ir rūpinasi visais savo lygmenimis, įskaitant jus bei mane. Jis viską stebi ir viskuo pasirūpina. Jis suvokia mūsų mintis ir svajas, mūsų elg­seną ir troškimus. Būtent „stebėdamas" jis suteikia viskam stabilų, tai yra fizinį, pavidalą.

Ir nėra jokios galimybės, kad ši visa sukūrusi ir visa palaikanti ga­lia, šitaip mumis besirūpinanti ir pildanti kiekvieną troškimą, būtų kas nors kita, o ne tyra meilė.

Jau užsiminiau apie du sąmonės aspektus: objektyvųjį ir subjekty­vųjį. Pirmasis - tai visaapimančio lauko protas, antrasis - laisvą valią ir savimonę turintis individas. Atkartodami pirmojo aspekto savybes, tampame kūrėjais. Vidumi ir elgsena atliepdami šį mylintį protą, su juo supanašėjame. Kad ir kokį pranešimą į kvantinį lauką išsiųstų su­bjektyvusis protas, visatos protas parinks ir fizinėje plotmėje įkūnys atitinkamą įvykį. Kai mūsų valia susiderina su visatos valia, kai mūsų protas susiderina su jos protu, o mūsų meilė su jos meile, - ši visatos są­monė ima reikštis per mus. Mes tampame šia didinga galia, kuri padeda peržengti praeitį, gydo dabartį ir atveria duris ateičiai.

 

AIMt K'AIYMII  |l'(.'i K'K i lilIM SAVIMI

Gauname tai, ką patys pasiunčiame

Visatos protas mūsų gyvenimus tvarko ir organizuoja štai tokiu principu. Tarkime, žmogus patyrė skaudų išgyvenimą. Jeigu neišsiskiria su juo ir toliau nešiojasi šią kančią savo prote bei kūne, reiškia ją min­timis ir jausmais, tokiu būdu siunčia į lauką tam tikrą energinį parašą. Visatos protas atsiliepia pasiųsdamas į jo gyvenimą dar vieną įvykį, kuris sužadins žmogui tą energinį parašą atitinkančius jausmus ir mintis.

Tokiu atveju jo mintys siunčia signalą (aš kenčiu), o tą patį sakan­čios emocijos pritraukia į gyvenimą emocijų dažnį atitinkantį įvykį -štai dar viena puiki priežastis kentėti. Tiesą sakant, mes be paliovos siunčiame vienokius ar kitokius signalus, o visatos protas nuolatos at­sako tam tikromis išorinėmis aplinkybėmis. Štai kokie galingi esame.

Vienas svarbiausių šioje knygoje keliamų klausimų: kodėl mums nesiuntus signalo, kuris sužadintų pozityvias pasekmes? Kaip mums pa­keisti savo vidų, kad siunčiamas signalas atitiktų tai, ko išties norime? Pasikeisime tik tada, kai iki kaulų smegenų patikėsime, kad pasirenkant siunčiamą signalą, galima sukurti bet kokias trokštamas pasekmes.

Objektyvioji sąmonė nebaudžia mūsų už nuodėmes (tai yra min­tis, jausmus ir veiksmus). Šios mintys, jausmai ir poelgiai patys mus nubaudžia. Jeigu siunčiame į lauką signalą, paremtą nepageidaujamų praeities patirčių sukeltomis mintimis ir jausmais, nieko keista, kad lauko atsakas irgi neigiamas.

Kiek kartų tarėte tokius ar panašius žodžius: „Negaliu tuo pa­tikėti... kodėl tai visada man atsitinka?" Remdamiesi nauju tikrovės supratimu, gausite pripažinti, kad toks klausimas atspindi jūsų pasą­monėje įsitvirtinusį niutoniškąjį modelį, pagal kurį esate priežasties ir pasekmės dėsnio auka. Ar nematote, kad patys kuo puikiausiai galite sužadinti norimas pasekmes? Ar jums neatrodo, kad, užuot reagavus ką tik paminėtu būdu, daug prasmingiau užduoti sau tokį klausimą: Kaip turiu mąstyti, jausti ir elgtis, kad mano kuriamos pasekmės ar rezultatai atitiktą tai, ko noriu?


 

Jei taip, jums reikia sąmoningai susikurti tokią sąmonės būseną, kuri leistų susijungti su visatos protu, užmegzti tiesioginį ryšį su gali­mybių lauku ir pasiųsti aiškų signalą, kad norime keistis ir matyti savo gyvenime iš to lauko grįžtančius norimus rezultatus.

Prašykite grįžtamojo kvantinio ryšio

Pradėję kryptingai kurti, paprašykite kvantinės sąmonės duoti jums ženklą, kad užmezgėte su ja ryšį. Nesidrovėkite. Taip tik išreikšite savo norą žinoti, kad kvantinė sąmonė yra reali ir suvokia jūsų pa­stangas. Jos patvirtinimas, kad ir kokia forma pasirodytų, įkvėptų jus džiaugsmingai kūrybai.

Savo ruožtu kvantinės tikrovės principai reikalauja mūsų nusiže­minti, atidėti į šalį savo žinias ir atsiduoti nežinomybei; tada stebėti savo gyvenimo pokyčius, tai yra grįžtamąjį ryšį. Ir tai yra geriausias mo­kymosi būdas. Sulaukę teigiamų ženklų (pastebėję palankiai pakitusias išorines gyvenimo aplinkybes), žinosime, kad mūsų vidinės pastangos buvo tinkamos. Be abejo, atminsime, ką darėme, idant vėl galėtume

pakartoti.

Taigi gyvenime sulaukę grįžtamojo ryšio, lyg mokslininkai galite imtis tiriamojo darbo. Kodėl nepamėginus stebėti ir analizuoti atsiran­dančių pokyčių, patikrinti, ar visata palaiko jūsų pastangas ir galiausiai įrodyti sau savo galią?

Tai kaipgi susisieti su kvantine sąmone?

Kvantinė fizika yra „beprotystė"

Klasikinė Niutono rizika skelbė, kad objektų sąveika visada yra li­nijinė, nuspėjama ir atkartojama. Jeigu A + B = C, tada C + D + E = F ir panašiai. Tačiau sveiku protu nesupaisomame kvantiniame tikrovės modelyje visa yra susiję su aukštesnių matmenų informacijos lauku, kuriame erdvė ir laikas visiškai susipynę. Kurgi ne!

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Mums taip sunku suprasti kvantinę fiziką dar ir dėl to, kad nuo pat vaikystės buvome pratinami mąstyti sveiku protu, remtis jutimo organais. Ir išties, jei imsime matuoti ir analizuoti tikrovę remdamie­si šiais pagalbininkais, niekada neišsprūsime iš Niutono paradigmos gniaužtų.

Norint suprasti kvantinį modelį, teks atsisakyti sveiko proto ir liautis vadovautis jutimais (kvantinė fizika yra beprotystė). Kuriant atei­ties tikrovę pagal kvantinio modelio dėsnius, jausmais apčiuopiami ir sveiku protu įvertinami patvirtinimai ateis paskiausia. Kodėl?

Kvantinis laukas yra daugiamatė tikrovė, egzistuojanti anapus mūsų jutiminio patyrimo ir logikos dėsnių, plotmėje, kur nėra nei kūno, nei kitų objektų, nei laiko. Tam, kad susiliestumėte su šia plotme ir pradėtumėte konstruktyviai su ja sąveikauti, kuriam laikui prireiks užmiršti savo kūną. Taip pat teks laikinai atitraukti dėmesį nuo išori­nės aplinkos - visko, su kuo tapatinatės gyvenime. Sutuoktinis, vaikai, nuosavybė, patys įvairiausi rūpesčiai ir bėdos yra jūsų tapatybės dalys; per jas tapatinatės su išoriniu pasauliu. Galiausiai jums teks pamesti linijinio laiko giją. Kitaip tariant, sąmoningai stebėdami potencialią ateities patirtį, turėsite įsišaknyti dabartyje, idant protas liautųsi svyra­vęs tarp praeities atminimų ir nuspėjamos ateities lūkesčių.

Argi ne ironiška, kad norėdami paveikti savo tikrovę, išsigydyti kūną ar pakeisti ateitį, turite visiškai atsiriboti nuo išorinio pasaulio, užmiršti kūną ir prarasti laiko nuovoką? Jūs iš tikrųjų turite tapti gry­nąja sąmone.

Taip pasielgę galėsite valdyti savo aplinką, kūną ir laiką. (Švelniai vadinu šiuos dėmenis didžiąja trijulei) Kadangi subatominis pasaulis sudarytas vien iš sąmonės, patekti į jį galima tik pro grynosios sąmonės duris. Į jį neįžengsite su savo išorine tapatybe, statusu, pasiekimais ir laimėjimais - kvantinio pasaulio durys tam per mažos; į jį patenkama tik tapus „niekuo".

Neišsigąskite, mūsų smegenims tai įgimtas gebėjimas (plačiau apie tai dar kalbėsime). Kai suprasite, kad esate visiškai pajėgus tapti gryną-ja sąmone, palikti užnugaryje pasaulį ir žengti į naują laiko bei erdvės nesaistomą tikrovę, savaime rasis didžiulis noras tai išbandyti.

Anapus laiko ir erdvės

Pirmiausia aptarkime, kas tai yra laikas ir erdvė. Šias sąvokas žmo­gus sukūrė aiškindamas fizinės tikrovės sandarą ir siekdamas nustatyti bet kokio objekto padėtį erdvėje bei laike. Kiekvieną daiktą mes api­būdiname pagal tai, kur ir kiek laiko jis yra. Šios dvi sampratos kone apsėdusios žmogaus protą: kur aš esu? Kiek laiko čia esu? Kiek laiko čia dar būsiu? Kur judėsiu paskui? Nors laiko kaip tokio pajusti nesugeba­me, suvokiame jo tekėjimą panašiai kaip vietą erdvėje: „jaučiame" pra­bėgusias sekundes, minutes ir valandas taip, kaip savo kūną, atsišliejusi į kėdę, ir ant žemės padėtas pėdas.

Begalinės galimybės materializuoti tikrovę yra anapus laiko ir er­dvės, nes tos galimybės kol kas neegzistuoja. Neegzistuodamos jos, sa­vaime aišku, neužima jokios padėties erdvėje ar laiko tiesėje. Visa, ko nėra materialia prasme, tai yra kieno tikimybių bangos nesusiaurėjo iki konkrečios tikrovės, egzistuoja anapus laiko ir erdvės.

Kadangi kvantinis laukas yra ne kas kita, o nematerializuotos ga­limybės, jis yra už laiko ir erdvės. Šias dvi charakteristikas bet kuri iš nesuskaičiuojamų galimybių įgauna tada, kai pradedate ją stebėti ir taip suteikiate jai materialią būtį.

/ lauka įžengiama su juo supanašėjant

Puiku, mes turime galią materializuoti bet kokią norimą tikrovę, išsirinkdami ją iš kvantinio lauko. Tačiau kaip prie šio lauko prieiti? Tiesa, visada esame su juo susiję, tačiau kaip tinkamai į jį kreiptis, kad gautume pageidaujamą atsaką? Jei jau nuolatos spinduliuojame energi­ją ir taip siunčiame į kvantinį lauką informaciją, kaip veiksmingiau su juo bendrauti?

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Kituose skyriuose labai nuodugniai aiškinsiu, kaip j šį lauką įženg­ti. Dabar jums pakaks žinoti, kad norint patekti į anapus laiko ir erdvės egzistuojantį lauką, reikia pačiam susikurti panašią būseną viduje.

Ar jums niekada neteko išgyventi akimirkų, kai laikas ir erdvė ta­rytum išnyko? Atminkite, kai vairuodami automobilį visas mintis su­telkėte į kokį nors rūpimą klausimą. Tokiais atvejais užmirštate savo kūną (nebesuvokiate savo padėties erdvėje), nebesuvokiate supančios aplinkos (išnyksta išorinis pasaulis) ir visiškai nebepastebite laiko (nė neįsivaizduojate, kuriam laiko tarpui buvote atitrūkęs).

Jei jums toks potyris pažįstamas, vadinasi, buvote atsidūręs ties durimis, vedančiomis į kvantinį lauką. Peržengus jų slenkstį, galima sąveikauti su visatos protu. Iš esmės tada mintis jums jau buvo tapusi realesnė už bet ką kita.

Vėliau smulkiai paaiškinsiu, kaip reguliariai patekti į šią sąmonės būseną, susisiekti su lauku ir tiesiogiai bendrauti su visa kam gyvastį įkvepiančiu visatos protu.

Keiskite prote, keisis ir gyvenimas

Pradėjome šį skyrių aptardami sampratą, kad protas ir materija yra visiškai atskiri dalykai, o paskui ėmėme gilintis į kvantinį modelį, teigiantį, kad jiedu neatskiriami. Protas yra materija, o materija yra protas.

Neatmestina, kad praeityje jūsų mąstymas buvo apribotas netin­kamų sampratų, todėl pastangos keistis būdavo bevaisės. Tikriausiai manėte, kad keisti reikia išorines aplinkybes: Jei neturėčiau tiek daug kitą įsipareigojimą, atsikratyčiau antsvorio ir būčiau laiminga. Visi ne kartą esame pareiškę sau panašių dalykų. Jei būtų A, daryčiau B. Prie­žastis ir pasekmė.

O jei galėtumėte pakeisti savo protą, mintis, jausmus, savo būseną, nepaisydami jokių laiko ir erdvės veiksnių? Jei galėtumėte pirmiausia pasikeisti pats, o tada stebėti, kokias pasekmes sužadins šie „vidiniai" pokyčiai „išoriniame" pasaulyje?

Jūs tai galite.

Žinote, kas iš esmės pakeitė mano ir daugybės kitų žmonių gy­venimus? Supratimas, kad norint pakeisti savo protą ir taip pritraukti naujas patirtis bei įžvalgas, tereikia atsikratyti įpročio būti savimi. Visa yra įmanoma žmogui, kuris pakilo aukščiau jutimo organų, suvokė, kad praeitis nepajėgi jo supančioti ir gyvena neapsiribodamas kūno po­reikiais, aplinkos bei laikotarpio tendencijomis. Visa kam gyvybę įkve­piantis visatos protas tokį žmogų maloniai nustebins. Jis nenori nieko daugiau, nei išpildyti visus jūsų troškimus.

Žodžiu, keiskite protą, ir visas gyvenimas pasikeis.

Juos prižiūrės mažas vaikas...

Prieš pradėdamas naują skyrių, norėčiau papasakoti, kokia galia pasižymi sąlytis su aukštesniąja sąmone ir kaip stulbinamai jis gali veik­ti mūsų gyvenimus.

Mano dabar jau suaugę vaikai praktikavo meditacines technikas, panašias į tas, kurias aprašysiu trečioje knygos dalyje. Šios technikos jiems padėjo patirti išties nepaprastų nuotykių. Nuo pat vaikystės tarp mūsų galiojo susitarimas, kad panorėję kokių nors materialių dalykų ar patirčių patys stengiasi ir jas susikuria. O aš nesikišu į šias pastangas ir leidžiu jiems veikti savarankiškai. Kitaip sakant, jie patys kuria savo tikrovę, naudodamiesi protu ir sąveikaudami su kvantiniu lauku.

Dvidešimtmetė mano dukra koledže studijavo menus. Tuo metu buvo pavasaris ir aš paklausiau jos, ką ketinanti veikti per artėjančias vasaros atostogas. Ji išsitraukė ilgiausią sąrašą! Užuot pasielgusi kaip įprasta koledžo studentei ir vasarai susiradusi darbą savo šalyje, ji norė­jo dirbti Italijoje, išmokti ir patirti naujų dalykų, aplankyti bent šešis Italijos miestus ir vieną savaitę praleisti Florencijoje, kur gyveno jos

draugų. Ji buvo suplanavusi pirmas šešias vasaros savaites padirbėti už solidų atlygį, o likusią atostogų dalį praleisti namuose.

Pagyriau dukrą už aiškią viziją ir patariau, kad leistų visatos sąmo­nei pačiai sutvarkyti, kaip susiklostys ši jos svajonių vasara. Ji jau nu­sprendusi, nori patirti, o didžioji sąmonė pasirūpins, kaip tai įvyks.

Nors mergina buvo gerai įvaldžiusi gebėjimą mąstyti ir jausti taip, lyg jau būtų patyrusi tam tikrą išgyvenimą, priminiau ne tik suformu­luoti ketinimą, kokia turėtų būti jos vasara — kokius žmones sutiks, kokių įvykių sūkuryje atsidurs ir kokias vietas aplankys, - bet ir tai, kokius jausmus pažadins visos šios išorinės aplinkybės. Paprašiau protu kurti tokį aiškų ateities vaizdą, kol jos mintys virs patirtimi, o smegenų neuronų jungtys interpretuos šią informaciją kaip tikrovę.

Jeigu ji būtų likusi mergina, sėdinčia bendrabučio kambaryje ir svajojančia aplankyti Italiją, rezultatas būtų buvęs vienoks. Kitokio re­zultato galima sulaukti jau dabar tapus kitu žmogumi. Taigi nors tada buvo dar tik kovas, ji turėjo tapti mergina, pusę vasaros praleidusią Italijoje.

Susitvarkysiu, - tarė ji.

Tiesą sakant, tokios situacijos jai nebuvo naujiena. Panašiai ji iš­pildė savo norus vaidinti dainos vaizdo siužete ir patirti nevaržomą apsipirkinėjimo šėlsmą. Abu šie troškimai materializavosi nepaprastai sklandžiai.

-    Kai atsisėsi kurti šių savo patirčių, pakilti turi tapusi kitu žmo­
gumi. Po šio mentalinio kūrimo turi jaustis taip, lyg ką tik būtum pra­
leidusi pačią nuostabiausią gyvenimo vasarą, - aiškinau dukrai ne kartą
jau girdėtus dalykus.

-    Viskas aišku, tėti, - tarė.

Ji suprato, kad kasdien turės susikurti naują būties būvį. Ir po kiek­vieno tokio mentalinio kūrimo jai reikės praleisti dieną kupina dėkin­gumo už tas patirtis širdimi. Po kelių savaičių dukra man paskambino. - Tėti, universitetas siūlo meno istorijos vasaros kursą Italijoje. Šiaip visa programa kainuoja septynis tūkstančius dolerių, bet galiu


 

išsirūpinti nuolaidą ir mokslai man tekainuotų keturis tūkstančius. Ar nepadengtum šių išlaidų?

Tikrai nesu iš tų tėvų, kurie nė piršto nepajudins dėl suaugusių savo vaikų, tačiau jos prašymas man nepasirodė atitinkąs pradinį tiks­lą. Mergina mėgino pati surežisuoti šios galimos lemties išsipildymą, užuot leidusi tai padaryti kvantiniam laukui. Pasiūliau jai išties protu apsigyventi Italijoje - mąstyti, jausti, kalbėti ir svajoti „itališkai", kol šie išgyvenimai įtrauks ją fiziškai.

Kai po gero mėnesio vėl sulaukiau dukters skambučio, jos balsas trykšte tryško džiaugsmu. Ji buvusi bibliotekoje ir plepėjusi su savo meno istorijos dėstytoja. Nejučia jiedvi ėmė šnekėtis itališkai, nes abi puikiai mokėjo šią kalbą. Po kurio laiko dėstytoja tarė: „Klausyk, ką tik prisiminiau, kad viena mano kolegė ieško žmogaus, kuris šią vasarą galėtų mokyti amerikiečius studentus italų kalbos pradžiamokslio."

Be abejo, mano dukra gavo šią vietą. O tai reiškia, kad ji ne tik gaus nemažą atlygį už darbą, bet per šešias savaites pabuvos šešiuose skirtinguose Italijos miestuose, praleis bent savaitę Florencijoje, o antrą vasaros pusę grįš į namus. Taip ji materializavo išsvajotą darbą su viso­mis pirminės vizijos smulkmenomis.

Atkreipkite dėmesį, kad čia pasakojau ne apie merginą, kuri su įprastu šių laikų jaunuomenei atkaklumu ieškojo galimybių patenkinti savo užgaidą - naršė internete, kamantinėjo visus dėstytojus ir kitus pažįstamus bei panašiai. Užuot bandžiusi išpešti naudos iš linijinio priežasties ir pasekmės dėsnio, mano dukra taip pakeitė savo būties būvį, kad pati tapo pasekmių priežastimi. Ji savo gyvenimu įkūnijo kvantinį dėsnį.

Elektromagnetinėmis bangomis ji susisiekė su kvantiniame lau­ke egzistuojančia trokštama tikrove ir jos kūnas atsidūrė tose ateities erdvėse. Pats įvykis ją susirado. Jos pastangų pasekmės atėjo visiškai nenuspėjamai; įvykus stulbinamam sutapimui jos pasirodė taip, kaip niekas nesitikėjo, ir negali būti nė menkiausios abejonės, kad visa tai -merginos vidinių pastangų rezultatas.

 


 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Pamąstykite apie tai. Kokios progos laukia jūsų toje anapusinėje plotmėje? Koks esate šią akimirką? Koks apskritai esate? Ar ši jūsų bū­sena pritrauks tai, ko norite?

Ar galime pakeisti savo būties būvį? Ar tikrai pakeitus protą atsidu­riama naujoje tikrovėje? Į suos klausimus ir atsakys likusi knygos dalis.

 

ANTRAS SKYRIUS


 
VEIKIANT APLINKĄ

Viliuosi, kad dabar subjektyviojo proto įtaka objektyviajam pa­sauliui jums atrodo bent iš dalies įtikima. Galbūt net esate pasirengę pripažinti, kad stebėtojas gali paveikti subatominį pasaulį ir sužadinti tam tikrą įvykį vien priversdamas elektroną iš energijos bangos virsti dalele. Taip pat tikriausiai tikite mūsų aptartais kvantinės mechanikos eksperimentais, įrodančiais, kad sąmonė tiesiogiai valdo mažyčių ato­mų pasaulį, nes šių elementų pagrindas ir yra sąmonė bei energija. Tai jau kvantinė fizika praktiškai, tiesa?

Tačiau gali būti, kad iki šiol nesate visiškai tikri, jog protas gali da­ryti tikrą ir apčiuopiamą įtaką jūsų gyvenimui. Turbūt klausiate savęs: Kaip mano protas pajėgtą paveikti didesnio masto įvykius, pakeistų gyve­nimo aplinkybes? Kaip galiu priversti elektronus įgauti tam tikro įvykio, trokštamos patirties pavidalą? Taigi nenustebčiau, jei jūs abejotumėte savo pajėgumu kurti žmogiškosios tikrovės įvykius.

Šios knygos tikslas - pateikti jums mokslo faktus, patvirtinančius minties galią kurti tikrovę. O skeptikams siūlyčiau suprasti, kad galbūt skepticizmas trukdo įžvelgti tam tikras tiesas (kaip ir bet kokia kita nuostata jis tiesiogiai veikia žmogaus gyvenimą).

 

 

Permąstydami įprastas mintis ir jausmus, vis kursite įprastą tikrovę

Jei pripažinsite tokios paradigmos galimybę, remdamiesi vien lo­gika turėsite sutikti ir su tuo, kad norint susikurti naują asmeninį pa­saulį, būtina pakeisti nusistovėjusią mąstyseną ir jausmus. Mąstydami ir jausdami taip, kaip mąstėte vakar bei užvakar, sukursite tokias pa­čias gyvenimo aplinkybes, kurios sukels tokias pat emocijas, o šios vers mintyti atitinkamas mintis.

Leisiu sau surizikuoti ir palyginsiu šią situaciją su žiurkėnu rate. Be paliovos mąstydami (sąmoningai ar nesąmoningai) apie savo rūpesčius, tik dar daugiau jų pritrauksite į savo gyvenimą. O galbūt rūpesčių jūsų gyvenime tiek daug, nes be paliovos apie juos mąstote*. Galbūt bėdos atrodo jums tokios tikros, nes nuolat esate paniręs į jas sukūrusius jaus­mus. Atkakliai derindami savo mintis* ir jausmus su esamomis gyveni­mo aplinkybėmis, įtvirtinsite tą pačią tikrovę.

Todėl keliuose kituose skyriuose norėčiau nuodugniai panagrinėti tai, ką būtina suprasti siekiant pokyčių.

Perženkite savo aplinką, kūną ir laiką

Dauguma žmonių gyvenime yra susitelkę į tris dalykus: aplinką, savo kūną ir laiką. Jie ne tik sutelkę į juos dėmesį, bet ir mąsto sutin­kamai su jais. Tačiau įpročio būti savimi atsikratysite tada, kai jūsų mąstymas peraugs gyvenimo aplinkybes, kūno įsimintus jausmus ir pradėsite gyventi naujoje laiko tiesėje.

Norėdami pasikeisti, mintyse turite susikurti idealą, tai yra mo­delį, kuris skiriasi nuo šiandieninio „jūsų". Visos didžiosios istorinės asmenybės žinojo, kaip tai padaryti; suprasdami ir taikydami žemiau aprašytas sampratas bei technikas, jūs taip pat galite tapti didingi.

Siame skyriuje aiškinsimės, kaip įveikti savo aplinką, ir padėsime pamatus kitiems dviem skyriams apie kūną bei laiką.

 


 

Vidinę aplinką sudaro prisiminimai

Prieš prabildamas apie įpročio būti savimi atsikratymą, noriu trumpai kreiptis į jūsų sveiką protą. Užduosiu jums klausimą: kaip išsi-ugdėte įprotį mąstyti ir jausti taip, kaip mąstote ir jaučiate?

Aš pats į šį klausimą atsakyti galiu tik remdamasis smegenų, kurio­se kyla mintys ir jausmai, veikla. Dabartinė neurologijos teorija sako, esą smegenys sudarytos taip, kad atspindėtų mūsų aplinką. Visa in­formacija, su kuria susilietėme per gyvenimą, yra saugoma smegenų sinapsėse.

Santykiai su žmonėmis, žinios apie daugybę daiktą, kurie mums priklauso ar kuriuos teko matyti, apie vietas, kuriose lankėmės ir gyve­nome, taip pat begalė mus apianki\isi\\ patirčių lieka smegenų struktū­rose. Netgi visa aibė išmoktų ir tolydžio kartojamų veiksmų yra įspaus­ti sudėtingose pilkosios materijos klostėse.

Taigi mūsų smegenis sudarantys neuronų (nervinių ląstelių) tin­klai tiesiogine šio žodžio prasme atspindi visas mūsų asmenines patirtis, įgytas skirtingu laiku ir įvairiose vietose sąveikaujant su žmonėmis bei daiktais.

Kaip vadiname šių „prisiminimų" apie žmones ir įvairius išgyve­nimus visumą? Tai mūsų išorinė aplinka. Smegenys paprastai atliepia aplinką ir yra asmeninės praeities įrašas, nugyvento gyvenimo atspindys.

Jums sąveikaujant su skirtingais pasaulio dirgikliais, išorinė aplin­ka sužadina įvairias smegenų grandines, kurias suformavo mūsų pra­eities patirtys, mintys ir jausmai. Sužadintos šios grandinės vėl verčia mus atitinkamai mąstyti (ir reaguoti).

Jei jau mintys nulemia tikrovę, mąstydami tas pačias mintis (ku­rios savo ruožtu visiškai atspindi aplinką), diena po dienos kursime lygiai tokią pat tikrovę. Tokiu atveju vidinės mintys ir jausmai tiksliai atitiks išorinį gyvenimą, nes būtent ši išorinė tikrovė su visomis savo problemomis, sąlygomis ir aplinkybėmis nulemia, kaip mąstote ir jau­čiatės vidinėje tikrovėje.

   

 


 

Atminimai verčia kurti tas pačias patirtis

Kiekvieną dieną matant tuos pačius žmones (kaip antai, viršinin­ką, sutuoktinį ir vaikus), atliekant tuos pačius veiksmus (kelionė į dar­bą, kasdienės užduotys, įprasta mankšta), lankantis tose pačiose vietose (pamėgtoje kavinėje, parduotuvėje ir darbovietėje), apžiūrinėjant tuos pačius objektus (savo namą, automobilį, dantų šepetuką... netgi kūną), seni prisiminimai priverčia jus atkurti tas pačias patirtis.

Galėtume tarti, kad žmogaus protas visiškai valdomas aplinkos. Jūsų tapatybę nulemia išorinės sąlygos, nes su jomis tapatinatės. Ste­bite tikrovę jos pačios suformuotu protu ir taip redukuojate begalines kvantinio lauko tikimybių bangas į įvykius, atspindinčius jūsų proto būseną. Galite su manimi nesutikti ir tvirtinti, kad jūsų mintys nėra visiškai tapačios aplinkai, kad tikrovė nėra taip paprastai perkuriama. Tačiau atsižvelgdami į tai, kad smegenyse glūdi visi jūsų praeities įrašai ir kad protas yra sąmonės produktas, gausime pripažinti, jog tam tikra prasme mūsų mąstymas visada remiasi praeitimi. \ situacijas reaguodami smegenimis, kuriose lyg kompiuterio programoje įrašyti mūsų prisimi­nimai, sukuriate tiksliai praeitį atliepiančią proto būseną, nes smegenys iškelia visas su esamomis aplinkybėmis susijusias jose glūdinčias žinias ir patirtis. Pagal kvantinį dėsnį (kuriam, be abejo, esate pavaldūs), jūsų praeitis tampa ateitimi.

Supraskite štai ką: jeigu jūsų mąstymas remsis praeitimi, sukur­site tik praeities patirtis. Mąstydami ir jausdami žinomas mintis bei jausmus, kursite pažįstamas pasekmes ir nuolatos atkartosite tokį patį gyvenimą. Kadangi jūsų smegenys visiškai atspindi aplinką, kiekvieną rytą jutimai prijungia jus prie tos pačios tikrovės ir sužadina tokį patį sąmonės srautą.

Visa jutiminė informacija, kurią smegenys priima iš išorinio pa­saulio jums regint, uodžiant, girdint, jaučiant ir ragaujant, skatina jas mąstyti sutinkamai su pažįstama tikrove. Atmerkiate akis ir žinote, kad šalia gulintis asmuo yra jūsų sutuoktinis, nes jus sieja daug bendrų


 

išgyvenimų. Išgirstate lojimą už durų ir suprantate, kad taip prašosi išleidžiamas laukan jūsų šuo. Pajuntate dieglį nugaroje ir atsimenate, kad tą patį jautėte vakar. Susiejate puikiai pažįstamą išorinį pasaulį su savimi (tiksliau, tuo, kuo save laikote), prisimindami save konkrečiame laiko ir erdvės taške.

Ėjimas senojo aš pėdomis

Jau aptarėme, kad jutimai primena mums, kas tokie ir kur esa­me, - taip mes prisijungiame prie savo tikrovės. Ką dauguma mūsų daro po to? Toliau einame giliai įmintomis senojo aš pėdomis - patys to neįsisąmonindami mąstome, kalbame ir veikiame pagal seną papra­timą.

Spėju, paprastai pabundate toje pačioje lovos pusėje, tokiu pat kaip visada judesiu užsimetate chalatą, pažvelgiate į veidrodį, kad atsi­mintumėte, kas esate, ir visiškai automatiškai apsiprausiate duše. Tada susišukuojate, kad jūsų išvaizda atitiktų kitų lūkesčius, mašinaliais ju­desiais išsivalote dantis. Geriate kavą iš to paties pamėgto puodelio ir valgote įprastus pusryčius. Apsirengiate striukę ir nėmaž nesusimąsty­dami ją užsisagstote.

Paskui nesąmoningai važiuojate automobiliu puikiai pažįstamu maršrutu į darbą. Ten atliekate gerai išmoktus veiksmus. Matote tuos pačius žmones, jie spaudo jumyse tuos pačius emocinius mygtukus, verčiančius jus mąstyti apie juos, savo darbą ir gyvenimą įprastas mintis.

Vėliau skubate namo, kad greitai pavalgytumėte ir suspėtumėte pažiūrėti mėgstamą pramoginę televizijos laidą, tada puolate į lovą, kad laiku užmigtumėte ir, išaušus rytojui, vėl skubėtumėte daryti viską iš naujo. Ar per tą dieną jūsų smegenys bent truputį pasikeitė?

Kodėl slapčia tikitės, kad jūsų gyvenimą aplankys kokios nors nau­jovės, jei kiekvieną dieną mąstote tas pačias mintis, atliekate tuos pa­čius veiksmus ir išgyvenate tas pačias emocijas? Ar ne taip būtų galima apibrėžti beprotybę? Visi vienu ar kitu metu esame patekę į tokį uždarą ratą. Dabar bent jau suprantame, kodėl jis vis nesiliauja suktis.

Galima visiškai drąsiai teigti, kad asmuo, kurio gyvenimą ką tik nusakėme, kiekvieną dieną atkuria tokią pačią proto būseną. Jeigu aplinka yra proto tęsinys (ką užtikrintai sako kvantinio pasaulio mode­lis), protui išliekant tokiam pačiam, jūsų gyvenimas išsaugos status quo.

Pamąstykite taip: ar gali pakisti išvestis, jei įvedame vis tuos pačius duomenis? Kaip tikitės sukurti ką nors nauja, jei į nesikeičiančią aplin­ką nuolat reaguojate tokiomis pat mintimis?

 

Prilituoti prie sunkmečio

Kiekvieną dieną praleidžiant vis taip pat, suaktyvinamos tos pačios nervų sistemos grandinės, o tai gali turėti dar vieną pasekmę. Kaskart įprastai atsiliepdami j pažįstamą tikrovę (tat yra įjungdami tas pačias nervines ląsteles), nervinių ląstelių grandines „sulituojate" taip, kad jos atitiktų įprastas jūsų asmeninės tikrovės sąlygas, nesvarbu, geros jos ar blogos.

Neurologijoje egzistuoja principas, pavadintas Hebo dėsniu. Jo esmė tokia: kartu aktyvinamų nervinių ląstelių jungtys stiprėja. Hebo credo parodo, kad pakartotinai suaktyvinant tas pačias nervines ląsteles, joms bus vis lengviau susižadinti visoms vienu kartu. Ilgainiui tarp jų susiformuos ilgalaikiai santykiai.1

Žodžiu „lituoti" įvardiju tokį reiškinį, kai grupė neuronų išvien buvo sužadinti tiek daug kartų, kad tarp jų užsimezgė tam tikros ilga­laikės jungtys - pakartotinis sužadinimas juos tarytum sulitavo. Kuo dažniau konkrečios neuronų grandinės yra suaktyvinamos, tuo patva­resni darosi statiški nervinės veiklos maršrutai. Laikui bėgant bet kokia dažnai žmogaus mintijama mintis, atliekamas veiksmas ar puoselėja­mas jausmas virs automatišku ir nesąmoningu įpročiu

Donald O. Hebb (1904—1985) — Kanados psichologas, padaręs didelę įtaką neu­ropsichologijos srityje. (Vert. past.)

 . Kai jūsų protuitokią didelę įtaką daro aplinka, ji raidiškai tampa įpročiu, tai yra įeina įjūsiį protą.

Taigi vis mąstydami tas pačias mintis, kartodami tuos pačius veiks­mus ir jausdami tas pačias emocijas, pradėsite lituoti savo smegenų ląsteles į ribotą grandinę, kuri tiesiogiai atspindės jūsų ribotą tikrovę. O tai pačiai proto būsenai bus vis lengviau savaime atsikurti kiekvieną dienos akimirką.

Sis nekaltas reakcijų ciklas įtvirtina smegenyse konkrečią išorinę tikrovę. Kuo dažniau sužadinsite tas pačias smegenų grandines, reaguo­dami į išorinį gyvenimą, tuo labiau smegenys atitiks jūsų asmeninį pa­saulį. Jus prie gyvenimo sąlygų prikaustys neurocheminės jungtys. Lai­kui bėgant, jūsų mąstymas bus įspraustas į tam tikrus ganėtinai siaurus rėmus, nes smegenyse bus suaktyvintas baigtinis grandinių rinkinys, sukursiantis tiksliai apibrėžtą mentalinį parašą. Sis parašas paprastai vadinamas asmenybe.

 

Kaip išsiugdote įprotį būti savimi

Dėl šio neuronų susisaistymo vidinė proto tikrovė ir išorinio pa­saulio tikrovė tampa beveik neatskiriamos. Jei, pavyzdžiui, negalite liautis mąstę apie savo problemas, protas ir gyvenimas susilies į vienį. Objektyvusis pasaulis nudažo subjektyvųjį protą, o tikrovė, kaip žino­ma, klusniai prisiderina prie jo. Jūs pasiklystate sapno iliuzijoje.

Tatai taip pat galima pavadinti vėžėmis, į kurias visi įpuolame. Esmė ta, kad kartojame ne tik tuos pačius veiksmus, į mus šaknis su­leidžia ir nuostatos bei jausmai. Taigi įprotį būti savimi išsiugdote tap­damas aplinkos vergu. Jūsų mąstysena prisitaiko prie gyvenimo sąlygų ir štai jūs, kvantinis stebėtojas, žvelgiate j begalinę būtį per tos pačios spalvos akinius ir įtvirtinate vis tą pačią tikrovę. Jūs kaip mašina rea­guojate į išorinį, pažįstamą ir nekintantį pasaulį.

Skirtingai nei Bilo Murajaus (Bill Murray) suvaidintas persona­žas filme „Švilpiko diena", jūs net nebandote kovoti su nenutrūkstama monotonija. Dar blogiau, kad į šį uždarą ratą jus įkišo ne kokia nors paslaptinga neregima jėga, - įūspats esate šio rato kūrėjas.

Geroji naujiena ta, kad pats sukūręs uždarą ratą, vien savo pastango­mis galite jį ir sunaikinti.

Kvantinis tikrovės modelis sako, kad norint pakeisti gyvenimą, reikia iš pagrindų keisti mąstyseną, elgseną ir jauseną. Turime pakeisti savo būties būvį. Kadangi mąstysena, elgsena ir jausena yra esminiai mūsų asmenybės dėmenys, būtent asmenybė kuria asmeninę tikrovę. Taigi naują asmeninę tikrovę, naują gyvenimą sukursite, susikurdami naują asmenybę. Turite tapti kitu žmogumi, nei dabar esate.

Keistis - tai mintimis ir elgesiu pranokti dabartines aplinkybes bei aplinką.

Didybė - tai nepalaužiama ištikimybė svaJQnei

Prieš pradėdamas nagrinėti būdus, padėsiančius mintimis pranok­ti savo aplinką ir taip atsikratyti įpročio būti savimi, noriu jums šį tą priminti.

Mąstymas gali pranokti esamą tikrovę. Istorijos vadovėliuose ne­trūksta tai padariusių žmonių pavardžių, kaip antai: Martinas Liuteris Kingas Jaunesnysis, Marija Kiuri, Mahatma Gandis, Tomas Edisonas ir Žana d'Ark. Visos šios asmenybės turėjo ateities tikrovės viziją, kuri tuomet egzistavo jutimais neapčiuopiamu kvantinio lauko tikimybės pavidalu. Ir, atėjus laikui, kiekvienas jų pavertė savo vidinio pasaulio viziją tikrove.

Minėtas asmenybes sieja tai, kad visos jos puoselėjo svajonę ar tikslą, kuris buvo daug didesnis už jas pačias. Visi šie žmonės tikėjo tam tikra ateities versija, kuri jų protuose buvo tokia tikra, kad jie gy­veno savo svajone, lyg ši jau būtų išsipildžiusi. Jie nematė jos akimis, negalėjo išgirsti, paragauti, užuosti ar kitaip pajusti, tačiau svajonė buvo taip juos užvaldžiusi, kad jų veiksmai pirma laiko atitiko potencialią tikrovę. Kitaip sakant, jie elgėsi taip, lyg vizija jau būtų tapusi tikrove.

Pavyzdžiui, Indiją XX a. pradžioje geležiniuose gniaužtuose laikęs imperialistinis diktatas stipriai slėgė vietos gyventojus. Nepaisydamas to, Gandis tikėjo tikrove, apie kurią jo tautos gyvenime nebuvo nė menkiausios užuominos. Jis visa širdimi rėmė lygybės, laisvės bei ne-prievartos idėjas ir buvo visiškai tikras, kad jos taps jo tautos egzisten­cijos pamatu.

Nors Gandis kalbėjo apie laisvę, britų valdymo ir tironijos tikrovė buvo visiškai priešinga. To laikmečio įsitikinimai aštriai kirtosi su jo viltimis ir siekiais. Vis dėlto Gandis neleido priešiškiems išoriniams faktams jo paveikti ir nėmaž nesitraukė nuo savo idealo.

Ilgą laiką iš išorinio pasaulio Gandis beveik nesulaukė ženklų, kad kas nors keičiasi. Vis dėlto kovotojas nesileido paveikiamas aplinkos są­lygų. Jis tikėjo ateitimi, kurios dar nebuvo įmanoma pamatyti ar patirti kitais jutimais, bet kuri buvo gyva jo prote. Fiziškai gyvendamas savo tuometį gyvenimą, prote nešiojosi ateities viziją. Gandis suprato, kad jo mintys, veiksmai ir jausmai permainys aplinkos sąlygas. Jam dedant pastangas, ilgainiui tikrovė išties pradėjo keistis.

Kai mūsų elgsena atitinka ketinimus, kai veiksmai atliepia mintis, kai protas ir kūnas dirba išvien, kai žodžiai ir darbai yra suderinti... tada bet kuris žmogus įgauna didžiulę galią.

 

Istorijos milžinai: „su tikrove prasilenkiančios beprotystės"

Istorijos didžiūnai su nepalaužiamu ryžtu siekė pakeisti ateitį, ne­reikalaudami skubaus atsako iš aplinkos. Jie nėmaž nesijaudino negavę jokio jutimais apčiuopiamo požymio ar fizinio įrodymo, kad trokštami pokyčiai vyksta; nėra jokios abejonės, kad kiekvieną dieną jie primin­davo sau apie siekiamą tikrovę. Jų protai aplenkė tuometę aplinką, nes ši nebevaldė jų mąstymo. Jie išties ėjo pirma laiko.

 

Šias žymias asmenybes taip pat siejo ir kita ne mažiau svarbi gija -jos labai aiškiai žinojo, ko nori. (Atminkite, kad visas norimos tikrovės pasireiškimo detales paliekame aukštesniajam protui, - didžiūnai tikrai tai žinojo.)

Verta pastebėti, kad dauguma istorijos milžinų amžininkų laikė juos svaičiotojais, kitaip tariant, prasilenkiančiais su tikrove. Ir jie buvo teisūs. Milžinai visiškai prasilenkė su tikrove — ją aplenkė, kaip, beje, ir jų svajonės. Įvykis, kurį jie nešiojo savo mintyse, kurį tvirtino veiksmais ir emocijomis, nebuvo tikroviškas, nes ši tikrovė dar nespėjo pasireikšti. Neišmanėliai ir cinikai taip pat galėjo pavadinti jų viziją beprotybe -šiuo atveju irgi nebūtų suklydę. Ateities vizija buvo „beprotiška", nes sveikam protui tikra yra tik tai, kas apčiuopiama jutimais, o vizija buvo anapus jų.

Antai Žaną dArk visi laikė nutrūktgalve, netgi pamišėle. Savo idėjomis ji metė iššūkį laikotarpio įsitikinimams if tuometei politinei sistemai. Tačiau merginos vizijai pasireiškus, ji imta laikyti didžiai do­ringa.

Kai žmogus laikosi savo svajonės, nepaisydamas, kokia yra aplinka, tai yra didybė. Netrukus išsiaiškinsime, kad aplinka įveikiama, įvei­kiant kūną ir laiką. Prisiminkime Gandį — išorinio pasaulio situacija (aplinka) jo nepaveikė, jis nesirūpino dėl savo pojūčių ir nesuko sau galvos, kas jam gali nutikti (kūnas), nesijaudino, kiek prireiks laukti, kol laisvės svajonė išsipildys (laikas). Gandis paprasčiausiai žinojo, kad anksčiau ar vėliau visi šie dėmenys paklus jo ketinimams.

Ar įmanoma, kad visų istorijos milžinų idėjos jų protuose buvo taip suvešėjusios, jog smegenys priėmė jas kaip tikrą patirtį? Ar galėtu­mėte ir jūs pasikeisti vien pasitelkę mintį?

 

Mentalinė repeticija: kaip mintys tampa patirtimis

Neurologija įrodė, kad galime keisti smegenų būseną, - taigi ir elg­seną, nuostatas bei įsitikinimus, - vien mintydami kitas mintis (kitaip tariant, aplinkai likus tokiai pat). Pasitelkus mentalinę repeticiją (pakar­totinai įsivaizduojant, kad atliekame konkretų veiksmą), smegenų ląs­telių grandinės persitvarkys taip, kad atspindėtų mūsų tikslus. Mintys gali tapti tokios realios, kad smegenys jas priima už gryną pinigą - kaip fizinę tikrovę. Žodžiu, smegenų biocheminę struktūrą galima pertvar­kyti pirma realaus patyrimo išoriniame pasaulyje.

Pateiksiu pavyzdį. Knygoje „Smegenų vystymas" aptariau, kaip ty­rimų subjektai, penkias dienas po dvi valandas mintimis repetavę vienos rankos pratimą pianinu (nė sykio neprisiliesdami prie instrumento kla­višų), pademonstravo tokius pat pokyčius smegenyse, kaip ir žmonės, tą patį \afa\fizukai atlikę identiškus pirštų judesius ant pianino klavi­šų2. Funkcinė smegenų skenografija parodė, kad visi tyrimo dalyviai suaktyvino ir išplėtė neuronų grupes toje pačioje smegenų srityje. Iš esmės tiriamieji, gamas ir akordus repetavę mintimis, išsiugdė tokį patį smegenų grandinių skaičių, kaip ir fiziškai barškinę pianino klavišus.

Tyrimas atskleidžia du svarbius dalykus. Jis patvirtino, jog gali­me pakeisti smegenis keisdami mąstymą, be to, parodė, kad susitelkus į vieną tikslą, smegenys nebeskiria vidinio proto pasaulio ir išorinės aplinkos. Taip mūsų mintys gali tapti patirtimis.

Si samprata nepaprastai svarbi kiekvienam, siekiančiam senus įpročius pakeisti naujais, tai yra apkarpyti senus neuronų ryšius ir iš­auginti naujus jų tinklus. Todėl įdėmiau panagrinėkime, kaip mokėsi asmenys, pirštais neišgavę nė vienos natos.

Nesvarbu, kokiu iš dviejų aptartų būdų įgauname įgūdžių, poky­čiams smegenyse atsirasti reikalingi keturi dėmenys: mokymasis, prak­tinės instrukcijos, arba žinios, dėmesio sutelkimas ir kartojimas.

Mums mokantis, susidaro nauji sinapsiniai ryšiai; žinios padeda įtraukti kūną, kad įgytume naujos patirties, kuri vėliau papildys sme­genis. Kai sutelkiame dėmesį ir vis kartojame naują įgūdį, smegenys ima keistis.

Tiriamųjų grupė, fiziškai grojusi gamas ir akordus, išsiugdė naujas smegenų grandines, nes vadovavosi šia formule.

Mintyse repetavę dalyviai taip pat jos laikėsi, tik į mokymąsi neį­traukė kūno. Jie gan lengvai įsivaizdavo save grojančius pianinu.

Atminkime, kad po tokių mentalinių repeticijų jų smegenyse atsi­rado tokių pat neurologinių pokyčių, kaip ir dalyvių, iš tikrųjų groju­sių pianinu, smegenyse. Nauji neuronų tinklai, ar ryšiai, rodo, kad jie išties grojo gamas ir akordus, net jeigu nepatyrė to fiziškai. Galėtume tarti, kad jų smegenys „gyveno ateityje", pirma fizinio įvykio.

Dėl padidėjusios žmogaus smegenų priekakčio žievės ir unikalaus mūsų gebėjimo susitelkti į mintį labiau nei į bet ką kita, priekinės sme­genys gali savaime „nutildyti" išorinę aplinką, kad apdorojama būtų vien tik ši kryptinga mintis. Tokiu atveju mus taip užvaldo vaizduotė, kad atitinkamos nervinių ląstelių jungtys susidaro mums net neišgyve­nus realaus įvykio. Jeigu galime keisti savo vidinę būseną nepaisydami aplinkos, o tada ryžtingai priimti idealą ir išlikti į jį susitelkę pakanka­mą laiko tarpą, smegenys aplenks aplinką.

Taigi mentalinė repeticija yra svarbus įrankis, padedantis atsikra­tyti įpročio būti savimi. Jei be paliovos mąstysime apie ką nors, už­miršdami visa kita, ateis laikas, kai ši mintis taps patyrimu. Tuomet susidarys tą patyrimą atspindinčios nervinių ląstelių jungtys. Vadinasi, mintys bus pakeitusios smegenų struktūrą. Dabar pamąstykite apie štai ką: mentalinės repeticijos procesą galima pasitelkti siekiant bet kokio tikslo.

Sužadindami smegenyse pokyčius, prieš įvykstant trokštamam ateities įvykiui, sukursite reikiamas neuronų grandines, leisiančias jums elgtis sutinkamai su savo ketinimu, šiam dar neįsikūnijus gyvenimo tikrovėje. Mintyse repetuodami geresnes mintis ir veiksmus, taip per­tvarkysite nervų sistemos techninę įrangą, kad ši parengs jus naujam įvykiui.

Tiesą pasakius, tai dar ne viskas. (Kaip tikriausiai supratote, šioje knygoje smegenų technine įranga vadinu fizines smegenų struktūras, jų anatomiją iki pat neuronų.) Vis tobulindami šią techninę įrangą, galiausiai sudarysite sąlygas rastis naujai programinei įrangai. O tada ši programa galės veikti savaime.

Atėjus laikui pademonstruoti viziją, besiskiriančią nuo esamų aplinkos sąlygų, veikiausiai jau būsite pasirengę mąstyti ir veikti užti­krintai, be jokių svyravimų. Kuo aiškesnį savo elgsenos ateities įvykio metu vaizdinį susikursite ir kuo labiau jį įtvirtinsite, tuo lengviau jums bus išties patirti naują būties būvį.

Ar tikite ateitimi, kurios kol kas nematote ir nepatiriate kitais ju­timais? Ar mąstėte apie šią ateitį tiek, kad smegenys pasikeistų ir pra­lenktų fizinį įvykį? Jei taip, jūsų smegenys - nebe praeities saugykla, jos tapo ateities žemėlapiu.

Žinant, kad mąstydami kitokias mintis galime pakeisti smegenų struktūrą, kyla kitas klausimas. Ar įmanoma pakeisti kūną taip, kad jis pirma laiko patirtų siekiamas aplinkybes? Negi protas pajėgus padaryti ir tai? Likite su manimi.

 


 

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS

 

Skirtingi suaugusiųjų smegenų bangų dažniai

Beta. Tikėtina, kad skaitote šį skyrių kasdienio būdravimo būse­nos, o jūsų smegenys skleidžia beta bangas. Smegenys apdoroja knygo­je pateikiamą informaciją ir stengiasi susieti ją su savo tikrove. Skaity­dami šią knygą tikriausiai jaučiate, kaip kūnas remiasi į kėdę, girdite fone skambančią muziką, pakėlę akis matote vaizdus už lango. Visą informaciją apdoroja galvos smegenų žievė.

Alfa. Sakykime, dabar jūs užsimerkiate ir tyčia susitelkiate į vidų. Kadangi taip labai sumažinote jutiminės informacijos srautą iš aplin­kos (80 procentų jutiminės informacijos nervų sistemą pasiekia per regą), smegenų bangos savaime sulėtėja ir pasiekia alfa bangų diapazo­ną. Atsipalaiduojate. Dabar išorinio pasaulio dėmenys mažiau jaudri-na jūsų protą, dėmesį vis labiau pasigvelbia vidinis pasaulis. Būdamas tokios būsenos mažiau mąstysite ir analizuosite*. Galima tarti, kad jūsų būsena šiek tiek primena meditaciją (praktikuodami trečioje knygos dalyje aprašytą meditaciją, pasieksite dar gilesnes alfa būsenas).

Smegenys kiekvieną dieną pereina į alfa būseną be jokių jūsų pastangų. Jums klausantis kokios nors paskaitos smegenys paprastai veikia žemutiniu-vidutiniu beta režimu. Klausotės pranešimo ir ana­lizuojate pateikiamas sampratas. Kai surenkate pakankamai informa­cijos ar išgirstate jums itin tinkantį dalyką, savaime nustojate klausy­tis, o smegenys „nuslysta" į alfa būseną. Taip nutinka dėl to, kad tuo metu informacija įsitvirtina pilkojoje smegenų medžiagoje. Spoksote į erdvę, savo mintimis susidomėję labiau už bet ką kita, visiškai už­miršę išorinį pasaulį. Tokiomis akimirkomis priekakčio žievė įrašinėja šią informaciją į jūsų smegenų architektūrą... ir štai galite atsiminti

sužinotus dalykus.

Teta. Suaugusiųjų smegenys šio dažnio bangas skleidžia ribiniu bū­senų metu, kai žmogus pusiau miega, pusiau būdrauja (sąmoningasis protas yra budrus, o kūnas miega). Tai būsena, į kurią hipnoterapijos specialistas įveda pacientą, kad galėtų susiliesti su jo pasąmone. Tokio-

mis akimirkomis mus lengva paveikti, užprogramuoti, nes pasąmonės ir sąmoningojo proto neskiria jokia uždanga.

Delta. Dauguma mūsų šią būseną patiria giliai miegodami. Tuo­met mes bemaž nieko nesuvokiame, o kūnas geriausiai pasiilsi ir atsi­gauna.

Kaip matyti iš šio glausto aprašymo, lėtėjant mūsų smegenų ban­goms, nyrame gilyn į vidinį pasąmonės pasaulį. Teisingas ir atvirkš­čias teiginys - mūsų smegenų bangų dažniui kylant, sąmonė vis labiau krypsta į išorę.

SMEGENŲ BANGOS

BETA

ALFA

TETA

DELTA

GAMA

Paveikslas 8C. SkirtingŲ suaugusigJŲ smegeng bangg palyginimas.


 

 

 

ATSIKRATYKITE [PROČIO BŪTI SAVIMI

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS

 apdovanojo „pulti arba sprukti" reakcija. Išsiskyrusios cheminės me­džiagos stipriai sujaudina širdį, plaučius ir simpatinę nervų sistemą, o tai savo ruožtu dramatiškai pakeičia fiziologinę būseną. Pakinta mūsų suvokimai, elgsena, nuostatos ir emocijos. Si budrumo forma labai ski­riasi nuo kasdienio budrumo ir susikaupimo. Ji verčia mus elgtis kaip išgąsdintiems gyvūnams. Mūsų dėmesys nukrypsta vien į išorinę aplin­ką, o protas maksimaliai įsitempia. Persijungti į aukštųjų beta bangų režimą smegenis skatina tokios emocijos, kaip antai, nerimas, jaudulys, pyktis, skausmas, kančia, nusivylimas, baimė ir net varžymosi dvasia.

Tikro pavojaus ar kritiškos padėties akivaizdoje šis mechanizmas išties naudingas. Savaime susiaurėjęs ir itin intensyvus dėmesys nėra žalingas. Jis mums padeda atlikti daug netikėtai iškilusių užduočių, ku­rioms reikalinga staigi reakcija ir ryžtingi veiksmai.

Tačiau jei ilgą laiką gyvensime „kritiškos padėties" režimu, viršuti­nis beta bangų diapazonas išderins mūsų organizmą, nes tokiai būsenai palaikyti reikalingi milžiniški energijos kiekiai, be to, tai pats reakty­viausias ir nestabiliausias iš visų smegenų modusų. Šiai būsenai tapus lėtine ir nevaldoma, sveikatai iškyla grėsmė.

Deja, dauguma žmonių siaubingai piktnaudžiauja viršutiniu beta bangų diapazonu. Esame apnikti įvairiausių įkyrių minčių, užvaldyti ne­įveikiamų potraukių, mus kankina nemiga ar lėtinis nuovargis, esame neramūs ar prislėgti, visomis jėgomis siekiame tapti visagaliais ar beviltiš­kai kabinamės į skausmą ir jaučiamės visiški bejėgiai, varžomės, mėgin­dami pasirodyti pranašesni už kitus ar laikome save aplinkybių auka -visa tai liudija, kad mūsų smegenys veikia aukštųjų beta bangų režimu.

Ilgalaikės aukštosios beta bangos išderina smegenis

Smegenys yra centrinės nervų sistemos dalis, o ši sistema valdo it koordinuoja visas kitas kūno sistemas: palaiko širdies plakimą, virškini­mą, reguliuoja imuninę sistemą, kvėpavimo dažnį, hormonų pusiaus­vyrą, kontroliuoja medžiagų apykaitą, atliekų šalinimą ir daug kiti gyvybiškai svarbių procesų. Kol protas veikia nuosekliai ir tvarkingai, stuburo smegenimis sklindantys smegenų pranešimai kūnui užtikrins organizmo sveikatą ir pusiausvyrą.

Tačiau daug žmonių ištisas dienas praleidžia smegenims veikiant viršutinio beta bangų diapazono režimu. Dėl to jie viską regi kaip kri­tišką padėtį. Smegenys be paliovos dirba labai greitai ir tai apkrauna visą sistemą. Gyvenimas šiame siaurame smegenų bangų ruože prime­na važiavimą automobiliu pirma pavara, iki pat galo spaudžiant greičio pedalą. Tokie žmonės lekia per gyvenimą nestabtelėdami pasvarstyti apie persijungimą į kitą režimą, kuris būtų jiems palankesnis.

Be paliovos sukdami galvoje išlikimo instinkto skatinamas mintis, jie pasmerkia save pykčiui, baimei, liūdesiui, nerimui, depresijai, varžy­muisi, agresijai, nesaugumui, nusivylimams ir kitoms ne itin smagioms emocijoms bei būsenoms. Žmones taip stipriai užvaldo nuodingos emo­cijos, kad jie bando analizuoti gyvenime iškylančius sunkumus neatsiri­boję nuo šių pažįstamų jausmų, o tai tik dar labiau įvelia juos į atitinkamų minčių raizgalynę. Atminkite, kad stresą sužadinti pajėgios vien mintys -mūsų mąstysena veikia smegenų ir kūno būseną, kuri palaiko ją suža­dinusias mintis... taip sukasi uždaras ratas, savo uodegą ryjanti gyvatė.

Ilgalaikės aukštosios beta bangos skatina išsiskirti nesveikus streso chemikalus, kurie išderina smegenis ir tada jos primena į natą nepatai­kantį simfoninį orkestrą. Skirtingos smegenų dalys nebepajėgia veikti išvien su kitomis dalimis; paskiros dalys dirba neatsižvelgdamos į kitas, netgi kertasi. Kaip suskilę namai smegenys nustoja dirbti organizuo­tai, vientisumo nelieka. Streso sužadintos cheminės medžiagos priver­čia susiskaidyti mąstančiąsias smegenis (galvos smegenų žievę), ir mes daromės panašūs į asmenį, turintį disociatyvų tapatybės sutrikimą, tik visas skirtingas asmenybes patiriame vienu metu.

Chaotiški, nerišlūs smegenų signalai perduoda kitoms fiziolo­ginėms sistemoms mišrius ir padrikus elektrocheminius pranešimus, kurie išderina kūną, sutrikdo homeostazės, ar pusiausvyros, būseną ir paruošia dirvą ligoms.

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO

Ilgą laiką užtrukusi tokia būsena neišvengiamai paveikia širdį (vys­tosi aritmija ar didelis kraujo spaudimas), atsiranda virškinimo sutriki­mų (vargina nevirškinas, refliuksas ir kiti negalavimai), silpsta imuninė sistema (dažniau persisaldome, pasireiškia įvairios alergijos, didėja vė­žio, reumatoidinio artrito ir kitų ligų grėsmė).

Visų šių bėdų priežastis yra streso ir viršutinio beta diapazono ban­gų išderinta nervų sistema.

Viršutinis beta bangų diapazonas trukdo susitelkti į vidų

Stresas, apie kurį vis užsimenu, kyla dėl priklausomybės nuo di­džiosios trijulės. Bėda yra ne aukštas budrumo lygmuo — kaip tik tokie esame smegenims veikiant viršutinio beta diapazono režimu, - negerai tai, kad būdami tokios būsenos sutelkiame dėmesį vien tik į aplinką (žmones, daiktus, vietas), savo kūną, jo funkcifas (esu alkanas... esu per silpnas... norėčiau gražesnės nosies... esu labai stora, palyginti su ja...) ir laiką (Paskubėk! Visai nebėra laikof).

Esant šios būsenos, išorinis pasaulis atrodo tikresnis už vidinį pa­saulį. Pirmiausia mūsų dėmesys krypsta į sudėtines išorinės aplinkos dalis. Savaime suprantama, kad tokiu atveju ir tapatinamės vien su ma­terialia sfera. Kritikuojame visus pažįstamus, kabinamės į nuosavybę, baimindamiesi, kad galime ją prarasti, kvaršiname sau galvą dėl vietų, kurias mums reikia aplankyti, vis jaudinamės dėl laiko. Šitaip gyvenam lieka labai mažai resursų sužadinti pokyčius, kurių išties norime, - eiti vidun... stebėti ir sekti savo mintis, elgseną bei emocijas.

Vidinę tikrovę apčiuopti labai sudėtinga, kai visą mūsų dėmesį pa sigvelbęs išorinis pasaulis. Apskritai tariant, smegenims dirbant viršuti­niu beta režimu, nepajėgiame susitelkti į nieką, išskyrus didžiąją trijulę, nematome nieko, tik tai, kas tiesiog po nosimi, ir vis mąstome apie bėdas bei sunkumus, užuot pamėginę rasti išeitį. Kodėl reikia tiek daug pastangų, kad paleistume išorę ir atsisuktume į vidų? Viršutiniu beta režimu veikiančioms smegenims sunku pakeisti pavarą ir persijungti į


 

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS

alfa vaizduotės plotmę. Jos prirakina mus prie išorinio pasaulio, tarsi šis būtų vienintelė tikrovė.

Esant tokios būsenos, mokytis praktiškai neįmanoma: nervų siste­ma beveik nepriima informacijos, kuri neatitinka tuo metu patiriamų emocijų. Tiesa ta, kad problemų, kurias taip energingai analizuojate, nepavyks išspręsti apimtam dabartinių emocijų. Kodėl ne? Analizuo­dami tik priversite skleisti dar aukštesnio dažnio bangas. Kol jūsų būse­na tokia įtempta, į viską reaguosite pernelyg jautriai, per daug sureikš­minsite nesvarbius dalykus; jūsų mąstymas stokos aiškumo, darysite nepagrįstas išvadas.

Savo gniaužtuose jus laikančios emocijos verčia mąstyti praeities sąvokomis - kitą akimirką bandote numatyti remdamiesi praeitimi, o šios akimirkos smegenys tiesiog nesugeba suvokti. Dar nepažintiems dalykams pasirodyti jūsų pasaulyje nėra vietos. Jaučiatės atskiras nuo kvantinio lauko ir nesugebate net įsivaizduoti naujų galimybių, kurios įmanomos jūsų aplinkybėmis. Jūsų smegenys veikia ne kūrybiniu reži­mu; jas užvaldė išlikimas, o kuria jos tik blogiausius įmanomus scena­rijus. Vėl pasikartosiu, kad nervų sistema beveik nepriims informacijos, neatitinkančios kritiškos padėties būsenos. Jei jaučiate, kad jus ištiko krizė, smegenims pirmiausia rūpės išlikti, o ne mokytis.

Atsakymas ateis pakilus aukščiau ramybės jums neduodančių emocijų, palikus mintis, dėl kurių tiek sukate galvą, nes visa tai nelei­džia jums atitrūkti nuo pažįstamos praeities. Išeitis iš keblių situacijų, rūpimų klausimų sprendimus rasite peržengę šiuos pažįstamus jausmus ir pradėję tvarkingiau mąstyti.

Smegenims veikiant viršutinio beta diapazono režimu, mąstymas darosi padrikas

Nesunku įsivaizduoti, kad apdorodamos jutiminę informaciją smegenys, veikiančios viršutinio beta bangų diapazono režimu, gali sukurti nemažą sumaištį. Svarbu ne vien smegenų elektrinių impulsų 

dažnis (ciklai per sekundę), bet ir jų kokybė. Kaip atsimenate, užsiimant kvantine kūryba, būtinas siunčiamo signalo rišlumas (koherencija); tas pat galioja ir mąstymui bei smegenų bangoms.

Kiekvienąkart, kai smegenys skleidžia viršutinio beta diapazono bangas, vienas kuris nors didžiosios trijulės dėmuo pritrauks didesnę jūsų dėmesio dalį. Jei baiminatės nepavėluoti, jūsų dėmesio centre yra laikas - ši mintis galvos smegenų žieve siunčia aukštesnio dažnio ban­gas. Žinoma, taip pat suvokiate ir savo kūną bei aplinką. Skirtumas tas, kad šiuo atveju jūsų siunčiamų bangų dažnis žemesnis.

Sutelkus dėmesį į laiką, smegenų bangos gali atrodyti taip:

Kaip matote, žmogui įsitempus, trys aukščiau pateiktos skirtingos kreivės sukuria nerišlų ir nedarnų signalą. Veikiausiai ir jums teko pa­tirti būsenas, kai galvoje sukosi apatiniame paveikslėlyje atvaizduotos padrikos mintys.

Kai dėmesį patraukia visi trys matmenys - aplinka, kūnas ir lai­kas, - smegenys bando sujungti į visumą skirtingus bangų dažnius ir modelius. Si užduotis pareikalauja milžiniškų mūsų vidinio proceso­riaus resursų. Jei atitrauktume dėmesį nuo bet kurio iš matmenų, susi­darančios kreivės taptų rišlesnės, o jas apdoroti būtų lengviau.

RIŠLAUS IR NERIŠLAUS SIGNALŲ SKIRTUMAI

Rišlios (koherentinės) bangos


 

Sutelkus dėmesį į aplinką, smegenų bangos gali atrodyti taip:

Sutelkus dėmesį į kūną, smegenų bangos gali atrodyti štai taip:


 

Nerišlios (nekoherentinės) bangos


 

 Jei vienu metu mėgintumėte susitelkti į visą didžiąją trijulę, sme­genys galėtų skleisti taip atrodančias bangas:

 


 

Paveikslas 8D. Pirmame piešinėlyje energija nukreipta viena linkme,

ji tvarkinga, ritmiška ir sinchroniška. Tokiomis savybėmis pasižyminti

energija yra labai galinga. Koherentiniu energijos bangu, sutartinai

judančiu viena linkme, pavyzdys - lazerio skleidžiama šviesa. Antrame

piešinėlyje šviesos bangos sklinda chaotiškai, padrikai, fazės skiriasi.

Šio silpnesnio signalo pavyzdys galėtg būti kaitinamoji lempa.

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS

 

pročiai ir elgsenos modeliai

Su pasąmone susiliečiame suvokdami, ne analizuodami

Atpažinti savyje beta būseną nesunku: jei nuolatos analizuojate, vadinasi, jūsų smegenys veikia beta bangų režimu, o tai jums neleis įžengti į pasąmonę.

Galima sakyti, mes tiek daug mąstome ir analizuojame, kad ener­gijos niekam kitam nebelieka. Ir išties, dauguma mūsų didžiąją gyveni­mo dalį praleidžia beta būsenos ir ištrūksta iš jos tik nugrimzdę į miegą (tada smegenys generuoja delta diapazono bangas).

Šioje vietoje jums gali kilti prieštaravimų. Sakėte, kad turime būti sąmoningi. Mums reikia pažinti savo mintis, jausmus, tipiškas reakcijas ir kitus dalykus. Argi tai įmanoma padaryti neanalizuojant?

Iš tikrųjų sąmoningumas ir gebėjimas suvokti gali egzistuoti be analizės. Antai paprasčiausiai suvokiate: jaučiu pyktį. Analizuodami neapsiribotumėte šiuo paprastu pastebėjimu rr mintytumėte maždaug taip: Kodėl taip ilgai neatidaro šio tinklalapio? Koks kvailys kūrė šią in-terneto svetainę? Po galais, kodėl interneto ryšys toks lėtas visada, kai tik man reikia ką nors skubiai parsisiųsti?! O suvokti reikštų paprasčiausiai pastebėti mintį ar jausmą, neleidžiant jam sužadinti tolesnių minčių srauto.

Darbinis meditacijos modelis

Aptardami skirtingus vaikų ir suaugusiųjų smegenų bangų tipus, padėjome pamatus darbiniam modeliui, paaiškinsiančiam, kas vyksta medituojant (žiūrėkite kitus penkis paveikslus).3

Pradėkime nuo paveikslo 8E. Vaikų smegenų veiklos tyrimai rodo, kad naujagimiai yra visiškai valdomi pasąmonės.

Dabar pažvelkime į paveikslą 8F. Pliuso ir minuso ženklai atsto­vauja proto raidai, vaikui mokantis iš teigiamų ir neigiamų patirčių bei asociacijų, kurios lemia įpročių ir elgsenos modelių formavimąsi.


 

ANKSTYVASIS PROTAS

Paveikslas 8E. Tegul šis apskritimas simbolizuoja protq. Mums gimus, visas mūsų protas priklauso pasąmonės sričiai.

BESIVYSTANTIS PROTAS

Teigiamos ir

neigiamos patirtys

bei asociacijos


 

Paveikslas 8F. Laikui bėgant, mokomės susiedami jvairias vidinio ir išorinio pasauliu aplinkybes.


 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS


  

Pateiksiu teigiamos patirties pavyzdį: išalkęs ar nepatogiai pasiju­tęs kūdikis ima verkti, stengdamasis patraukti motinos dėmesį. Šiai atskubėjus ir pamaitinus ar pakeitus vystyklus, kūdikio psichikoje už­sifiksuoja svarbus dalykas. Užtenka kelis sykius pasikartoti panašiai si­tuacijai, ir jis susieja sotumo bei komforto pojūčius su verkimu. Taip formuojasi elgsenos modeliai.

Tinkamas neigiamos asociacijos pavyzdys toks: dvejų metų vaikas priglaudžia pirštą prie karštos viryklės. Taip jis labai greitai išmoks­ta susieti išorinius objektus, šiuo atveju viryklę, su vidiniais pojūčiais, skausmu, ir po kelių kartų vaikas išmoksta vertingą pamoką.

Iš abiejų pavyzdžių matyti, kad, voš vaikui pajutus vidinius che­minius pokyčius kūne, smegenys pagyvėja ir atkreipia dėmesį, kokie išorinės aplinkos veiksniai sukėlė šias permainas, nesvarbu, malonios jos ar skaudžios. Tokiu asociacijų principu pamažu formuojasi įpročiai, įgūdžiai ir elgsenos modeliai.

Vaikui sulaukus šešerių septynerių metų, jo smegenys ima veikti alfa bangų režimu ir pradeda formuotis analitinis ar kritinis protas. Pa­prastai šis procesas baigiasi 7-12 metų tarpsnyje.

Meditacija padeda peržengti analitinį protą ir susiliesti su pasąmone

Paveiksle 8G skersai apskritimo viršutinę dalį kertanti linija yra analitinis protas, lyg užkarda atskiriantis sąmoningąjį protą nuo pa­sąmonės. Sis kritinis suaugusiųjų protas mėgsta samprotauti, vertinti, skaičiuoti, prognozuoti, lyginti naujus dalykus su žinomais, juos prie­šinti. Paprastai analitinis suaugusiųjų protas dominuoja didžiąją bu­draus gyvenimo dalį, taigi žmogaus smegenys veikia beta režimu.

Dabar patyrinėkime paveikslą 8H. Virš analitinį protą simboli­zuojančios linijos yra sąmoningasis protas, kuris tesudaro 5 proc. viso proto. Tai logikos ir protavimo centras, sudarantis sąlygas rastis valiai, ištikimybei, ketinimams ir kūrybiniams gebėjimams.


 

ANALITINIS PROTAS

5 proc. SĄMONINGASIS PROTAS

7-12 metu

95 proc. PASĄMONĖ

Paveikslas 8G. Tarp šešerių ir septynerių gyvenimo metu pradeda

formuotis analitinis protas. Jis lyg užkarda atskiria sąmoningąjį protg nuo

pasąmonės. Paprastai jis baigia vystytis vaikui sulaukus 7-12 metu.

SĄMONINGASIS PROTAS IR PASĄMONĖ

Kūrybingumas -*        Valia Ištikimybė

SĄMONINGASIS PROTAS

Logika Samprotavimas

5 proc.

-•-

95 proc.

PASĄMONĖ

\^ įpročiai ir elgsenos modeliai

Paveikslas 8H. Protą sudaro 5 proc. sąmoningojo proto ir 95 proc. pasąmonės. Sąmoningasis protas pirmiausia veikia naudodamas logiką, samprotaudamas,

iš čia kyla valia, ištikimybė, kūrybiniai gebėjimai ir ketinimai. Pasąmonė

apima nesuskaitomą daugybę teigiamu ir neigiamu asociacijų, lemiančiu

įpročiu, elgsenos modeliu, įgūdžiu, įsitikinimu ir nuostatu formavimąsi.


 

 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS


  
 

Pasąmonė sudaro 95 proc. visos mūsų asmenybės, joje gludi tei­giamos ir neigiamos asociacijos - įpročių ir elgsenos modelių pag­rindas.

Paveikslas 81 iliustruoja esminį meditacijos tikslą (piešinyje jį vaiz­duoja rodyklė): perėjimą už analitinio proto. Nuolat analizuodami ir vertindami, negalime iš tikrųjų pasikeisti. Tiesa, naudodamiesi analiti­niu protu galėsime išnarstyti senąjį aš po kaulelį, bet šis protas nepadės pašalinti senų programų ir įdiegti naujų.

Meditacija atveria duris tarp sąmoningojo proto ir pasąmonės. Medituodami įžengiame į operacinę pasąmonės sistemą, kur kaupiami visi nepageidaujami įpročiai ir elgsenos modeliai, bei pakeičiame juos produktyviais ir naudingais mums.

SĄMONINGASIS PROTAS Logika

MEDITACIJA: ANALITINIO PROTO PERŽENGIMAS

 

a                         .-•-••"'

~"~~--..

avimas

 

5 proc.

 

/                             >

1

i

1                                        +        +

\          +    +                                +

-t

95 proc.

PASĄMONĖ

Įpročiai ir elgsenos modeliai

Paveikslas 81. Vienas pagrindiniu meditacijos tikslu - kirsti

analitinio proto uždangą, įžengti j pasąmonę ir taip pakeisti

žalingus jpročius, elgsenos modelius, įsitikinimus, emocines

reakcijas, nuostatas ir nesąmoningus būties būvius.


 

Meditacija perkelia mus iš beta būsenos į alfa ir teta

Pasiaiškinkime, kaip pakeisti pavarą ir pasiekti kitokias smegenų aktyvumo būsenas, atitruksiant nuo kūno, aplinkos ir laiko suvaržy­mų. Visiškai natūraliai galite sulėtinti greitą smegenų ritmą, kad jos generuotų ramias, tvarkingas ir darnias bangas.

Išmokę sąmoningai judėti smegenų bangų skale aukštyn ir žemyn, atversite sau tikrų asmeninių pokyčių duris. Taip peržengsite kasdienio mąstymo, kurį kursto išlikimo instinktais pagrįstos reakcijos, rėmus ir atsidursite pasąmonės karalijoje.

Medituodami pakilsite aukščiau kūno jausmų, ištruksite iš pri­klausomybės nuo aplinkos ir pamesite laiko pojūtį. Užmiršite, kas toks esate, - tuos išorinius ir nuo išorės priklausomus atributus, su kuriais tapatinatės. Jums užmerkus akis, informacijos srautas iš išorinio pasau­lio sumažėja ir galvos smegenų žievei lengviau liautis mąsčius bei ana­lizavus. Taigi analitinio proto veikla ima slopti, sykiu nurimsta galvos smegenų žievės elektrinis aktyvumas.

Ramiai sutelkdami dėmesį į vidų, savaime sužadinate priekakčio žievę, kuri nuslopina sinapsinius ryšius likusioje galvos smegenų žievė­je. Dėl to pritildomos laiką ir erdvę apdorojančios smegenų grandinės, o smegenų bangos sulėtėja iki alfa diapazono, tampa tvarkingesnės ir rišlesnės. Pereinate į kūrybingesnę būseną, nors iki tol iš esmės vadova­votės išlikimo instinktais.

Toliau praktikuojant galima pasiekti kitą meditacijos pakopą -teta bangų dažnį, kai kūnas miega, o protas išlieka budrus. Atsiduriate stebuklų krašte. Keliaujate po gilesnius pasąmonės klodus ir galite tuč­tuojau pakeisti neigiamas asociacijas teigiamomis.

Svarbu atminti, kad tokiu atveju, kai kūnas yra perėmęs proto funkcijas ir reaguoja į įvairius dirgiklius be pastarojo įsikišimo, būda­mas teta būsenos jis pasidaro bejėgis — tiesiog užmigdomas, — o jūs galite laisvai svajoti, keisti pasąmonines programas ir niekieno netruk­domas kurti.


  

Kai kūnas nustoja vadovauti protui, tarnas liaujasi šeimininkavęs ir jūs atgaunate tikrą galią. Vėl esate kaip vaikas, žengiantis į dangaus karalystę.

Užmigdami leidžiamės kopėčiomis žemyn, pabusdami - kylame į viršų

Grimzdamas į miegą žmogus pereina visą smegenų bangų spek­trą, nuo beta iki alfa, teta ir delta. Keldamiesi ryte ir atgaudami sąmo­nę savaime kylate nuo delta iki teta, alfa ir beta. Grįždami iš žemuti­nio pasaulio, atsimenate, kas toks esate, savo rūpesčius ir bėdas, šalia miegantį asmenį, namą, kuriame gyvenate... ir - presto! - asociacijos jus netrunka sugrąžinti į įprastą beta būseną.

Kai kurie per šiuos lygmenis pralekia kaip akmuo, krintantis nuo daugiaaukščio namo stogo. Jų kūnai tokie išvargę, kad kopėčiomis į pasąmonines būsenas jie nusmunka pernelyg greitai.

Kiti nesugeba perjungti pavarų, kad natūraliai nusileistų kopė­čiomis į miegą; jie per stipriai susitelkę į išorę ir nesugeba nuo jos atsiplėšti. Tokius žmones pamažėle ima vis labiau kankinti nemiga ir dažnas jų tampa priklausomas nuo cheminių vaistų, be kurių nesuge­ba nuraminti smegenų bei kūno.

Kad ir kokie būtų miego sutrikimai, jie rodo, jog smegenys ir pro­tas yra išderinti.

Geriausias laikas medituoti - rytas ir vakaras

Dėl kasdienių smegenų chemijos pokyčių (smegenys pakaičiui išskiria serotoniną, padedantį išlikti budriems, ir melatoniną, atpalai­duojantį nakties poilsiui) dukart per parą - einant miegoti vakare ir keliantis iš ryto - atsiveria pasąmonės durys. Šie du laiko tarpsniai yra palankiausi meditacijai, nes tada daug lengviau patirti alfa arba teta būseną.


 

Mėgstu medituoti atsikėlęs anksti ryte, nes tada aš dar nevisiškai ištrūkęs iš sapnų karalijos ir mano smegenys dar dirba alfa režimu. Ma­nau, kad geriausia pradėti kurti nuo nieko.

Kiti pirmenybę teikia vėliam vakarui. Jie žino, jog visą dieną vado­vavęs kūnas dabar yra per daug pavargęs, kad toliau eitų proto pareigas. Taigi jie nesunkiai nusileidžia į alfa būvį ar net pasiekia teta, o tada kuria.

Medituoti vidurdienį paprastai yra sudėtingiau, ypač jei dirbate triukšmingoje kontoroje, prižiūrite būrį viso jūsų dėmesio nuolat rei­kalaujančių vaikų ar užsiimate kita veikla, kuriai būtinas didelis susitel­kimas. Tokiais atvejais jūsų smegenys tikriausiai veikia vidutiniu ar vir­šutiniu beta bangų diapazonu ir prasprūsti pro duris gali būti nelengva.


 

 

 

SMEGENŲ BANGŲ FUNKCIJA

SĄMONĖ

PASĄMONĖ

Paveikslas 8J. Ši diagrama parodo smegeriŲ bangu spektro ir sąmoningojo ir pasąmoninio proto sąsajas. Atkreipkite dėmesį, kad alfa būsena yra

jungiamoji sgmoningojo proto ir pasąmonės grandis. Kuo smegenų bangos žemesnės, ar lėtesnės, tuo giliau panyrame į pasąmonę; kuo smegenų bangos aukštesnės, ar greitesnės, tuo budresni ir sąmoningesni esame.


 

 


 

 


 

 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS

 

Meditacijos pakopų seka

Vidinės kontempliatyvios praktikos išmoko protą, kūną ir smege­nis būti šioje akimirkoje, užuot nerimastingai laukus kokių nors atei­ties įvykių. Medituodami taip pat ištraukiame inkarą, siejantį mus su praeitimi, ir išsilaisviname iš emocijų, verčiančių gyventi tą patį pažįs­tamą gyvenimą, gniaužtų.

Meditacija padės jums ramiai ir palengva lyg plunksnai nukris­ti nuo daugiaaukščio pastato viršaus. Iš pradžių mokotės atpalaiduoti kūną išlaikydami sutelktą protą. Kai gerai įvaldote šią tarpinę būseną, siekiate aukščiausio tikslo - užmigdyti kūną, pačiam išliekant budriam.

Štai kokia seka viskas turėtų vykti. Jei pradedant jūsų būsena ati­tinka beta bangų diapazoną (priklausomai nuo streso lygmens ji gali būti tiek žemutinėje, tiek viršutinėje jo dalyje), atsisėdę tiesia nugara, užmerkę akis ir ramiai bei sąmoningai pakvėpavę, susiliesite su savo vidumi ir nuo simpatinės nervų sistemos persijungsite į parasimpati-nę. Nuo išorinės apsaugos sistemos (kai kiekvieną akimirką esate pasi­rengęs pulti arba sprukti) pereisite prie vidinės apsaugos sistemos (kai energijos ištekliai eikvojami augimui ir atkūrimui). Kūnui atsipalai­davus, smegenų bangos savaime ims lėtėti ir artėti prie alfa diapazono ribų.

Teisingai medituojant, smegenų bangos taps koherentinės ir tvar­kingos. Jei prieš meditaciją buvote susitelkę vien į didžiąją trijulę, me­dituodami užmirštate tiek kūną, tiek visą aplinką, tiek laiką. Pradedate jaustis susijęs su visuma, vientisas ir harmoningas; jus apima sveikesnės ir pakilios emocijos: pasitikėjimas, džiaugsmas ir įkvėpimas.

Orkestro suderinimas

Jeigu protą apibrėžiame kaip smegenis, apdorojančias skirtingus sąmonės srautus, vadinasi, meditacija padeda sukurti sinchroniškas ir koherentinės proto būsenas.4


 

 

Jaučiuosi vientisas.

Myliu savo gyvenimą.

Esu spontaniškas.

Man viskas aišku.

Pasitikiu visata.

KOHERENTINĖS IR NEKOHERENTINĖS SMEGENŲ BANGOS

 

Negaliu užmigti.

Manęs niekas nemyli.

 

Jaučiu šleikštuli. 1

\

Man skauda^/jfcjf nugarq\, *"\ Ai.*

iV

tfl

Vi

v

ft.—. .L          Nebėra laiko.

K"'X

'     "    /   '

Paveikslas 8K. Kairiame piešinėlyje smegenys yra harmoningos ir vientisos. Kelios skirtingos sritys dirba sinchroniškai ir sukuria tvarkingą išvien veikiančiŲ neurony tinklg bendrijg. Dešiniame piešinėlyje smegenys netvarkingos ir be pusiausvyros. Aibė skyrig veikia pavieniui, dėl to smegenyse vyrauja Įtampa ir susiskaidymas.

Ir atvirkščiai, jeigu smegenys įsitempusios, elektrinis jų aktyvumas primins nedarniai grojančių muzikantų orkestrą. Protas veiks neritmiš­kai, neharmoningai, bus išderintas.

Jūsų darbas - atlikti šedevrą. Jei toliau liksite su šia grupe egocen­triškų, susireikšminusių ir triukšmingų muzikantų, įsivaizduojančių, kad būtent jų instrumentas turėtų girdėtis geriausiai, jei kantriai, bet primygtinai reikalausite, kad jie repetuotų kartu ir paklustų jūsų va­dovavimui, ateis laikas, kai jie pripažins jus savo vadovu, dirigentu ir pradės groti sutartinai.

Kalbu apie akimirką, kai smegenų bangos taps sinchroniškos, nuo beta diapazono persislinkdamos prie alfa ir teta. Šiuo atveju daugiau individualių neuronų grandinių pradeda tvarkingai bendradarbiauti ir protas darosi vieningesnis. Išlikimo instinktu pagrįstą ribotą, pernelyg įtemptą, įkyrų ir fragmentuotą mąstymą pakeičia atviresnės, ramesnės,pastebėti, jausti, suvokti, įsisąmoninti; taip pat erdvės tūris, tankumas ir svoris. Tai padės jums labiau susitelkti j reikiamus dalykus.

Užuot skubėję nuo vienos pratimo dalies perbėgti prie kitos, palikite tarp jų pakankamus laiko tarpus (pusę minutės ar daugiau). Kūno dalių indukcija, pradedant galva ir baigiant kojų pirštais, arba pasinėrimas į vandenį (pradedant kojų pirštais, baigiant galva) apyti­kriai turėtų užtrukti apie 20 minučių. Jei anksčiau jau esate meditavę, jums nė neverta aiškinti, kad ilgainiui, sulėtėjus smegenų bangoms ir nusistovėjus ramiai alfa būsenai, prarasite laiko pojūtį, o vidinis pa­saulis taps kur kas tikresnis už išorinį.


 

 

 

 

 

VIENUOLIKTAS SKYRIUS

SU ŠAKNIMIS IŠRAUKITE ĮPROTĮ BŪTI SAVIMI

(ANTROJI SAVAITĖ)


 

Atėjo laikas pridėti tris žingsnius, padėsiančius su šaknimis išrauti įprotį būti savimi: atpažinimą, tada prisipažinimą ir paskelbimą bei at­sidavimą. Pirmiausia perskaitykite šių žingsnių aprašymą ir atsakykite į susijusius klausimus. Tada bent savaitę skirkite meditacijos užsiėmi­mams, kurių metu mokysitės pasirinktos indukcijos technikos, galiau­siai pereisite prie trijų šiame skyriuje aprašytų žingsnių. Jei po savaitės nesijausite deramai įvaldę šių technikų, skirkite joms tiek laiko, kiek tik prireiks.

2 ŽINGSNIS: ATPAŽINKITE

Nustatykite problemą

Norint ką nors suremontuoti, pirmiausia reikia suprasti, kas yra sugedę. Jums taip pat reikia pažinti savo bėdas ir trūkumus, o tada juos įvardyti. Taip įgausite galios juos pašalinti.

 Dauguma žmonių, kuriems teko išgyventi apymirtės patirtį, pasa­koja, kad priešais akis jiems prabėgo visas gyvenimas; lyg kino ekrane jie peržiūrėjo visus slaptus ir atvirus poelgius, pamatė užslopintas ir išreikštas emocijas, nutylėtas ir išsakytas mintis, sąmoningas ir nesą­moningas nuostatas. Išvydo save tokius, kokie buvo, ir gavo progą su­žinoti, kaip jų mintys, žodžiai ir darbai paveikė visus su jais susijusius asmenis ir aplinką. Šios patirtys padėjo jiems geriau suprasti save ir įskiepijo troškimą tapti geresniais žmonėmis. Bešališkai išvydę save, jie aiškiai suprato, ką nori pakeisti.

Praktikuoti atpažinimo pakopą - tai kiekvieną dieną peržvelgti visą savo gyvenimą. Jei jau esate apdovanoti visomis reikalingomis nervų sistemos priemonėmis, kad suvoktumėte, kokie esate, kodėl to nepada­rius prieš mirtį ir naujai neatgimus dar šiame gyvenime? Ugdydami šj įsisąmoninimo gebėjimą, nugalėsite vadinamąją smegenų ir kūno lem­tį, - automatines, jus pavergiančias mentalines ir emocines programas.

Iš sapno pabusite tik tapę išties sąmoningi ir suvokiantys. Atsi­palaiduodami, nurimdydami mintis ir emocijas, pasikaustydami kan­trybe ir atidžiai tirdami senosios asmenybės įpročius, išlaisvinsite su­bjektyviąją sąmonę nuo įsisenėjusių nuostatų ir kraštutinių emocinių būsenų. Jūsų protas nebe toks, koks buvo, nes žengiate išsivadavimo nuo egocentriškumo grandinių keliu. Ir kai akyla nešališko stebėtojo akimi pamatysite, koks buvote, panorėsite gyventi, nes be galo trokšite rytojaus dieną praleisti kitaip.

Ugdydamiesi kontempliacijos ir savistabos įgūdžius, mokotės at­skirti savo sąmonę nuo pasąmoninių programų, charakterizavusių jūsų senąjį aš. Liovęsi būti senuoju aš ir tapę jo stebėtoju, palaisvinate su senąja asmenybe jus rišusius mazgus. Kai padedami metapažinimo ge­bos (už ją atsakinga galvos smegenų priekakčio žievė) išvystate savo ankstesnę asmenybę, jūsų sąmonė pirmą kartą išsinarplioja iš pasąmo­ninių programų raizgalynės; įsisąmoninate tai, kas pirmiau tūnojo pa­sąmonės migloje. Tai pirmas didžiulis žingsnis, tiksliau tariant, šuolis asmenybės pokyčių link.


 

Apžvelkite savo gyvenimą

Tam, kad atskleistumėte ir tyrinėtumėte įvairias senojo aš puses> būtina užduoti galvos smegenų priekakčio žievę sužadinsiančius klau_ simus.

Proga rašyti

Skirkite šiek tiek laiko ir užduokite sau šiuos ar bet kuriuos kitus jums į galvą ateisiančius klausimus. Atsakymus užsirašykite.

•  Koks žmogus iki šiol buvau?

•  Kokį aš save pristatau pasauliui? (Kokia yra viena „plyšio" pusė?)

•  Koks asmuo išties esu viduje? (Kokia yra kita „plyšio" pusė?)

•  Ar yra koks nors jausmas, kurį nuolat patiriu, galbūt net kovoju
su juo?

•  Kaip mane apibūdintų artimiausi draugai ir šeima?

•  Ar neslepiu nuo kitų kokių nors savo pusių?

•  Kurią asmenybės dalį man labiausiai reikia keisti?

•  Ką savyje labiausiai norėčiau pakeisti?

Pasirinkite emociją, kurią norite ištrinti iš atminties

Pasirinkite kurią nors jums būdingą nesveiką emocinę ar proto bū­seną - vieną iš įsisenėjusių asmeninių įpročių, kurio norite atsikratyti. Kadangi įsiminti jausmai verčia kūną perimti proto funkcijas, Šįos rį_ bojančios emocijos yra atsakingos už automatinius mąstymo procesus, sukuriančius jūsų nuostatas ir varžančius įsitikinimus apie jūsų Santy_ kius su visomis gyvomis būtybėmis bei aplinka, veikiančius asmeninius suvokimus. Kiekviena iš žemiau išvardytų emocijų yra sukurta išlįkįmo instinktu grįstų cheminių medžiagų, stiprinančių ego gniaužtus.

 
 

Proga rašyti

Pasirinkite vieną emociją, kuri būtų svarbus jūsų asmenybės dė­muo (ji gali nefigūruoti mano pateiktame sąraše) ir kurią norėtumėte pašalinti iš atminties. Patariu užsirašyti šią emociją, nes dirbsite su ja šioje ir vėlesnėse meditacijos pakopose.

Išlikimo emocijų pavyzdžiai:

 

Nesaugumas

Depresija

Liūdesys

Neapykanta

Gėda

Pasibjaurėjimas

Kritika

Apgailestavimas

Pavydas

Susitapatinimas su aukos vaidmeniu

Kančios pojūtis Nusivylimas

Pyktis Apmaudas

Nerimas

Baimė

Savęs nuvertinimas

Kaltė

Godumas A

Stygius i

Perskaitę šiuos pavyzdžius dauguma žmonių klausia: „Ar galima pasirinkti daugiau nei vieną?" Iš pradžių svarbu susitelkti į kurią nors vieną emociją. Bet kokiu atveju visos jos yra susijusios tarpusavyje neu­rologiškai ir chemiškai. Ar niekada nepastebėjote, kad supykę taip pat pajuntate ir neviltį; nusivylę imate neapkęsti; neapkęsdami smerkiate ir kritikuojate; kritikuodami pavydite; pavydėdami jaučiatės nesaugūs; nesaugumas skatina jus varžytis; varžydamiesi mąstote tik apie save, esate egoistiški? Visas šias emocijas ir proto būsenas įplieskia tos pačios išlikimo instinkto generuojamos cheminės medžiagos.

Kita vertus, taip pat viskas vyksta ir kalbant apie pakilias proto būsenas bei emocijas. Džiaugdamiesi mylite; mylėdami jaučiatės lais­vi; laisvės pojūtis jus įkvepia; įkvėpimas išlaisvina kūrybingumą; kū­rybingumas suteikia drąsos rizikuoti... ir taip toliau. Visų šių jausmų pagrindas yra cheminės medžiagos, darančios įtaką jūsų mąstysenai ir elgsenai.

Sakykime, kad pasirinkote dirbti su dažnai pasikartojančia pykčio emocija. Pašalinus pyktį iš atminties, visos kitos ribojančios emocijos irgi pamažu praras savo galią. Atsikratę įpročio pykti dėl kiekvienos smulkmenos, rečiau jausitės nusivylę, mažiau nekęsite, smerksite, pa-vydėsite ir taip toliau.

Gera žinia yra ta, kad tokiu būdu tramdote kūną ir verčiate atsi­sakyti nesąmoningų proto funkcijų. Dėl šios priežasties, jums permai­nius vieną žalingų emocinių būsenų, kūnas ir jo reakcijos taps lengviau valdomos ir galėsite pakeisti daugelį kitų asmenybės bruožų.

Stebėkite nepageidaujamų emocijų kūne sukeliamus pojūčius

Užmerkite akis ir pamąstykite, kaip jaučiatės, kai jus užplūsta ko­kia nors konkreti emocija. Pasistenkite pajusti, kokius kūniškus po­jūčius ji sukelia. Įvairūs pojūčiai siejasi su skirtingomis emocijomis. Norėčiau, kad įsisąmonintumėte visus šiuos fizinius ženklus. Galbūt jus išpila karštis, parausta veidas, suirztate, pajuntate kūne įtampą, sil­pnumą, netenkate pasitikėjimo, gerklėje atsiranda smaugimo pojūtis? Tirkite savo kūną ir stebėkite, kurioje vietoje jaučiate tą emociją. (Ne­nusigąskite, jei jokių fizinių pojūčių nejaučiate; paprasčiausiai atminki­te, ką norite pakeisti savyje. Pats stebėjimo veiksmas keičia jus.)

Suvokite dabartinę savo kūno būseną. Ar pasikeitė jūsų kvėpavi­mo ritmas? Galbūt jums sunku nusėdėti vienoje vietoje, nekantraujate? Gal jums ką nors skauda? Jei taip, kokią emociją atitiktų šis skausmas? Stebėkite, kokie fiziologiniai procesai vyksta šiuo metu, ir nesistenkite nuo jų pabėgti. Būkite su jais. Daugybė įvairiausių kūniškų pojūčių virsta emocija, kai įvardijate ją pykčiu, baime, liūdesiu ar panašiai. To­dėl susitelkite į visus šiuos jausmus ir fizinius pojūčius, sukuriančius nepageidaujamą emociją.

Leiskite sau pajusti tą emociją ir nesileiskite atitraukiami ar išblaš­komi. Nemėginkite jos atsikratyti ar nustumti tolyn nuo savęs. Juk ir taip beveik visą gyvenimą bėgote nuo šio jausmo. Siekdami jį nuvyti,išmėginote visas įmanomas išorines priemones. Suvokite šią emocijiĮ, jauskite ją kaip kūne pulsuojančią energiją.

Si emocija vertė jus savintis visas aplinkos detales ir iš jų lipdytis tapatybę. Šio jausmo skatinami kūrėte idealą pasauliui, o ne sau.

Jūsų pasirinktas jausmas atspindi tikrąją jūsų asmenybę. Pripa­žinkite tai. Tai viena iš daugelio jūsų asmenybės kaukių, su kuriomis taip susigyvenote, kad jau nebeatskiriate nuo savęs. Viskas prasidėjo nuo emocinės reakcijos į kažkokį nutikimą; ši reakcija kartojosi ir tapo nuotaika, pastaroji virto temperamentu, kuris suformavo asmenybę. Emocija giliai įsišaknijo jūsų atmintyje ir nepalieka vietos ateičiai. Per šią emociją esate protiškai ir fiziškai susietas su praeitimi.

Jeigu emocija yra galutinis patirties rezultatas, kiekvieną dieną iš­gyvendami tą pačią emociją, apgaudinėjote savo kūną - vertėte jį ma­nyti, kad išorinis pasaulis nesikeičia. Įvarydami jį į tokį užburtą ratą, atimate iš savęs galimybę keistis ir vystytis. Kasdien patirdami tą pačią emociją, mąstyti tegalite apie praeitį.


 

kūne pasąmoningai įsitvirtinę įsiminti jausmai. Nusistatymas, ar po­zicija, - tai minčių, susijusių su jausmu, grandinė. Jį pagimdo nuolat besikartojantys minčių ir jausmų, jausmų ir minčių ciklai. Todėl būti­na apibrėžti šį konkrečios emocinės priklausomybės palaikomą nervų sistemoje įsišaknijusį įprotį.

 

Proga rašyti

Įsisąmoninkite savo mąstyseną (proto būseną), kai jus užplūsta nepageidaujama emocija, kurią norite pakeisti. Galbūt rasite šią bū­seną žemiau pateiktame sąraše, be abejo, galite pasirinkti bet kurį kitą į jį nepatekusį ribojantį proto būvį. Svarbu, kad jis sietųsi su anks­čiau įvardyta nepageidaujama emocija. Kadangi viena emocija gali sukurti kelias skirtingas proto būsenas, užsirašykite vieną ar dvi iš jų. Su jomis dirbsite tolesnėse pakopose.

Ribojančių proto būsenų pavyzdžiai


 

 


 

Nesgžiningumas Siekis valdyti Pasipūtimas

Nenatūralumas Skubėjimas

Perdėtas susitelkimas j save

Jautrumas Nejautrumas

Kaip nepageidaujama emocija veikia proto būseną?

Tada užduokite sau paprastą klausimą: „Kokias mintis sužadina šis jausmas?"

Tarkime, norite išsilaisvinti iš pykčio. Paklauskite savęs: „Kokią poziciją užimu pykdamas?" Galbūt nuspręsite, kad tokiomis akimir­komis siekiate valdyti arba paniekinti kitus. Galbūt tuomet esate labai susireikšminįs. Lygiai taip pat analizuokite, siekdami atsikratyti baimės: šiuo atveju jūsų proto būsena gali būti nerimastinga, beviltiška ar pana­šiai. Kančia gali pastūmėti jus į depresiją, apatiją, apmaudą, tokiomis aplinkybėmis dažnai susitapatinama su aukos vaidmeniu.

Dabar įsisąmoninkite arba atminkite, kokios mintys sukasi jūsų galvoje, apnikus pasirinktai nepageidaujamai emocijai. Kokią proto būseną ji kuria? Žinokite, kad šis jausmas daro įtaką visiems jūsų po­elgiams. Įvairios proto būsenos atstovauja nusistatymui, kurį palaiko


 

 

Siekis varžytis

Pojūtis, kad esu aplinkybig auka

Skundai, verkšlenimas

Kaltinimai

Sumišimas

Išsiblaškymas

Savigaila

Neviltis

Stygius

Perdėtas racionalumas Susireikšminimas

Drovumas, baikštumas

Pripažinimo stoka

Nepasitikėjimas

Per didelis pasitikėjimas

Tingumas

Jei kokia nors emocija ėmė vyrauti, didžioji jūsų poelgių, pasi­rinkimų ir veiksmų dalis yra šios emocijos sukurtos proto būsenos išdava.Taigi mąstysite ir veiksite nuspėjamai, šabloniškai. Esant tokiai padėčiai, apie naują ateitį neverta nė kalbėti - jūs tik atkartosite tą pačią praeitį. Atėjo laikas nusiimti akinius spalvotais stiklais ir nustoti dairiusis po pasaulį pro praeities filtrą. Jums tereikia suvokti tą emoci­nę nuostatą ir stebėti ją, nesiimant jokių veiksmų.


 
ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

SU ŠAKNIMIS IŠRAUKITE ĮPROTĮ BŪTI SAVIMI

 

Jus ką tik identifikavote nepageidaujamą emociją ir ją atitinkan­čią proto būseną. Tačiau, prieš imdamiesi praktinių priemonių, padė­siančių atsisveikinti su šia proto būsena, turite išsiaiškinti kelis kitus žingsnius...

 

3 ŽINGSNIS: PRISIPAŽINKITE IR PASKELBKITE

Esu toks, koks esu, - ne toks, kokį save rodau kitiems žmonėms

Leisdami sau būti pažeidžiamiems, pakylate anapus jutimų plo­tmės ir susiliečiate su visatos sąmone, savo gyvybės šaltiniu. Prisipažin-dami šiai aukštesniajai sąmonei, koks buvote, ką visą laiką slėpėte ir ką norite pakeisti savyje, užmezgate su ja ryšį.

Atvirai išsakyti, kokie iš tikrųjų esame, kokias klaidas praeityje pa­darėme, ir prašyti, kad mus priimtų, žmonėms yra vienas sunkiausių dalykų. Tik pamąstykite, kaip jautėtės vaikystėje, kai tekdavo pripažin­ti nusižengus tėvams, mokytojams ar draugui. Ar dabar kas nors pasi­keitė? Ar kaltė, gėda ir pyktis jus užplūsta patekus j panašias situacijas? Greičiausiai ir dabar patiriate šiuos jausmus, tik ne taip aštriai.

Trečiąjį žingsnį įmanoma žengti dėl to, kad šiuo atveju pripažįs­tame savo klaidas ir trūkumus aukštesniajai galiai, o ne kokiam kitam ydingam žmogui. Esmė ta, kad prisipažindami sau ir visatos galiai nie­ko neprarandate ir nesulaukiatey'0&/0.? bausmės, jokio pasmerkimo, jokią kaltinimą; galite būti tikras, kad su jumis nebus suvedinėjamos jokios sąskaitos. Si galia jūsų neprakeiks, neatstums, neišvarys, nepradės jumis manipuliuoti ir... nenustos mylėti.

Visi šie paminėti veiksmai kyla iš senos Dievo sampratos - Dievo, kuris buvo sumažintas iki paveikslo žmogaus, visiškai panirusio į savo rūpesčius ir džiaugsmus, pomėgius ir antipatijas, įsipainiojusio gėrio ir blogio, sėkmės ir nesėkmės, meilės ir neapykantos, dangaus ir rojaus,skausmo ir malonumo sampratas. Turite gerai suprasti šio tradicinio modelio trūkumus, nes į susitikimą su aukštesniąja galia reikia ateiti nauja sąmone.

Paslaptį, su kuria susiliesite, galima vadinti įgimta nuovoka, či, die­viškuoju protu, dvasia, kvantiniu lauku, gyvybine jėga, begaliniu protu, stebėtoju, visatos protu, neregima galia, kosmine energija ar aukštesniąja galia. Kad ir kokį pavadinimą pasirinktumėte, supraskite, kad ši ener­gija - tai jūsų viduje ir išorėje esantis beribis galios šaltinis, iš kurio semiatės jėgų ir įkvėpimo visiems savo kūriniams.

Si energija, ši besąlygiška meilė yra mūsų pačių esmė ir ji tiesiog negali teisti, bausti, gąsdinti ar kitaip engti jokios gyvybės apraiškos, nes šitaip elgdamasi ji teistų, baustų, gąsdintų ar engtų save.

Ji tik myli, atjaučia ir supranta. Ši energija apie jus jau žino viską ir jūs esate tas, kuriam reikia dėti pastangas ir išsiugdyti santykius su. ja. Ji stebėjo jus nuo pat jūsų sukūrimo akimirkos. Jūs esate jos pratęsimas.

Ji kantriai ir viltingai laukia... laukia, kol tapsite laimingi. O jeigu jums labiau patinka sielvartauti ir kentėti, ji suteikia tokią galimybę. Štai kaip ji myli jus.

Šis neregimas laukas yra neįsivaizduojamai išmintingas, nes yra visur ir viskas yra jame. Jis persmelkęs erdvę ir laiką, jame į viena susi­lieja praeitis, dabartis ir ateitis. Jame įrašytos visos amžinybės mintys, troškimai, svajonės, patirtys, išmintis, raida ir pažinimas. Tai begalinis, neapčiuopiamas, daugiamatis informacijos laukas. Jis „žino" kur kas daugiau už jus ar mane (nors mums kartais atrodo, kad esame kone

visažiniai).

Sakykime, trokštate būti laimingas ir kiekvieną dieną prašote to visatos. Tačiau taip gerai įsiminėte kančią, kad be paliovos unkščiate ir verkšlenate, kaltinate visus dėl savo savijautos, teisinate bet kokius savo poelgius ir slankioj ate gailėdamiesi savęs. Argi nematote, kad skelbiate norįs tik džiaugtis, tačiau visiems rodote, kad esate auka? Jūsų protas ir kūnas kertasi tarpusavyje. Vieną akimirką mąstote vienaip, tačiau li­kusią dienos dalį - visiškai kitaip. Ar pajėgsite nuolankiai ir nuoširdžiai


 
ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

pripažinti, koks žmogus buvote, ką slėpėte ir ką savyje norite pakeisti, kad atmestumėte nebūtiną skausmą ir kančią, kol dar nesukūrėte savo tikrovėje atitinkamų patirčių? Tokiu atveju išmintingiausia bus neil­gam palikti savo pažįstamą asmenybę ir, pagarbiai bei džiaugsmingai nusiteikus, pasibelsti į begalybės duris. Keiskimės su džiaugsmu, o ne skausmo perkreiptu veidu.

Proga rašyti

Užsimerkite ir nusiraminkite. Pajuskite aukštesniosios sąmonės platybes, suvokite save ir pradėkite jai pasakoti, koks buvote. Atvi­rai ir tiesiai kalbėdamiesi pasistenkite rasti ryšį su šiuo savo gyvybės šaltiniu. Pasidalykite su juo istorijų, kurias nešiojatės prote, smulkme­nomis. Užsirašydami atėjusias mintis padėsite sau atlikti tolesnius žingsnius.

Ką galite pripažinti aukštesniajai galiai (pavyzdžiai)

•   Bijau pamilti, nes tai suteikia labai daug skausmo.

•   Deduosi esąs laimingas, bet iš tikrųjų kenčiu, nes jaučiuosi vienišas.

•   Nenoriu, kad kas nors sužinotų, jog jaučiuosi labai kaltas, dėl to me­
luoju visiems ir sau.

•   Apgaudinėju žmones, kad jiems patikčiau ir nesijausčiau nemyli­
mas, nevertas.

•   Niekaip negaliu atsikratyti savigailos. Nuolat ir be atvangos gailiuo­
si savęs ir dėl visko apgailestauju, nes neįsivaizduoju, kaip galėčiau
jaustis kitaip.

•   Visą gyvenimą jaučiausi esąs nevykėlis, todėl iš paskutiniųjų sten­
giuosi pasirodyti geresnis už kitus.

Dabar perskaitykite, ką užsirašėte ir prisipažinote Galiai.


 

su šaknimis išraukite įproti būti savimi

Paskelbkite išorei apie jus ribojančias emocijas

Šioje meditacijos pakopoje turėsite balsu pasakyti, koks buvote ir kokias savo savybes slėpėte. Atskleisite tiesą apie save, palaidosite praei­tį ir užversite plyšį tarp pasauliui skirto vaizdinio ir tikrosios savo asme­nybės. Atmesite apgaulingą išorę ir nuolatines pastangas būti kažkuo kitu. Garsiai pareikšdami tiesą apie save, sutraukysite emocinius saitus ir prisirišimus prie šio išorinio vaizdinio, priklausomybę nuo jo.

Praktinių seminarų, kuriuos vedu visame pasaulyje, dalyviams žengti šį žingsnį būna visų sunkiausia. Iš tikrųjų niekas nenori atsiverti kitiems ir pasirodyti, kas jie tokie. Žmogus vargais negalais susikuria išorinį vaizdinį ir nori jį išsaugoti. Tačiau jam palaikyti, kaip patys tu­rėjote progos įsitikinti, tenka išeikvoti milžinišką energijos kiekį. O energiją protingiau pasitaupyti kitkam.

Atminkite, kad emocijos yra energija, persmelkianti ir apipinan-ti visas jūsų patirtis, viską, su kuo sąveikaujate išoriniame gyvenime. Emocinė energija susieja jus su pažįstamais asmenimis, daiktais, vie­tomis ir įtvirtina jūsų ego - laikote save konkrečia asmenybe, turinčia savo aplinką.

Tarkime, ko nors nekenčiate. Ši neapykanta susieja jus su tuo as­meniu. Emociniai saitai neleidžia tam individui išeiti iš jūsų gyveni­nio, kad toliau galėtumėte puoselėti neapykantą ir įtvirtintumėte ati­tinkamą savo asmenybės pusę. Kitaip sakant, naudojatės tuo asmeniu palaikydami priklausomybę nuo neapykantos. Dabar jums jau turėjo paaiškėti, kad ši neapykanta pirmiausia žaloja jus pačius. Smegenims išskiriant tam tikras chemines medžiagas, jūs išties nekenčiate savęs. Balsu išsakydami tiesą apie save, išsivaduojate nuo neapykantos (ar ki­tos ribojančios emocijos) ir palaisvinate su tuo asmeniu ar aplinkybė­mis siejančius saitus.

Jei atsimenate antroje dalyje išnagrinėtą plyšio sampratą, žinote, kad dauguma žmonių save suvokia remdamiesi aplinka. Todėl atvirai paskelbdami savo priklausomybę nuo kokios nors emocijos, susigrąži- nate emocinių saitų su visa aplinka sukaustytą energiją. Šis sąmoningas pareiškimas išlaisvins jus nuo senojo aš.

Be to, tiesiai prisipažindami savo trūkumus ir sąmoningai atskleis­dami tai, ką slėpėte, atleidžiate kūną nuo proto pareigų; dėl to plyšys tarp pasauliui skirto jūsų asmenybės vaizdinio ir tikrosios asmenybės ima vertis. Žodžiais išreiškę, koks žmogus buvote, išlaisvinate ir kūne sukauptą energiją. Vėliau medituodami galėsite panaudoti ją naujajam aš ir naujam gyvenimui kurti.

Turėkite omenyje, kad kūnas šiuo jūsų sumanymu anaiptol nesi­džiaugs. Ego visada slepia vyraujančią neigiamą emociją, nes nenori, kad kas nors sužinotų tiesą apie jį. Tačiau šeimininkas turi pranešti savo tarnui, kad šis elgėsi neteisėtai, nesąmoningai ir neišmintingai. Visai tikėtina, kad kūnas nenorės atsisakyti valdžios, nes jumis nepa­sitiki. Tačiau nepaklusus jo diktatui ir balsu išsakius tiesą, kūnas pajus palengvėjimą, o jūs pamažu pradėsite patys vadovauti savo gyvenimui.

Šitaip išsivaduosite nuo bet kokio tapatinimosi su išorine aplinka ir atrasite save tokį, koks išties esate. Atkirsite energinius saitus (emoci­nes priklausomybes), siejančius su visais išorinio pasaulio dėmenimis. Taigi prisipažinimas yra vidinis, o paskelbimas — išorinis šio žingsnio aspektas.

 

Ką išties reikia paskelbti?

Atėjo laikas sulieti šią trečiojo žingsnio dalį su ankstesne. Atmin­kite, kad jos turi tapti vientisu ir nepertraukiamu vyksmu. Jei, pavyz­džiui, pasirinkote dirbti su pykčiu, galite balsu ištarti: „Visą gyvenimą buvau piktas žmogus."

Neužmirškite, kodėl tai darote. Ramiai sėdėdami užmerktomis akimis švelniai paskelbsite jus varžančią emociją —pyktį.

Gali būti, kad rengdamiesi paskelbti nepageidaujamą emociją ir tai atlikdami jausitės ne itin smagiai. Kad ir kaip nemalonu būtų, šią emociją vis tiek paskelbkite - tai kūnas priešinasi jums.


 

Viską teisingai atlikę turėtumėte pajusti įkvėpimą, pakilią nuotai­ką ir energijos antplūdį. Nelaužykite pernelyg sau galvos, ženkite šį žingsnį lengvai ir nerūpestingai. Žinokite, kad tiesa jus išlaisvins.

Kol kas dar nepulkite medituoti. Jūs ką tik sužinojote, kaip at­pažinti nepageidaujamą emociją ir ją atitinkančią proto būseną, tada pripažinote ją viduje ir paskelbėte išorei. Tačiau dar liko išmokti vieną žingsnį, po kurio galėsite visus juos sujungti į antrosios savaitės medi­taciją...

4 ŽINGSNIS: ATSIDUOKITE

Atsiduokite aukštesniajai galiai - tegu ji išsprendžia jūsų bėdas ir trūkumus

Atsidavimas yra paskutinis šio etapo, kuriame su šaknimis raunate įprotį būti savimi, žingsnis.

Dauguma mūsų priešinasi atsidavimo idėjai ir nieku gyvu nenori leistis kitų valdomi. Atsimenant, kad šiuo atveju atsiduoti reikės ne kam kitam, o savo Šaltiniui, Begalinei Išminčiai, padaryti tai turėtų būti daug lengviau.

Einšteinas yra pasakęs, kad neįmanoma išspręsti problemos lie­kant tame pačiame sąmonės lygmenyje, kuriame ji buvo sukurta. Už visas jūsų bėdas ir trūkumus atsakinga dabartinė ribota proto būse­na. Kodėl nesikreipus pagalbos į aukštesniąją ir išradingesnę sąmonę, kodėl nepaprašius, kad ji padėtų jums susitvarkyti su kuria nors jūsų paties puse? Kadangi toje beribėje galimybių jūroje egzistuoja visos įmanomos galimybės, jūs nuolankiai paprašote pašalinti trūkumus ki­taip, nei pats iki šiol mėginote jų atsikratyti. Pripažinkite, kad kol kas neradote būdo pasikeisti, kad visos jūsų pastangos išspręsti gyvenimo  

nesklandumus kol kas nedavė vaisių, - taigi pats laikas susisiekti su aukštesniais ištekliais.

Egocentriška sąmonė nepajėgi rasti išeitį. Ji paskendusi prieštara­vimuose, apraizgyta emocinės priklausomybių energijos, todėl mąsto, veikia ir jaučia pagal tuos pačius nesunkiai nuspėjamus modelius. Ji gali sukurti tik dar daugiau to, ko jums ir taip netrūksta.

Virsmas įvyks subjektyviajam protui visiškai nenuspėjamu būdu. Aukštesnioji sąmonė aukštesniąja vadinama dėl to, kad mato jus ir vi­sas jūsų gyvenimo versijas iš daug aukščiau. Ji regi galimybes, apie ku­rias niekada nė nepagalvojote, nes buvote pernelyg įsitraukęs į iš anksto užprogramuotą sapną.

Vis dėlto nepakanka vien pasakyti: aš atsidaviau objektyviosios są­monės globai. Jei toliau šoksime pagal savo praeities įpročių dūdelę, objektyvioji sąmonė negalės mums niekuo padėti ir toliau gyvensime kaip gyvenę. Tokiu atveju mūsų laisva valia (juk turime ją!) nubrauks visas jos pastangas.

Dauguma mūsų neduoda šiam protui pasireikšti, nes stengiasi spręsti savo bėdas neatsisakydami pasąmonės valdomos įprastos gyven­senos. Taip patys stojame sau skersai kelio. Paprastai esame linkę laukti, kol ego priveda mus iki liepto galo ir toliau eiti nebėra kur. Tik tada pagaliau atsiduodame ir sulaukiame pagalbos.

Neįmanoma atsiduoti ir kartu stengtis suvaldyti įvykių eigą. At­siduodant būtina atmesti savo ribotas žinias, įsitikinimus ir nusistaty­mus, ypač nuomones, kaip reikėtų spręsti esamą problemą. Tikras at­sidavimas reiškia atsisakymą kontroliuoti - ego atsisakymą; pasikliau­kite, kad viskuo bus pasirūpinta (net jei nežinote kaip), ir leiskite šiai visažinei, mylinčiai sąmonei surasti jums geriausią sprendimą. Turite įsisąmoninti, kad ši neregima galia yra tikra, kad ji suvokia jus ir gali pasirūpinti visomis jūsų asmenybės pusėmis. Tada ji sutvarkys jūsų gy­venimą taip, kad jums būtų geriausia.

Atiduodant aukštesniajam protui atpažintą, prisipažintą bei pa­skelbtą emociją ir prašant jo pagalbos jums nereikės:

•        Derėtis

•        Maldauti

•        Sudarinėti sandorių ar žadėti

•        Nusileisti

•        Manipuliuoti

•        Išsisukinėti

•        Melsti atleidimo

•        Jaustis kaltam

•        Nešiotis viduje apgailestavimų

•        Kentėti baimę

•        Teisintis

Maža to, jums neprireiks kelti savo aukštesniajam protui tokių są­lygų, kaip antai: „Turėtum padaryti taip, kad..." arba „Būtų geriau, jeigu..." Nėra jokio reikalo aiškinti šiai giliausiai esmei, kaip ką daryti. O jei bandytumėte, vadinasi, vėl įsmukote į senas vėžes ir elgiatės senu papratimu. Tokiu atveju aukštesnysis protas nebesikiš į jūsų gyvenimą, nes kitaip jam tektų eiti prieš jūsų laisvą valią. Kodėl jums pačiam lais­va valia netarus: „Teesie tavo valia"?

Tiesiog atsiduokite...

•        Nuoširdžiai

•        Nuolankiai

•        Sąžiningai

•        Be jokių abejonių

•        Entuziastingai

•        Aiškiu protu

•        Su tikėjimu

... o tada užleiskite jam kelią.

Džiaugsmingai atiduokite nepageidaujamą emociją savo esmei ir žinokite, kad ji priims jūsų emociją. Kai jūsų valia susiderina su visatos sąmonės valia, kai jūsų protas susiderina su jos protu ir kai jūsų meilė susiderina su jos meile jums... ji atsiliepia.


 

Pastebėsiu, kad atsidavimo aktas turi šalutinį poveikį. Išties atsida­vę pajusite:

•        Įkvėpimą

•        Džiaugsmą

•        Meilę

•        Laisvę

•        Nuostabą

•        Pasigėrėjimą

•        Dėkingumą

•        Energijos antplūdį

Jei jaučiate džiaugsmą, jūs jau priėmėte trokštamą ateities tikro­vę. Jei gyvenate taip, lyg į jūsų maldas jau būtų atsakyta, aukštesnysis protas padarys viską, kas įmanoma, kad jūsų gyvenimas persimainytų pačiu netikėčiausiu būdu.

Kas būtų, jei žinotumėte, kad jus dominančiu klausimu visiškai pasirūpinta? Jei būtumėte tikras, kad netrukus jus ištiks jaudinantis ir nuostabus įvykis? Jei žinotumėte tai nekamuojami jokių abejonių, nebūtų nė mažiausios dingsties nerimauti, liūdėti, bijoti ir nervintis. Jaustumėtės lyg ant sparnų. Džiugiai lauktumėte ateities.

Argi jūsų neužlietų laimės banga, jei pasakyčiau, kad po savaitės vešiuosi jus į Havajus, ir žinotumėte, kad nejuokauju? Jūsų kūne pra­sidėtų fiziologiniai pokyčiai dar prieš realią patirtį. Galima tarti, kad kvantinis protas yra lyg didžiulis veidrodis. Taigi jus supantis išorinis pasaulis yra jūsų vidinės tikrovės atspindys. Svarbiausias dalykas, kurį galima suvokti apie aukštesnįjį protą (ir įtvirtinti šį suvokimą atitinka­mais sinapsiniais ryšiais), -jisyra realus.

Pamąstykite, kaip veikia placebas. Dabar jau žinote, kad egzistuo­ja trys smegenų sritys, leidžiančios nuo minčių pereiti prie veiksmų, o šiuos paversti būsena. Sveikatos sutrikimų turintys pacientai, gavę cukraus piliulių, kurias laiko vaistais, ima manyti, kad netrukus jų savi­jauta pagerės, pradeda atitinkamai elgtis ir išties pasijunta geriau. Žmo­nių būsena pasikeičia - jie išgyja. Atspindėdama naują įsitikinimą apie


 

pagerėjusią sveikatą, su visatos protu susijusi pasąmonė im.i l • < > minių medžiagų pusiausvyrą kūne. Tas pat principas galioj.i u  • atveju. Tikėkite, kad kvantinis protas atsilieps ir jums padės.

Pradėdami abejoti, nerimauti, jaudintis, netikėti ar įtempi.u  n> . lizuoti, kaip įmanoma sulaukti šios pagalbos, ištrinate visa, 1<.| Im oti padaręs. Vėl grįžtate prie senų įpročių. Užkertate kelią aukštesuiosin galios pagalbai. Jūsų emocijos ir tikėjimo kvantinėmis galimybemll stygius nutraukė ryšį su ateitimi, kurią jums rengė dieviškasis proi.is.

Susivokę, kad tai nutiko, turite atgauti tvirtą nusiteikimą. Kalin­kite su kvantiniu protu taip, tarsi jis labai gerai jus pažinotų, labai jus mylėtų ir jumis rūpintųsi... nes taip išties yra.

Proga rašyti

Rengdamiesi šiam pokalbiui, užsirašykite, ką norėtumėte pasa­kyti žodžiais reikšdami atsidavimą.

Verbalinės atsidavimo išraiškos pavyzdžiai:

Manyje esantis visatos prote, atleidžiu sau už nerimastavimą ir jau­dinimąsi, už smulkmeniškus rūpesčius. Visus juos atiduodu tau. Tikiu, kad turi galios išspręsti juos daug geriau, nei pats sugebėčiau. Sutvarkyk mano gyvenimą taip, kad durys atsivertų.

Vidine sąmone, perleidžiu tau visas savo kančias ir savigailą. Jau seniai esu susipainiojęs savo mintyse ir veiksmuose. Leidžiu tau įsikišti ir tinkamiausiu būdu atvesti mane į didingesnį gyvenimą.

 

Pasirenkite atsiduoti. Peržvelkite savo užrašus, kad atmintumėte, kokie trūkumai labiausiai jus vargina. Užsimerkite ir pajuskite, ką no­rite pasakyti aukštesniajam protui. Kuo labiau susitelksite, tuo veiks­mingesnė bus ši praktika. Pradėję sakyti savo maldą, atminkite, kad aukštesnioji sąmonė jus regi ir suvokia; ji pastebi visas jūsų mintis, veiksmus ir jausmus.

Prašykite pagalbos ir Įteikite nepageidaujamą proto būseną.

Tada prašykite visatos sąmonės, kad paimtų šią negatyvią jūsų dalį ir pozityviai permainytų. Tai tarę, perduokite ją aukštesniajam protui. Kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad atidaro šio proto duris ir įleidžia vi­dun juos trikdančią savybę, kiti perduoda ją mintyse užrašę ant lapelio, kai kurie nepageidaujamą savo pusę įdeda į gražią dėželę, o tada leidžia jai išnykti aukštesniajame prote. Svarbus ne šis vaizdinys - jį galite pa­sirinkti kokį tik norite, - svarbu, kad jis padėtų jums išties perleisti tą savybę savo giluminei esmei. Aš paleidžiu ją ir tiek.

Atlikdami šią meditaciją turėtumėte pajusti ryšį su mylinčia visa­tos sąmone. Jos padedamas pradėsite išties vaduotis nuo senojo aš. Kuo ryžtingiau tvarkysitės su mintimis ir jausite stipresnį išsilaisvinimo nuo trūkumų džiaugsmą, tuo labiau susiderinsite su aukštesniąja valia, jos protu ir meile.

Dėkokite. Baigę sakyti maldas, nepamirškite padėkoti už pagal­bą. Taip elgdamiesi pasiunčiate į kvantinį lauką signalą, skelbiantį, kad jūsų ketinimas jau išsipildė. Norint ką nors gauti, svarbiausia būti dė­kingam.


 

 

1  žingsnis: pirmiausia atlikite pasirinktą indukcijos techniką ir
stenkitės vis labiau priprasti prie šio būdo susiliesti su pasąmone.

2  žingsnis: įsisąmoninę, ką norite savyje pakeisti, atpažinkite
savo trūkumus. Kitaip tariant, išskirkite konkrečią emociją, kurią nori­
te ištrinti iš atminties, ir tirkite, kokias nuostatas ji skatina.

žingsnis: prisipažinkite viduje glūdinčiai aukštesniajai galiai,
koks buvote, ką nuo visų slėpėte ir ką norite pakeisti. Tada išoriškai
paskelbkite, kokios emocijos vergas iki šiol buvote, kad išlaisvintu­
mėte kūną nuo nesąmoningų programų ir sutraukytumėte saitus su
savo aplinkos dėmenimis.

žingsnis: galiausiai atsiduokite aukštesniajam protui, sykiu
perleisdami jam ribojančią būseną; prašykite, kad jis permainytų šią
būseną jums tinkamiausiu būdu.

Reguliariai praktikuokite šiuos žingsnius, kol išmoksite juos taip gerai, kad jie susilies į vientisą ir sklandų vyksmą. Tada galėsite judėti toliau.

Turėkite omenyje, kad papildydami meditaciją naujomis pako­pomis, visada pradėsite nuo šių ką tik išmoktų keturių sąmoningų žingsnių.

 


 

 

 

Pirma savaitė Meditacijos vadovas

Dabar jau esate pasirengę antrosios savaitės meditacijai. Čia pa­teikiu glaustą praktikos santrauką. Jei jau įsidėmėjote šiuos veiksmus skaitydami ir užsirašinėdami, paprasčiausiai pakartokite visa tai me­ditacijos metu. Rezultatai jus greičiausiai nustebins.

 

 

 


Ignoruokite dramas. Išmokite džiaugtis tuo kas vyksta. Nustokite ginčytis su gyvenimu. Pamirškite, kaip jūsų požiūriu turi klostytis reikalai. Paprasčiausiai priimkite gyvenimą tokį, koks jis yra. Jūs pats pasirenkate savo reakciją į vykstančius įvykius ir jiems suteikiate reikšmę. 12 svarbiausių žodžių jūsų gyvenime: Įvykiai jūsų gyvenime neturi jokios kitos reikšmės, išskyrus, tą reikšmę, kurią jūs jiems priskirsite.  Kokia reikšmę suteikiate vykstančiams įvykiams, tokį gyvenimą kuriate. Pakeisite suteiktą įvykiams reikšmę, pakeisite siunčamus signalus į kvantinį lauką, pakeisite gyvenimą.


12 svarbiausių žodžių jūsų gyvenime: "Įvykiai jūsų gyvenime neturi jokios reikšmės, išskyrus, tą reikšmę, kurią jiems priskirsite jūs". Jūs pats pasirenkate savo reakciją ir vertinimus į vykstančius įvykius. Kokia reakcija, toks ir jūsų gyvenimas. Kokia reakcija, tokias proto bangas siunčiate į kvantinį lauką. Pakeisite reakcijas, požiųrį, vibracijas, pakeisite likimą.


Išanalizuokite, ką jūs jaučiate, ką galvojate šią akimirką? Iš to  galima suprasti, ar jūsų minčių vibracijos atitinkamai rezonuoja su jūsų ketinimų  "išgyti" ir "turėti" vibracijoms". Jeigu jūs norite išgyti,  bet situacija kurioje dabar esate yra apverktina, sunku bus ilgai išsaugoti  teigiamas mintis.Mes susifokusavęs į tai, kas atitolina jus nuo siekiamo rezultato. Visada grįšite prie liūdnų minčių, prie kurių vibracijų, priekurių esate įpratęs, nes jas generuoja seni neuronų tinklai. Turite stengtis bet kuria kaina pasiekti labiausiai jus džiuginančias mintis, iš visų, kurias dabartinėmis sąlygomis galite pasiekti. Ir kartojant jas, stentis padaryti jas dominuojančiomis. Pakeisi neuronų tinklus, reiškia pakeiskite mūsų proto skleidžiamas vibracijas. Naujos vibracijos padės jums kvantiniame lauke artėti prie "išgijimo" ir jūsų ketinimo "turėti" išsipildymo.


Kuo labiau stengiatės, ką bijoti ką nors prarasti, tuo labiau stumiate tai nuo savęs. Tokios mintys, sukelia baimę, kad nepasieksite ko norite. Jei jų neatsikratysite, atsitiks tai, ko labiausiai bijote.