Stebuklas.mobi

 

 

Svetainė pritaikyta mobilių įrenginių formatui.                                                                                                                         | Pagrindinis puslapis |  Facebook |

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI . MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS

 

 

 

Naujas protas nauja ateitis. Naujo likimo kūrimas.


 
Šiuo metu formuojasi naujas mokslas, suteikiantis kiekvienam žmogui galimybę susikurti norimą tikrovę.

 Atsikratykite įpročio būti savimi

Nemanykite, kad genai pasmerkė jus visą likusį gyvenimą pra­leisti taip, kaip dabar jį leidžiate, ar blogiau. Šiuo metu formuojasi naujas mokslas, suteikiantis kiekvienam žmogui galimybę susikurti norimą tikrovę.


 

KOHERENTINĖS IR NEKOHERENTINĖS SMEGENŲ BANGOS


 

 

 

Jaučiuosi vientisas.

Myliu savo gyvenimg

Esu spontaniškas.

Man viskas aišku.

Pasitikiu visata.


 


 

Jaučiu šleikštuli.


 


 

Meditacijos pakopų seka                                      ^

Vidinės kontempliatyvios praktikos išmoko protą, kūną ir smege­nis būti šioje akimirkoje, užuot nerimastingai laukus kokių nors atei­ties įvykių. Medituodami taip pat ištraukiame inkarą, siejantį mus su praeitimi, ir išsilaisviname iš emocijų, verčiančių gyventi tą patį pažįs­tamą gyvenimą, gniaužtų.

Meditacija padės jums ramiai ir palengva lyg plunksnai nukris­ti nuo daugiaaukščio pastato viršaus. IŠ pradžių mokotės atpalaiduoti kūną išlaikydami sutelktą protą. Kai gerai įvaldote šią tarpinę būseną, siekiate aukščiausio tikslo — užmigdyti kūną, pačiam išliekant budriam.

Štai kokia seka viskas turėtų vykti. Jei pradedant jūsų būsena ati­tinka beta bangų diapazoną (priklausomai nuo streso lygmens ji gali būti tiek žemutinėje, tiek viršutinėje jo dalyje), atsisėdę tiesia nugara, užmerkę akis ir ramiai bei sąmoningai pakvėpavę, susiliesite su savo vidumi ir nuo simpatinės nervų sistemos persijungsite į parasimpati-nę. Nuo išorinės apsaugos sistemos (kai kiekvieną akimirką esate pasi­rengęs pulti arba sprukti) pereisite prie vidinės apsaugos sistemos (kai energijos ištekliai eikvojami augimui ir atkūrimui). Kūnui atsipalai­davus, smegenų bangos savaime ims lėtėti ir artėti prie alfa diapazono ribų.

Teisingai medituojant, smegenų bangos taps koherentinės ir tvar­kingos. Jei prieš meditaciją buvote susitelkę vien į didžiąją trijulę, me­dituodami užmirštate tiek kūną, tiek visą aplinką, tiek laiką. Pradedate jaustis susijęs su visuma, vientisas ir harmoningas; jus apima sveikesnės ir pakilios emocijos: pasitikėjimas, džiaugsmas ir įkvėpimas.

Orkestro suderinimas

Jeigu protą apibrėžiame kaip smegenis, apdorojančias skirtingus •sąmonės srautus, vadinasi, meditacija padeda sukurti sinchroniškas ir koherentinės proto būsenas.4


 

Paveikslas 8K. Kairiame piešinėlyje smegenys yra harmoningos ir vientisos. Kelios skirtingos sritys dirba sinchroniškai ir sukuria tvarkingą išvien veikiančiu neuronu tinklŲ bendrijg. Dešiniame piešinėlyje smegenys netvarkingos ir be pusiausvyros. Aibė jų skyriŲ veikia pavieniui, dėl to smegenyse vyrauja [tampa ir susiskaidymas.

Ir atvirkščiai, jeigu smegenys įsitempusios, elektrinis jų aktyvumas primins nedarniai grojančių muzikantų orkestrą. Protas veiks neritmiš­kai, neharmoningai, bus išderintas.

Jūsų darbas — atlikti šedevrą. Jei toliau liksite su šia grupe egocen­triškų, susireikšminusių ir triukšmingų muzikantų, įsivaizduojančių, kad būtent jų instrumentas turėtų girdėtis geriausiai, jei kantriai, bet primygtinai reikalausite, kad jie repetuotų kartu ir paklustų jūsų va­dovavimui, ateis laikas, kai jie pripažins jus savo vadovu, dirigentu ir pradės groti sutartinai.

Kalbu apie akimirką, kai smegenų bangos taps sinchroniškos, nuo beta diapazono persislinkdamos prie alfa ir teta. Šiuo atveju daugiau individualių neuronų grandinių pradeda tvarkingai bendradarbiauti ir protas darosi vieningesnis. Išlikimo instinktu pagrįstą ribotą, pernelyg įtemptą, įkyrų ir fragmentuotą mąstymą pakeičia atviresnės, ramesnės,

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

vientisos, dabartį ir jos aktualijas atspindinčios, tvarkingos, kūrybingos ir paprastos mintys. Toks būties būvis mums ir yra pats natūraliausias. Pažvelkite į paveikslą 221 psl. ir palyginkite, kuo skiriasi koheren-tinės ir nekoherentinės sniegenų bangos.

Smegenų koherencija ir organizmo atsinaujinimas

Sis naujas tvarkingas ir sinchroniškas smegenų signalas kūnui su­derina skirtingas sistemas bei sukuria homeostazės būseną: širdies ir kraujagyslių sistema, virškinimo ir imuninė sistemos taip pat pradeda veikti išvien. Nervų sistemai persitvarkius, milžiniški energijos kiekiai, anksčiau eikvoti išlikimui užtikrinti, dabar gali būti panaudoti kūri­mui. Kūnas pradeda sveikti.

Pavyzdžiui, vienas mano paskaitų klausęs vyras, vardu Chosė, pa­pasakojo apie pirmąją savo pažintį su meditacija. Tuo metu visą jo kai­rės rankos delną buvo nusėjusios alyvuogės dydžio karpos. Dėl to jis taip gėdijosi, kad dažniausiai vaikščiojo įsikišęs šią ranką į kišenę.

Vieną dieną pažįstamas davė jam knygą apie meditaciją. Knyga pa­tarė paprasčiausiai susitelkti į kvėpavimą ir leisti protui plėstis bei išeiti už kūno ribų. Vieną vakarą Chosė nusprendė išbandyti šią meditaciją. Po minutėlės įtampą ir vidinį susigūžimą pakeitė daug atviresnė būsena, viduje jis jautėsi išsiplėtęs ir kartu susitelkęs. Jis ištuštino savo asmenybę nuo įprastų minčių ir jausmų, kurių pagrindas buvo ego ir, ėmęs naujai suvokti save, įsileido vidun naujas mintis bei jausmus. Ir to užteko.

Kitą rytą pabudęs Chosė pamatė, kad visos dešimt karpų dingo. Ap­stulbęs ir nesitverdamas džiaugsmu net ėmė ieškoti jų po antklode - taip sunku jam buvo patikėti, kad jų neliko. Vyras iki šiol nesuprantąs, kur tos karpos pasidėjo. Pasakiau jam, kad jos sugrįžo į kvantinį lauką, iš kui ir buvo atėjusios. Iškėliau mintį, kad visatos protas, palaikantis darną jo kūne, pašalino nedarnos apraiškas, idant kūnas atspindėtų koherentini; proto būseną. Kai naujasis subjektyvus ir vientisas protas susiderino su objektyviu aukštesniuoju protu, pastaroji vidinė galia jį išgydė.


 

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS

Visa tai nutiko, nes vyras liovėsi stengęsis viską kontroliuoti ir užmiršo save, savo kūną, visus išorinius objektus ir laiką — atitraukė dėmesį nuo nedarnos ir sutelkė jį į darną... jo sąmonė persijungė nuo išlikimo prie kūrimo... nuo gūžimosi prie plėtros... nuo padriko būvio prie koherencijos. Tada neribota sąmonė atkūrė kūne pusiausvyrą ir jis išgijo.

Meditacija ir veikla: vienos moters kelias iš nepriteklių

Seminaruose dažnai prašau dalyvių papasakoti, kaip pasikeitė jų pačių gyvenimai pradėjus medituoti. Štai kaip neįtikėtiną savo patyri­mą nusakė psichoterapeute iš Kanados miesto Monrealio.

Didžiąją brandaus gyvenimo dalį Monika praleido nuolatos ko nors stokodama. Jai stigo pinigų. Stokojo energijos. Trūko laiko už­siimti mėgstama veikla. Galiausiai jai pasidarė suvis striuka: padidė­jo nuomos mokestis už patalpas (namai buvo per maži, kad pakak­tų vietos įsirengti kabinetą), jiedu su vyru neįstengė apmokėti sūnaus mokslų pasirinktame koledže, reikėjo keisti skalbimo mašiną, maža to, dėl susiklosčiusios prastos ekonominės padėties keli Monikos klientai atsisakė jos paslaugų.

Vieną dieną medituodama šioje knygoje aprašytu būdu ir svarsty­dama, ką daryti, Monika suprato nebegalinti toliau lankstytis ir kęsti likimo smūgių, ramstydama savo gyvenimą pseudopozityvia galvosena, kaip antai: nepasisekė, bet galėjo būti ir blogiau. Moteris suvokė, kad visus sprendimus priimdavo veikiama minčių apie nepriteklius — lai­ko, pinigų ir energijos stygių. Ji įsiminė šį būties būvį; stygius tapo jos asmenybe. Savo inertiškumą ji taikliai nusakė žodžiais: „Kas bus, tas bus." Ironiška, kad Monika stengėsi padėti klientams atsikratyti tų pa-Sių būdo bruožų ir tapti iniciatyviems, o ne reaktyviems.

Šie suvokimai įkvėpė jai tvirto ryžto pasikeisti. Ji nebesileis try-)iama gyvenimo, nebesitenkins likimo jai žarstomomis atsitiktinėmis Iplinkybėmis.


 

 


 


 

 


 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Tada Monika susikūrė naują savo asmenybės modelį, nusakantį, kokia ji norėtų būti, kaip norėtų mąstyti ir jaustis. Įsivaizdavo save kaip moterį, kurios sprendimų nėmaž neriboja nei energija, nei laikas, nei pinigai. Visų svarbiausia, kad jos ryžtas tapti tokia asmenybe buvo lygiai toks pat tvirtas, kokia tiksli buvo vizija. Ji žinojo, kokia būti nebenorėjo; be to, aiškiai regėjo, kaip turėtų mąstyti, jaustis ir elgtis naujasis aš.

Kai ryžtingai priimame sprendimą ir aiškiai įsivaizduojame, kokia bus mūsų nauja tikrovė, šios mintys sukuria atitinkamas emocijas. Dėl to mūsų vidinė cheminių medžiagų pusiausvyra ir neurologinė struk­tūra pakinta (apkarpome senus sinapsinius ryšius ir suželdiname nau­jus) - kitaip ima reikštis net mūsų genetinis kodas.

Monika pradėjo gyventi kaip žmogus, turintis daugybę pinigų, apsčiai energijos, ir kurio visi poreikiai yra patenkinti. Jos savijauta tapo nuostabi. Savaime aišku, ne visos bėdos iš jos rūpesčių katalogo išnyko, tačiau pamažu moteriai vis geriau sekėsi statyti savo gyvenimą ant kitokios mąstysenos pamatų.

Praėjus kelioms savaitėms po tvirto pasiryžimo keistis, viena Pran­cūzijoje užaugusi klientė papasakojo Monikai, kad jos tėvai kiekvieną mėnesį pirkdavo loterijos bilietą, ir ji iki dabar tęsianti šią tradiciją.

Po darbo važiuodama į namus Monika stabtelėjo pasipildyti degalų ir užėjo vidun susimokėti. Ant prekystalio pamatė paskleistų įvairių lotc rijos bilietų. Iki tol ji niekada nė nepagalvodavo apie loteriją, nes tokios išlaidos, esant sudėtingai finansinei padėčiai, jai atrodydavo pernelyg len gvabūdiškos. Tačiau šįkart paskatinta netikėtos minties, kad nieko nešto kojanti naujoji Monika gali sau leisti progą laimėti, ji nusipirko bilietą.

Pakeliui dar sustojusi vietinėje picerijoje ir nusipirkusi picą išsineš ti, ji visiškai užmiršo įsigytąjį loterijos bilietą. Lipdama iš automobilio savo garaže, Monika pastebėjo, kad šiek tiek riebalų išsisunkė iš dėžės, įsigėrę į loterijos bilietą ir sutepė keleivio sėdynę. Padėjusi dėžę su pit.i ir loterijos bilietą ant valgomojo stalo, ji liepė šeimai jos nelaukti ir sėsi i valgyti, o pati nuskubėjo valyti dėmės. Moteriai beplušant, į garay.j atbėgęs vyras sušuko:


 
 

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAViMAS IR ATEITIES BANGOS

- Nepatikėsi! Tavo loterijos bilietas laimėjo!

Turbūt atsimenate, kad kvantinio lauko atsakas paprastai būna absoliučiai neprognozuojamas. Dabar tikriausiai galvojate: žinoma, ji laimėjo kelis milijonus ir iki dabar laimingai gyvena, jei dar nenumirė.

Nevisiškai taip.

Monika laimėjo 53 tūkstančius dolerių. Ar apsidžiaugė? Tiksliau būtų sakyti „apstulbo". Iki tol pora turėjo lygiai 53 tūkstančius dolerių skolos.

Monika su jauduliu papasakojo istoriją, tačiau gudriai šyptelėjusi pripažino, kad kitąsyk, užuot puoselėjusi ketinimą, jog visi jos porei­kiai yra patenkinti, ji neapsiribos tuo ir įsivaizduos daug daugiau.

***

Monikos įvykis iliustruoja naujo būties būvio kūrybinę galią. Ne­pakako vien įsivaizduoti, kad dabar ji kitokia; šį naująjį aš reikėjo įtvir­tinti veiksmais. Senoji Monika nebūtų pirkusi loterijos bilieto; naujoji asmenybė suderino elgseną su tikslais ir sulaukė visiškai netikėto, bet itin tinkamo kvantinio lauko atsako.

Išsiugdžiusi naują asmenybę, kuri buvo pasirengusi išnaudoti pro­gas ir veikti kitaip, ji naujai patyrė gyvenimą. Naują asmenybę pasitiko nauja tikrovė.

Kad pasikeistų gyvenimas, loterijoje laimėti nebūtina. Reikia pri­imti sprendimą liautis buvus tokiu, koks buvote, įžengti į operacinę sistemą, kurioje glūdi pasąmoninės programos, o tada aiškiai suformu­luoti naujojo aš modelį.

Smegenų koherencija: išeikime į gatves

Prieš baigdamas šį skyrių norėčiau glaustai paliesti temą, kurią ap­rašiau savo knygoje „Smegenų vystymas11. Madisone įsikūrusiame Vis-konsino universitete buvo tiriami keli budistai vienuoliai. Šie medita­cijos meistrai sugebėdavo pasiekti tokias smegenų veiklos būsenas, apie

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

kurias daugumai mūsų nėra ko nė svajoti. Jų smegenys, jiems susitel­kus į mielaširdystę ir atjautą, siųsdavo tokius darnius (koherentinius) signalus, kad jie bemaž viršydavo teoriškai žmogui įmanomas ribas.

Tyrimai vykdavo kiekvieną rytą: vienuoliai medituodavo, o moks­lininkai registruodavo jų smegenų aktyvumą, tai yra bangų dažnį. Po to vienuoliai būdavo išsiunčiami į studentų miestelį ir miesto centrą, kur galėdavo lankyti muziejus, eiti į parduotuves ir panašiai. Tada sugrįž­davo į tyrimų centrą ir čia iškart, -prieš tai nemeditavus, - jų smegenys vėl būdavo tiriamos. Nuostabu, tačiau nepaisant sąlyčio su nedarniais ir chaotiškais išorinio pasaulio signalais, kurių įtaką visi patiriame, jie būdavo išsaugoję tokio pat nuoseklumo smegenų ritmą, kokį pasiek­davo medituodami.5

Susidūrę su gausybe neramių išorinio pasaulio dirgiklių, dauguma mūsų atsitraukia į išlikimo režimą ir užtvindo savo organizmą streso būsenai būdingomis cheminėmis medžiagomis. Jos lyg viesulas sujau­kia ir iškraipo smegenų signalus. Tačiau mūsų tikslas - būti tokiems, kaip tie vienuoliai. Jei darnios ir sinchroniškos smegenų bangos taps mūsų kasdienybe, aptiksime, kad šie koherentiniai signalai pasireiškė atitinkama tikrove.

Nuolat išgyvendami vidinę darną, jūs, kaip tie vienuoliai, ilgainiui galėsite sąveikauti su išorine aplinka, nepatirdami ardančio jos dirgi­klių poveikio. Taip atsikratysite nesąmoningų ir nuspėjamų reakcijų, sugrąžinančių jus į senąjį aš, kurį trokštate pakeisti.

Atkakliai medituodami ir puoselėdami vidinę darną ne tik atsi­kratysite daugybės kūną kamuojančių negalavimų, bet ir artėsite prie vaizduotėje susikurto idealaus aš. Vidinė koherencija neutralizuos re­akcingas emocines būsenas ir leis pašalinti iš atminties jas palaikančią elgseną, mąstyseną bei jauseną.

Pasiekus neutralią (tuštumos) būseną, daug lengviau sužadinti bet kokius pakilius jausmus, tarkime, atjautą; daug lengviau pajusti tyrą džiaugsmą, meilę ar dėkingumą. Taip yra todėl, kad šios emocijos ne­priekaištingai koherentinės. Kai meditacija pakeis jūsų smegenų ban-


 

MEDITACIJA, MISTINIŲ PATIRČIŲ DEMISTIFIKAVIMAS IR ATEITIES BANGOS

~~        w             ~~

gas ir jos atspindės šį pirminį tyrumą, išsilaisvinsite iš kūno, aplinkos ir laiko pančių, ribojusių jus ir siejusių su neigiamomis emocinėmis būsenomis. Nei kūnas, nei aplinka, nei laikas jūsų nebevaldys - pats tapsite jų šeimininku.

 

 

Patyrimui pasirengiate įkūnydami žinias

Dabar turite visas žinias, būtinas pradedant meditacijos praktiką -būtent jos mokysiu trečioje knygos dalyje. Manau, aiškiai suprasite, ką ir kodėl darote.

Atminkite, kad žinios yra patirties pirmtakas. Visa iki šiol jūsų per­skaityta informacija turėjo parengti jus asmeniniam patyrimui. Išmokę medituoti ir taikyti šias žinias gyvenime, turėtumėte išvysti atsakomąją reakciją. Likusi knygos dalis mokys visas įgytas žinias taikyti praktiškai ir keisti bet kurią savo gyvenimo sritį.

Tai man primena dviejų pakopų kelionę - panašiai į Reinyro kal­ną, aukščiausią ugnikalnį Vašingtono valstijoje (4392 m), kopia dau­gelis alpinistų. Palikę automobilį Paradais Džeksono lankytojų centre (2023 m), pirmiausia jie kopia į Kamp Mjūrą (3777 m). Stabtelėdami šioje stovykloje, jie gauna progą apžvelgti visą nueitą kelią, įvertinti jame įgytą patirtį, pasitreniruoti ir pailsėti prieš rytdienos žygį. Ši apž­valga gali atlikti labai svarbų vaidmenį toliau kopiant į didingą Reinyro viršūnę.

Įgytos žinios leido jums pakilti iki šio taško. Dabar esate pasirengę jas visas pritaikyti gyvenime. Atrasta išmintis turėtų įkvėpti jus ryž­tingai pereiti į trečią dalį, nes joje ugdysimės įgūdžius keisti protą ir gyvenimą.

Kviečiu jus trumpam stabtelėti ir mintimis su dėkingumu apmesti knygos pirmoje ir antroje dalyse įgytą informaciją, prireikus atsiverski­te ir dar kartą perskaitykite tas dalis, kurios jums pasirodė svarbesnės... Tada prisijunkite prie manęs galutiniams pasirengimams meditatyviai kelionei į asmeninę viršūnę.

 

l

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIM!

monėje, atsiriboti nuo visos pažįstamos tikrovės ir atitrūkti nuo minčių bei jausmų, kurie apibrėžia mano senąjį aš.

Tie, kuriems tokio pobūdžio užsiėmimas bus naujiena, iš pradžių gali pajusti šiokį tokį nerimą ar nepatogumus. Tai normalu. Šitaip jaustis jus verčia proto funkcijas perėmęs kūnas, besipriešinantis nau­jam lavinimo procesui. Supraskite tai ir atsipalaiduokite — meditacija parengta taip, kad visi žingsniai būtų aiškūs ir nesunkiai įvykdomi. Asmeniškai aš visada laukiu meditacijos ir mėgaujuosi ja labiau už bet ką kita. Medituodamas patiriu tokią darną, ramybę, aiškumą ir įkvė­pimą, kad niekada nesigailiu jai skirto laiko. Tokius santykius su savo vidumi išsiugdžiau anaiptol ne iškart, todėl kviečiu ir jus pasikaustyti kantrybe.

Paskiri žingsneliai virsta vienu įpročiu

Mokydamiesi bet kokio naujo dalyko, reikalaujančio viso jūsų dė­mesio ir nuoseklios praktikos, paprastai darote tai pakopomis. Tokiu būdu sudėtingas veiksmas suskaidomas į ganėtinai paprastus dėmenis ir protui nereikia vienu metu koncentruotis į kelias užduotis. Bet kokiu atveju jūsų tikslas yra įsiminti tai, ką mokotės, kad ilgainiui galėtumėte atlikti tai visiškai natūraliai, be pastangų ir sąmonės įsikišimo. Paprastai tariant, norite paversti šiuos veiksmus įpročiu.

Bet kokį naują įgūdį įgyti lengviau, kai mokotės nuosekliai, pirma puikiai įvaldydami vieną užduotį ir tik tada pereidami prie kitos. Atė­jus laikui, visus žingsnius sujungsite į visumą ir atliksite juos kaip vieną sklandų judesį, duosiantį laukiamų rezultatų. Toks ir yra jūsų tikslas, pamažu mokantis šios meditacijos.

Antai mokantis mušti golfo kamuoliuką, protas turi atminti visą aibę taisyklių ir išpildyti jas vienu metu. Įsivaizduokite, kad jums ruo­šiantis pirmą kartą smūgiuoti, geriausias draugas Šaukia: „Nuleisk gal­vą! Mažumėlę pritūpk! Atlošk pečius ir ištiesk nugarą! Nesulenk ran-


 

MEDITACIJA: ĮVADAS IR PASIRENGIMAS

kų ir per stipriai nesugniaužk lazdos! Užsimodamas perkelk svorį nuo vienos kojos ant kitos! Mušk kamuoliuką ir nuleisk lazdą!" Ir mano mėgstamiausias pamokymas: „Atsipalaiduok!"

Nuo šitiekos nurodymų jus gali ištikti paralyžius. Bet jeigu nuose­kliai mokytumėtės įtvirtinti kiekvieną jų atskirai, vieną dieną išmoktu­mėte smūgiuoti sklandžiai, vienu grakščiu judesiu.

Arba jei mokytumėtės gaminti kokį nors prancūzišką patieka­lą, pradėtumėte nuo atskirų žingsnių, bet galiausiai taip įgustumėte, kad jūsų veiksmai taptų neperskiriami. Daugybė žingsnių susilietų ir taptų mašinaliu įgūdžiu, o patiekalą pagamintumėte perpus greičiau. Nuo minčių pereitumėte prie darbų - jūsų kūnas ir protas įsimintų šiuos veiksnius. Si atminties rūšis vadinama procedūrine. Tereikia pa­kankamai kartų pakartoti tam tikrą veiksmą ir aptiksite žinąs, kaip tai daryti.

Meditacijai palankių neuronų tinklų kūrimas

Atminkite, kad žinios padeda pasirengti naujai patirčiai. Kiekvieną meditacijos pakopą jums paaiškins ankstesniuose knygos puslapiuose pateikta informacija; kiekviena jų turės mokslinį ar filosofinį pagrindą, nes nereikės nieko spėlioti. Atskiri žingsniai pateikti konkrečia seka, padėsiančia jums geriau įsiminti šį metodą.

Nors suplanavau visą meditacijos programą taip, kad išmoktumėte jos per keturias savaites, kiekvienai p'akopai skirkite tiek laiko, kiek prireiks visiškai ją įvaldyti. Judėkite jums priimtinu, patogiu greičiu ir ne prievartauki te savo proto.

Kiekvienąkart atsisėdę medituoti pradėsite nuo išmoktų pakopų, o tada pereisite prie naujų technikų. Be to, kiekvieną pakopą ar pakopų grupę patariu praktikuoti bent savaitę, o tada pereiti prie kitų. Taip per kelias savaites jūsų smegenyse susiformuos nauji, meditacijai palankūs nervinių ląstelių tinklai!

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

MEDITACIJA: ĮVADAS IR PASIRENGIMAS


 

 


 

Siūloma keturių savaičių programa

Pirmoji savaitė (dešimtas skyrius)

Antroji savaitė (vienuoliktas skyrius)

Kiekvieng dienq atlikite pirmoji žingsnį (in­du kcijg)

Kasdien užsiėmimus pradėkite atlikdami pir­mąjį žingsnį, tada pridėkite antrgjį žingsnį (atpažinkite), trečiąjį žingsnį (prisipažinkite ir paskelbkite) ir ketvirtąjį žingsnį (atsiduokite).

Trečioji savaitė (dvyliktas skyrius)

Kasdien praktikuokite žingsnius nuo pirmojo iki ketvirtojo, papildydami praktiką penktuo­ju [stebėkite ir priminkite sau) ir šeštuoju [nu­kreipkite kita kryptimi).

Ketvirtoji savaitė (tryliktas skyrius}

Kasdien pradėkite praktikuodami pirmajį-šeštojį žingsnius, tada pereikite prie septinto­jo (kurkite ir repetuokite).

Neskubėkite ir padėkite savo praktikai tvirtus pamatus. Jei esate patyręs medituotojas ir norite greičiau judėti pirmyn, taip ir darykite, tačiau laikykitės visų nurodymų ir praktikuokite taip, kad gerai įsimin­tumėte visus meditacijos etapus.

Kai pajėgsite susitelkti į tai, ką darote, neleisdami mintims nu­klysti kokių nors išorinių dirgiklių link, ateis laikas, kai jūsų kūnas išties susivienys su protu. Dėl susidariusių naujų neuronų ryšių (Hebo dėsnis) šias meditacines technikas jums kaskart bus vis lengviau atlikti. Žinios, mokymasis ir praktika sukurs jūsų ketinimus atspindėsiančius neuronų tinklus.

Pasirengimas

Rašymo reikmenys. Ruošdamiesi meditacijai perskaitysite kiek­vienos pakopos aprašymą, kurį po antrašte „Proga rašyti" dažnai lydės klausimai ir užuominos. Patariu šalia turėti užrašų knygelę atsakymams užsirašyti. Prieš pradėdami medituoti, perskaitykite šias savo mintis. Jos jums atstos žemėlapį - vadovaudamiesi juo naršysite po operacinę pasąmonės sistemą.


 

Paklausykite. Tik pradėjus mokytis meditacijos, patartina pasi­klausyti iš anksto įrašytų meditacijos seansų. Pavyzdžiui, mokysitės įžanginės technikos (indukcijos), be kurios neapsieis nė vienas medi­tacijos užsiėmimas ir kuri padės jums pasiekti koherentinių smegenų bangų būseną rengiantis kitoms technikoms. Kitos meditacijos pako­pos taip pat prieinamos garso įrašų pavidalu.

"l

Du būdai medituoti l būdas. Jei knygos puslapiuose randate ausinių ženklą...

 

... vadinasi, iš internete svetainės www.drjoedispenza.com ga­lite parsisiųsti vadovaujamąją meditaciją ir klausyti MP3 grotuvu arba įsirašyti į kompaktinę plokštelę.

Meditacijos svetainėje pavadintos taip: „Pirmosios savaitės me­ditacija" „Antrosios savaitės meditacija", „Trečiosios savaitės medita­cija" ir„Ketvirtosios savaitės meditacija". Pastarasis įrašas apims visas meditacijos pakopas nuo įžanginės iki baigiamosios.

Įrašas„Antrosios savaitės meditacija" prasidės pirmosios savaitės pakopa (įžangine technika), o paskui eis trys antrosios savaitės pako­pos. Po to pereisite prie įrašo „Trečiosios savaitės meditacija" kuriame prieš pagrindines šios savaitės technikas vėlgi pasikartos pirmosios ir antrosios savaičių pakopos.

II būdas. Visų aukščiau minėtų vadovaujamųjų meditacijų teks­tus rasite knygos prieduose, tad galite skaityti juos, kol įsiminsite seką arba patys įkalbėti į bet kokį garso įrašymo įrenginį.

A ir B prieduose rasite dvi indukcijos technikas. C priede pateik­tas meditacijos tekstas, apimantis visą trečios knygos dalies medžia­gą. Jeigu nuspręsite medituoti vadovaudamiesi C priede pateiktu scenarijumi (taip dėl praktinių priežasčių tikriausiai elgsis dauguma

Čia turimi omenyje garso įrašai anglų kalba. (Vert. past.)

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

MEDITACIJA: ĮVADAS IR PASIRENGIMAS


 

 


 

dituoti krėsle su atlošu? Sėdėdami krėsle su atlošu, kaip ir gulėdami lo­voje, daugelis žmonių ima snūduriuoti. Todėl tinkamiausia meditacijai paprasta kėdė - atsisėskite nesukryžiuodami kojų, pėdas priglauskite prie žemės. Jei jums labiau patinka sėdėti ant žemės kaip jogui sukry­žiavus kojas, tokia poza, žinoma, irgi puikiai tinka.

Pasalinkite fizinius nepatogumus. Atsisėdę medituoti, norime užmiršti kūną, kad galėtume visiškai susitelkti į vidų. Tarkime, nueikite l poilsio kambarį, apsirenkite palaidais, kūno nevaržančiais drabužiais, nusisekite laikrodį, atsigerkite truputį vandens ir pasidėkite jo šalia, jei pajustumėte troškulį. Pasirūpinkite, kad pradedant medituoti jūsų nekamuotų alkis ar kiti fiziologiniai poreikiai.

Leiskite palinkti galvai, bet neužsnūskite. Kadangi jau kalbame apie kūną, atkreipsiu jūsų dėmesį į vieną dalyką, su kuriuo galite susi­durti medituodami. Nors sėdite tiesiai, nenustebkite, jei medituojant jūsų galva ims palengva linkti į priekį tarsi snūduriuojant. Tai geras ženklas: jūsų smegenų bangos lėtėja, vadinasi, pamažu įžengiate į alfa ir teta būseną. Lėtėjant smegenų bangoms, kūnas yra pratęs gulėti. Jei netikėtai imate šitaip knapsėti, vadinasi, esate šalia miego ribos. Prakti-kuodamiesi įprasite prie smegenų bangų lėtėjimo sėdint ir galva nebe-links į priekį, kūnas nebemėgins nutempti jūsų į miegą.

Laikas meditacijai

Kada medituoti. Kaip jau žinote, prisiderinant prie kasdienių smegenų cheminės pusiausvyros pokyčių, tai yra medituojant ryte, vos pabudus, ir prieš einant miegoti, galima lengviau susiliesti su pasąmo­ne. Ankstyvas rytas ir vėlyvas vakaras tinkamiausi meditacijai, nes tuo metu jūsų smegenys kone savaime pereina į alfa arba teta būseną. Man patinka medituoti ryte, visada tuo pačiu metu. Jeigu trykštate įkvėpi­mu ir norite medituoti ryte bei vakare, taip ir darykite. Tačiau prade­dantiesiems paprastai siūlau medituoti kartą per dieną.


 

Kiek laiko medituoti. Prieš kiekvienos dienos meditaciją skirkite keletą minučių užrašams peržvelgti. Šios jūsų užsirašytos pastabos, kaip jau minėjau, yra tarsi kelių žemėlapis, padedantis susiorientuoti, kur link vykstate. Prieš meditaciją taip pat naudinga paskaitinėti kai kurias knygos dalis ir prisiminti, ką ketinate daryti.

Iš pradžių kiekvienas užsiėmimas prasidės įžangine technika (in­dukcija) ir truks 10-20 minučių. Su kiekviena nauja pakopa jūsų už­siėmimas turėtų pailgėti dar 10—15 minučių. Laikui bėgant technikas išmoksite atlikti greičiau. Kai gerai išmoksite visas pakopas, kasdienė meditacija (su indukcija) vidutiniškai turėtų trukti 40—50 minučių.

Jei jus riboja laikas ir nenorite pavėluoti į darbą ar kur kitur, nu­sistatykite laikrodį, kad jis pyptelėtų likus dešimčiai minučių iki už­siėmimo pabaigos. Taip būsite iš anksto įspėtas, kad metas artėti prie pabaigos, o ne šiurkščiai nutrauktas praktikos viduryje. Be to, skirkite meditacijai pakankamai laiko, kad nereikėtų nerimauti ir jaudintis. Jeigu meditacijos metu mastote apie laikrodį, vadinasi, neištrūkote iš laiko gniaužtų. Kad rastumėte savo dienoje nišą meditacijai, gali tekti atsikelti kiek anksčiau ar gultis miegoti vėliau.

Tinkamai nusiteikite

Ego suvaldymas. Prisipažinsiu, ir man pasitaiko dienų, kai iš paskutiniųjų kovoju su ego, jam bandant išlikti padėties šeimininku. Būna, kad ryte atsisėdus medituoti, analitinis protas pradeda mąstyti apie būsimus skrydžius, susitikimus su personalu, pokalbius telefonu, traumuotus pacientus, manęs laukiančias ataskaitas ir straipsnius, vai­kus ir jų gyvenimo peripetijas bei begalę kitų į mano galvą iš nežinia kur atklydusių atsitiktinių minčių. Taigi rūpinuosi kiekvienu nieknie­kiu ir bandau apmąstyti nereikšmingiausią smulkmeną, tarsi gyveni­mas būtų mechaniškas ir nuspėjamas, o aš — vienintelis jo laivavedys. Kaip ir daugumos žmonių protai, manasis arba mėgina numatyti ateitį,


 

 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

arba naršo po praeities atminimus. Tokiu atveju turiu nusiraminti ir dar kartą suvokti, kad visa tai tik žinomos asociacijos, neturinčios nie­ko bendra su naujo gyvenimo kūrimu dabarties akimirkoje. Jeigu taip nutinka jums, turite pakilti anapus šio įprasto mąstymo nuobodybės ir įžengti į kūrybinę akimirką.

Kūno suvaldymas. Jeigu jūsų kūnas spyriojasi ir spardosi kaip ne­sutramdytas eržilas, nes toliau nori būti protu - pašokti ir ką nors pada­
ryti, nueiti į kokią nors vietą ar pagaliau dar kartą išgyventi kokius norspraeityje, bendraujant su kokiu nors asmeniu, patirtus jausmus, — turi­
te jį nuraminti, grąžinti į šią akimirką ir atpalaiduoti. Kiekvienąkart Ši­taip jį pažabodami, priverčiate tapti naujojo proto pavaldiniu ir, laikui
bėgant, jis paklus. Iki šiol jis buvo pratęs pats valdyti jūsų gyvenimą, irjūs išties lakstydavote tenkindami jo užgaidas bei įnorius. Dabar turite
perauklėti savo kūną, todėl mylėkite jį ir švelniai su juo dirbkite. Ga­liausiai jis pasiduos ir pripažins jus savo šeimininku. Būkite ryžtingas,
atkaklus, lankstus, neužmirškite džiaugtis ir veikti su įkvėpimu. Taipsulauksite ir dieviškos pagalbos.          , , . :; i.:-,-.- ;,,v, ;,

O dabar pradėkime

 


 

 

DEŠIMTAS SKYRIUS

ATVERKITE KŪRYBINĖS BŪSENOS DURIS

(PIRMOJI SAVAITĖ)

Karjeros pradžioje mokiausi, o paskui ir pats mokiau hipnozės bei savitaigos (autohipnozės). Šioje knygoje pasidalysiu su jumis viena hi­pnozės specialistų naudojama technika, kurią pasitelkę jie įveda žmogų į vadinamąją transo būseną. Tai indukcijos, ar įžanginė, technika. Pa­prastai tariant, mokome žmones pakeisti savo smegenų bangas. Norint būti užhipnotizuotam ar užhipnotizuoti save, tereikia nuo viršutinio ar vidutinio beta bangų diapazono pereiti prie alfa ar teta būsenos. Taigi meditacija ir autohipnozė turi panašumų. .

Galėjau aprašyti įžanginę techniką kartu su parengiamąja informa­cija ankstesniame skyriuje, nes indukcija parengia jūsų smegenis me­ditacijai, tai yra įveda jus į koherenčių smegenų bangų būseną. Gerai įsisavinę šią techniką padėsite tvirtą pamatą meditacijos praktikoms, kurių netrukus mokysimės. Tačiau skirtingai nuo praėjusiame skyriuje aptartų parengiamųjų žingsnių (kaip antai, išjunkite telefoną ir man­dagiai pasiūlykite šuniui ar katei laikinai persikraustyti į kitą kambarį),


 

 

ATSIKRATYKITE |PROClO BŪTI SAVIMI


 

ATVERKITE KŪRYBINĖS BL


 

 


 

įžanginė technika (indukcija) yra tiesiogiai susijusi su meditacija ir būtent ja prasidės kiekvienos dienos praktika.

Norėdamas užbėgti už akių bet kokiai painiavai pažymėsiu, kad po šios įžanginės technikos pateksite ne į kokią mistinę hipnotinio transo būseną, kaip klaidingai ją vaizduoja pramogų industrija. Būsite visiškai sąmoningas, tačiau ramus ir atsipalaidavęs, pasirengęs kituose trijuose skyriuose aprašytoms meditacijos pakopoms.

1 ŽINGSNIS: INDUKCIJA

Įžanginės technikos: atverkite kūrybinės būsenos duris

Primygtinai siūlau bent savaitę, o reikalui esant ir daugiau, skirti vien įžanginės technikos mokymuisi. Atminkite, kad ją praktikuosite pirmąsias dvidešimt kiekvienos meditacijos minutes, taigi kuo geriau įsisavinkite šią techniką — tegul ji tampa maloniu įpročiu. Jūsų tikslas — atsipalaiduoti, sykiu išsaugant suvokimą.

Pasirengimas indukcijai. Nepaisydamas jau aptarto pasiruošimo, duosiu štai tokius patarimus: pirmiausia tiesiai atsisėskite ir užsimerki­te. Tai padarius bus stipriai sumažintas jutiminės informacijos srautas į smegenis ir jų bangų dažnis ims lėtėti, artėdamas prie pageidaujamo alfa diapazono ribų. Atsiduokite vyksmui, likite suvokiantis ir mylėkite save. Kai kuriems žmonėms nuo beta būsenos į alfa padeda pereiti ra­minanti muzika, tačiau iš esmės ji nėra būtina.

Indukcijos variantai. Esti daug panašių indukcijos variantų. Čia pateiksiu du - kūno dalių ir kylančio vandens technikas; visai nesvar­bu, naudosite vieną iš jų kiekvieną dieną, kaitaliosite technikas, pasi­telksite kokį nors kitą praeityje naudotą metodą ar susikursite savo. Išties svarbu tai, jog jūsų smegenys iš analitinės beta būsenos pereitų į alfa būseną, kad susitelktumėte į kūną, atstovaujantį pasąmonei ir operacinei jos sistemai, kurią norite pakeisti.


 

Kūno dalių indukcija: apžvalga

Iš pirmo žvilgsnio ši indukcijos technika gali pasirodyti priešta­ringa - dėmesį reikės sutelkti į kūną ir aplinką. Kaip žinome, kūnas ir aplinka yra du didžiosios trijulės, kurią turite įveikti, dėmenys, tačiau šiuo atveju jūs valdote mintis apie juos.

Kodėl palanku susitelkti į kūną? Atminkite, kad jis ir pasąmonė yra susilieję. Todėl aiškiai suvokdami kūną ir jame kylančius pojūčius, įžengiame į pasąmonės plotmę. Susiliečiame su mano taip dažnai mini­ma operacine sistema. Šiuo atveju indukcija yra tai padaryti padedanti priemonė.

Viena iš smegenėlių funkcijų yra propriorecepcija, kūno padėties erdvėje suvokimas. Taigi sutelkdami dėmesį į skirtingas kūno dalis erdvėje ir kūną supančią erdvę, sužadinate smegenėles. Kadangi sme­genėlės yra pasąmonės centras, tokiu būdu susiliečiate su pasąmone, apeidami mąstantįjį protą.

Maža to, indukcija išjungia analitinį protą, įvesdama jus į jutiminį režimą. Jausmai - tai kūno, kuris savo ruožtu atstovauja pasąmonei, kalba, todėl indukcija leidžia pasitelkti natūralią kūno kalbą ir ja keisti operacinę sistemą. Kitaip sakant, jei jaučiate skirtingas kūno dalis ar esate sutelkę į jas sąmonę, savaime liausitės intensyviai mastyti, jūsų analitinis protas mažiau blaškysis iš praeities į ateitį, atitruksite nuo įkyriai jus persekiojančių įprastų minčių, protas taps atviresnis ir kūry­bingesnis — taip pamažu iš beta būsenos pereisite į alfa.

Visa tai įvyksta jūsų sąmonei išsilaisvinus iŠ siauro susitelkimo į kokią nors ego pagimdytą mintį ir paprasčiausiai suvokiant kūną bei jį supančią erdvę. Budistai vadina tai atviru sutelktumu, kuris būdingas nusistovėjus tvarkingoms ir sinchroniškoms smegenų bangoms1. Atvi­ro sutelktumo būsena generuoja naują, koherentinį signalą, kuris pade­da susiderinti iki tol paskirai veikusioms skirtingoms smegenų dalims. Visos smegenų dalys ima veikti išvien ir siunčia vieningą, labai stiprų signalą. Nors jį įmanoma išmatuoti prijungus prie galvos nesudėtingus


 

 


 


 


 
 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

ATVERKITE KŪRYBINĖS BŪSENOS DURIS


 

 


 

prietaisus, svarbiau yra tai, kad patys pajusite vidinius pokyčius: sąmo­nės ir minčių skaidrumą bei aiškumą.

Kūno dalių indukcija: praktika*

Susitelkite į kūno padėtį erdvėje. Pavyzdžiui, pajuskite savo galvos orientaciją, pradėkite nuo viršugalvio ir pamažu leiskitės žemyn. Ke­liaudami nuo vienos kūno dalies prie kitos, jauskite ir įsisąmoninkite erdvę, kurioje ši kūno dalis yra. Taip pat suvokite tos erdvės tankumą, svorį ar tūrį. Sutelkdami dėmesį į galvos odą, paskui į nosį, ausis ir taip toliau, judėkite kūnu žemyn, kol pasieksite padus. Tada turėtumėte pastebėti šiokius tokius savo būsenos pokyčius. Šio pratimo esmė — ju­dėjimas kūno dalimis ir jų padėties erdvėje suvokimas, pajuntant pačią erdvę.

Po to suvokite lašo pavidalo erdvę, gaubiančią jūsų kūną. Jei su­gebėsite pajusti šią kūną supančią erdvę, dėmesys nebebus sutelktas / kūną. Jūs nebesate kūnas, pranokote jį, išėjote už jo ribų. Tokiu būdu sumažėja jūsų kūniškumas, pereinate į subtilesnį lygmenį.

Galiausiai suvokite kambario, kuriame esate, erdvę. Pajuskite jo tūrį. Jums pasiekus šią stadiją, smegenų bangos ima lėtėti, vienodėti, pasidaro tvarkingesnės.

Vidinis praktikos mechanizmas

Kaip minėjau, jūsų proto būsenos pokyčius išmatuoti nesunku: prijungę elektrodus, matytume, kaip smegenų bangos sulėtėjo, nuo beta diapazono pereidamos prie alfa. Tačiau atminkime, jog mūsų ne­domina bet kokia alfa būsena - norime, kad mūsų smegenų bangos būtų tvarkingos ir koherentinės. Štai kodėl pirmiausia susitelksime į kūną ir jo padėtį erdvėje, tada nuo atskirų kūno dalių perkelsime dė-

;lausta kūno dalių indukcijos versija. Pilną technikos aprašymą

*    Čia pateikiama g] rasite A priede.


 

mesį į kūną supančią erdvę, o galiausiai bandysime suvokti visą kam­barį. Jei sugebėsite pajusti kambario erdvės tankumą, apčiuopsite šią erdvę, savaime nustosite mąstyti ir pradėsite jausti. O tada nėra jokių galimybių, kad smegenys toliau generuotų viršutinio beta diapazono bangas, nes jos atitinka išlikimo režimą ir pernelyg siaurą bei įkyrų susitelkimą.

Kylančio vandens indukcija*

Kita panaši indukcijos technika tokia: įsivaizduokite, kaip į kam­barį, kuriame sėdite, pradeda plūsti vanduo. Stebėkite (pajuskite) kam­bario, taip pat kylančio vandens užpildytą erdvę. Iš pradžių vanduo apsemia jūsų pėdas, kyla blauzdomis aukštyn ir pasiekia kelius, užlieja juos, jūsų sterblę; nesiliauja kilęs ir užtvindo pilvą bei krūtinę, rankas, pasiekia kaklą... kyla aukštyn, apsemdamas skruostus, lūpas ir galvą... kol vanduo pripildo visą kambarį. Nors kai kuriems žmonėms buvima.s po vandeniu gali sužadinti nemalonias asociacijas, kitus tai nuramina, jie atsipalaiduoja ir pasijunta visiškai saugūs.

"V"

 

Pirmoji savaitė
*                        Meditacijos vadovas

Priminsiu, kad pirmą savaitę turėtumėte praktikuoti indukcijos techniką. Jeigu įsirašinėsite šios technikos tekstą patys, būtinai pakar­tokite tuos pačius klausimus, kuriuos užduodu prieduose pateiktame indukcijos vadove, labiau pabrėždami šiuos žodžius ir frazes: pajusti,

*    Čia pateikiama glausta kylančio vandens indukcijos versija. Pilną technikos ap­rašymą rasite B priede.

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

pastebėti, jausti, suvokti, įsisąmoninti; taip pat erdvės tūris, tankumas ir svoris. Tai padės jums labiau susitelkti į reikiamus dalykus.

Užuot skubėję nuo vienos pratimo dalies perbėgti prie kitos, palikite tarp jų pakankamus laiko tarpus (pusę minutės ar daugiau). Kūno dalių indukcija, pradedant galva ir baigiant kojų pirštais, arba pasinėrimas į vandenį (pradedant kojų pirštais, baigiant galva) apyti­kriai turėtų užtrukti apie 20 minučių. Jei anksčiau jau esate meditavę, jums nė neverta aiškinti, kad ilgainiui, sulėtėjus smegenų bangoms ir nusistovėjus ramiai alfa būsenai, prarasite laiko pojūtį, o vidinis pa­saulis taps kur kas tikresnis už išorinį.


 

 

VIENUOLIKTAS SKYRIUS


 

•SU ŠAKNIMIS IŠRAUKITE ĮPROTĮ BŪTI SAVIMI

(ANTROJI SAVAITĖ)


 

'V?..,


 

Atėjo laikas pridėti tris žingsnius, padėsiančius su šaknimis išrauti įprotį būti savimi: atpažinimą, tada prisipažinimą ir paskelbimą bei at­sidavimą. Pirmiausia perskaitykite šių žingsnių aprašymą ir atsakykite į susijusius klausimus. Tada bent savaitę skirkite meditacijos užsiėmi­mams, kurių metu mokysitės pasirinktos indukcijos technikos, galiau­siai pereisite prie trijų šiame skyriuje aprašytų žingsnių. Jei po savaitės nesijausite deramai įvaldę šių technikų, skirkite joms tiek laiko, kiek tik prireiks.

2 ŽINGSNIS: ATPAŽINKITE

GAP

Nustatykite problemą

Norint ką nors suremontuoti, pirmiausia reikia suprasti, kas yra Sįugedę. Jums taip pat reikia pažinti savo bėdas ir trūkumus, o tada juos įvardyti. Taip įgausite galios juos pasalinti.

 ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Dauguma žmonių, kuriems teko išgyventi apymirtės patirtį, pasa­koja, kad priešais akis jiems prabėgo visas gyvenimas; lyg kino ekrane jie peržiūrėjo visus slaptus ir atvirus poelgius, pamatė užslopintas ir išreikštas emocijas, nutylėtas ir išsakytas mintis, sąmoningas ir nesą­moningas nuostatas. Išvydo save tokius, kokie buvo, ir gavo progą su­žinoti, kaip jų mintys, žodžiai ir darbai paveikė visus su jais susijusius asmenis ir aplinką. Šios patirtys padėjo jiems geriau suprasti save ir įskiepijo troškimą tapti geresniais žmonėmis. Bešališkai išvydę save, jie aiškiai suprato, ką nori pakeisti.

Praktikuoti atpažinimo pakopą- tai kiekvieną dieną peržvelgti visą savo gyvenimą. Jei jau esate apdovanoti visomis reikalingomis nervų sistemos priemonėmis, kad suvoktumėte, kokie esate, kodėl to nepada­rius prieš mirtį ir naujai neatgimus dar šiame gyvenime? Ugdydami šį įsisąmoninimo gebėjimą, nugalėsite vadinamąją smegenų ir kūno lem­tį, - automatines, jus pavergiančias mentalines ir emocines programas.

Iš sapno pabusite tik tapę išties sąmoningi ir suvokiantys. Atsi­palaiduodami, nurimdydami mintis ir emocijas, pasikaustydami kan­trybe ir atidžiai tirdami senosios asmenybės įpročius, išlaisvinsite su­bjektyviąją sąmonę nuo įsisenėjusių nuostatų ir kraštutinių emocinių būsenų. Jūsų protas nebe toks, koks buvo, nes žengiate išsivadavimo nuo egocentriškumo grandinių keliu. Ir kai akyla nešališko stebėtojo akimi pamatysite, koks buvote, panorėsite gyventi, nes be galo trokšite rytojaus dieną praleisti kitaip.

Ugdydamiesi kontempliacijos ir savistabos įgūdžius, mokotės at­skirti savo sąmonę nuo pasąmoninių programų, charakterizavusių jūsų senąjį aš. Liovęsi būti senuoju aš ir tapę jo stebėtoju, palaisvinate su senąja asmenybe jus rišusius mazgus. Kai padedami metapažinimo ge­bos (už ją atsakinga galvos smegenų priekakčio žievė) išvystate savo ankstesnę asmenybę, jūsų sąmonė pirmą kartą išsinarplioja iš pasąmo­ninių programų raizgalynės; įsisąmoninate tai, kas pirmiau tūnojo pa­sąmonės migloje. Tai pirmas didžiulis žingsnis, tiksliau tariant, šuolis asmenybės pokyčių link.


 

 

su šaknimis išraukite įprotį būti savimi

^B^

Apžvelkite savo gyvenimą

Tam, kad atskleistumėte ir tyrinėtumėte įvairias senojo aš puses būtina užduoti galvos smegenų priekakčio žievę sužadinsiančius klau

simus.

Proga rašyti

Skirkite šiek tiek laiko ir užduokite sau šiuos ar bet kuriuos kitus jums į galvą ateisiančius klausimus. Atsakymus užsirašykite.

   Koks žmogus iki šiol buvau?

   Kokį aš save pristatau pasauliui? (Kokia yra viena„plyšio" pusė?)

   Koks asmuo išties esu viduje? (Kokia yra kita„plyšio" pusė?)

   Ar yra koks nors jausmas, kurį nuolat patinu, galbūt net kovoju
su juo?

   Kaip mane apibūdintų artimiausi draugai ir šeima?

   Ar neslepiu nuo kitų kokių nors savo pusių?

   Kurią asmenybės dalį man labiausiai reikia keisti?

   Ką savyje labiausiai norėčiau pakeisti?

Pasirinkite emociją, kurią norite ištrinti iš atminties

Pasirinkite kurią nors jums būdingą nesveiką emocinę ar proto bū' seną - vieną iš įsisenėjusių asmeninių įpročių, kurio norite atsikratyti Kadangi įsiminti jausmai verčia kūną perimti proto funkcijas, šios ri bojančios emocijos yra atsakingos už automatinius mąstymo procesus sukuriančius jūsų nuostatas ir varžančius įsitikinimus apie jūsų santy-kius su visomis gyvomis būtybėmis bei aplinka, veikiančius asmeniniu; suvokimus. Kiekviena iš žemiau išvardytų emocijų yra sukurta išlikime •instinktu grįstų cheminių medžiagų, stiprinančių ego gniaužtus.

 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

"V"

Proga rašyti

Pasirinkite vieną emociją, kuri būtų svarbus jūsų asmenybės dė­muo (ji gali nefigūruoti mano pateiktame sąraše) ir kurią norėtumėte pašalinti iš atminties. Patariu užsirašyti šią emociją, nes dirbsite su ja šioje ir vėlesnėse meditacijos pakopose.

Išlikimo emocijų pavyzdžiai:

 

Nesaugumas

Depresija

Liūdesys

Neapykanta

Gėda              <!,,:••

Pasibjaurėjimas -

Kritiko           !-.'••.

• • ' Apgailestavimas ••

:           Pavydas

Susitapatinimas su    >   •

Kančios pojūtis    • ..

Pyktis

aukos vaidmeniu  •

Nusivylimas       ;•..;

Apmaudas

Nerimas         i*.

Baimė             ' •=,    •

.    Savęs nuvertinimas

>•          Kaitė                 ' . '_

Godumas

Stygius

L

Perskaitę šiuos pavyzdžius dauguma žmonių klausia: „Ar galima pasirinkti daugiau nei vieną?" Iš pradžių svarbu susitelkti į kurią nors vieną emociją. Bet kokiu atveju visos jos yra susijusios tarpusavyje neu­rologiškai ir chemiškai. Ar niekada nepastebėjote, kad supykę taip pat pajuntate ir neviltį; nusivylę imate neapkęsti; neapkęsdami smerkiate ir kritikuojate; kritikuodami pavydite; pavydėdami jaučiatės nesaugūs; nesaugumas skatina jus varžytis; varžydamiesi mąstote tik apie save, esate egoistiški? Visas šias emocijas ir proto būsenas įplieskia tos pačios išlikimo instinkto generuojamos cheminės medžiagos.

Kita vertus, taip pat viskas vyksta ir kalbant apie pakilias proto būsenas bei emocijas. Džiaugdamiesi mylite; mylėdami jaučiatės lais­vi; laisvės pojūtis jus įkvepia; įkvėpimas išlaisvina kūrybingumą; kū­rybingumas suteikia drąsos rizikuoti... ir taip toliau. Visų šių jausmų pagrindas yra cheminės medžiagos, darančios įtaką jūsų mąstysenai ir elgsenai.


 

SU ŠAKNIMIS IŠRAUKITE ĮPROTĮ BŪTI SAVIMI

Sakykime, kad pasirinkote dirbti su dažnai pasikartojančia pykčio emocija. Pašalinus pyktį iš atminties, visos kitos ribojančios emocijos irgi pamažu praras savo galią. Atsikratę įpročio pykti dėl kiekvienos smulkmenos, rečiau jausitės nusivylę, mažiau nekęsite, smerksite, pa-vydėsite ir taip toliau.

Gera žinia yra ta, kad tokiu būdu tramdote kūną ir verčiate atsi­sakyti nesąmoningų proto funkcijų. Dėl šios priežasties, jums permai­nius vieną žalingų emocinių būsenų, kūnas ir jo reakcijos taps lengviau valdomos ir galėsite pakeisti daugelį kitų asmenybės bruožų.

Stebėkite nepageidaujamų emocijų kūne sukeliamus pojūčius

Užmerkite akis ir pamąstykite, kaip jaučiatės, kai jus užplūsta ko­kia nors konkreti emocija. Pasistenkite pajusti, kokius kūniškus po­jūčius ji sukelia. Įvairūs pojūčiai siejasi su skirtingomis emocijomis. Norėčiau, kad įsisąmonintumėte visus šiuos fizinius ženklus. Galbūt jus išpila karštis, parausta veidas, suirztate, pajuntate kūne įtampą, sil­pnumą, netenkate pasitikėjimo, gerklėje atsiranda smaugimo pojūtis? Tirkite savo kūną ir stebėkite, kurioje vietoje jaučiate tą emociją. (Ne­nusigąskite, jei jokių fizinių pojūčių nejaučiate; paprasčiausiai atminki­te, ką norite pakeisti savyje. Pats stebėjimo veiksmas keičia jus.)

Suvokite dabartinę savo kūno būseną. Ar pasikeitė jūsų kvėpavi­mo ritmas? Galbūt jums sunku nusėdėti vienoje vietoje, nekantraujate? Gal jums ką nors skauda? Jei taip, kokią emociją atitiktų Šis skausmas? Stebėkite, kokie fiziologiniai procesai vyksta šiuo metu, ir nesistenkite nuo jų pabėgti. Būkite su jais. Daugybė įvairiausių kūniškų pojūčių virsta emocija, kai įvardijate ją pykčiu, baime, liūdesiu ar panašiai. To­dėl susitelkite į visus šiuos jausmus ir fizinius pojūčius, sukuriančius nepageidaujamą emociją.

Leiskite sau pajusti tą emociją ir nesileiskite atitraukiami ar išblaš­komi. Nemėginkite jos atsikratyti ar nustumti tolyn nuo savęs. Juk ir taip beveik visą gyvenimą bėgote nuo Šio jausmo. Siekdami jį nuvyti,

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

su šaknimis išraukite įproti būti savimi

išmėginote visas įmanomas išorines priemones. Suvokite šią emociją, jauskite ją kaip kūne pulsuojančią energiją.

Ši emocija vertė jus savintis visas aplinkos detales ir iš jų lipdytis tapatybę. Šio jausmo skatinami kūrėte idealą pasauliui, o ne sau.

Jūsų pasirinktas jausmas atspindi tikrąją jūsų asmenybę. Pripa­žinkite tai. Tai viena iš daugelio jūsų asmenybės kaukių, su kuriomis taip susigyvenote, kad jau nebeatsldriate nuo savęs. Viskas prasidėjo nuo emocinės reakcijos į kažkokį nutikimą; ši reakcija kartojosi ir tapo nuotaika, pastaroji virto temperamentu, kuris suformavo asmenybę. Emocija giliai įsišaknijo jūsų atmintyje ir nepalieka vietos ateičiai. Per šią emociją esate protiškai ir fiziškai susietas su praeitimi.

Jeigu emocija yra galutinis patirties rezultatas, kiekvieną dieną iš­gyvendami tą pačią emociją, apgaudinėjote savo kūną - vertėte jj ma­nyti, kad išorinis pasaulis nesikeičia. Įvarydami jį į tokį užburtą ratą, atimate iš savęs galimybę keistis ir vystytis. Kasdien patirdami tą pačią emociją, mąstyti tegalite apie praeitį.

Kaip nepageidaujama emocija veikia proto būseną?

Tada užduokite sau paprastą klausimą: „Kokias mintis sužadina šis jausmas?"

Tarkime, norite išsilaisvinti iš pykčio. Paklauskite savęs: „Kokią poziciją užimu pykdamas?" Galbūt nuspręsite, kad tokiomis akimir­komis siekiate valdyti arba paniekinti kitus. Galbūt tuomet esate labai susireiksminęs. Lygiai taip pat analizuokite, siekdami atsikratyti baimės: šiuo atveju jūsų proto būsena gali būti nerimastinga, beviltiška ar pana­šiai. Kančia gali pastūmėti jus į depresiją, apatiją, apmaudą, tokiomis aplinkybėmis dažnai susitapatinama su aukos vaidmeniu.

Dabar įsisąmoninkite arba atminkite, kokios mintys sukasi jūsų galvoje, apnikus pasirinktai nepageidaujamai emocijai. Kokią proto būseną ji kuria? Žinokite, kad šis jausmas daro įtaką visiems jūsų po­elgiams. Įvairios proto būsenos atstovauja nusistatymui, kurį palaiko


 

h. k.


 

kūne pasąmoningai įsitvirtinę įsiminti jausmai. Nusistatymas, ar po­zicija, - tai minčių, susijusių su jausmu, grandinė. Jį pagimdo nuolat besikartojantys minčių ir jausmų, jausmų ir minčių ciklai. Todėl būti­na apibrėžti šį konkrečios emocinės priklausomybės palaikomą nervų sistemoje įsišaknijusį įprotį.

Proga rašyti

įsisąmoninkite savo mąstyseną (proto būseną), kai jus užplūsta nepageidaujama emocija, kurią norite pakeisti. Galbūt rasite šią bū­seną žemiau pateiktame sąraše, be abejo, galite pasirinkti bet kurį kitą į jį nepatekusį ribojantį proto būvį. Svarbu, kad jis sietųsi su anks­čiau įvardyta nepageidaujama emocija. Kadangi viena emocija gali sukurti kelias skirtingas proto būsenas, užsirašykite vieną ar dvi iš jų. Su jomis dirbsite tolesnėse pakopose.

Ribojančių proto būsenų pavyzdžiai

Nesąžiningumas Siekis valdyti Pasipūtimas

Nenatūralumas Skubėjimas

Perdėtas susitelkimas j save

Jautrumas Nejautrumas

Siekis varžytis

Pojūtis, kad esu aplinkybių auka

Skundai, verkšlenimas

Kaltinimai

Sumišimas

Išsiblaškymas

Savigailo

Neviltis

Stygius Perdėtas racionalumas

Susireikšminimos

Drovumas, baikštumas

Pripažinimo stoka

Nepasitikėjimas

Per didelis pasitikėjimas

Tingumas

Jei kokia nors emocija ėmė vyrauti, didžioji jūsų poelgių, pasi­rinkimų ir veiksmų dalis yra šios emocijos sukurtos proto būsenos išdava. Taigi mąstysite ir veiksite nuspėjamai, šabloniškai. Esant tokiai padėčiai, apie naują ateitį neverta nė kalbėti - jūs tik atkartosite tą pačią praeitį. Atėjo laikas nusiimti akinius spalvotais stiklais ir nustoti dairiusis po pasaulį pro praeities filtrą. Jums tereikia suvokti tą emoci­nę nuostatą ir stebėti ją, nestimant jokių veiksmų.

i___

 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Jūs ką tik identifikavote nepageidaujamą emociją ir ją atitinkan­
čią proto būseną. Tačiau, prieš imdamiesi praktinių priemonių, padė­
siančių atsisveikinti su šia proto būsena, turite išsiaiškinti kelis kitus
žingsnius...                                   •'.'•' /v •;.'••-' " ' "• , " '•' ! *" '"''•• ' v

•    V    -   n    i                •,             .       ,                             _                    .',',,'      '.


 

 

GAP analizė

3 ŽINGSNIS: PRISIPAŽINKITE IR f ASKELBKITE

Esu toks> koks esu, - ne toks, kokį sav0
rodau kitiems žmonėms               
/•','!"

Leisdami sau būti pažeidžiamiems, pakylate anapus jutimų plo­tmės ir susiliečiate su visatos sąmone, savo gyvybės šaltiniu. Prisipažin-dami šiai aukštesniajai sąmonei, koks buvote, ką visą laiką slėpėte ir ką norite pakeisti savyje, užmezgate su ja ryšį.

Atvirai išsakyti, kokie iš tikrųjų esame, kokias klaidas praeityje pa­darėme, ir prašyti, kad mus priimtų, žmonėms yra vienas sunkiausių dalykų. Tik pamąstykite, kaip jautėtės vaikystėje, kai tekdavo pripažin­ti nusižengus tėvams, mokytojams ar draugui. Ar dabar kas nors pasi­keitė? Ar kaltė, gėda ir pyktis jus užplūsta patekus į panašias situacijas? Greičiausiai ir dabar patiriate šiuos jausmus, tik ne taip aštriai.

Trečiąjį žingsnį įmanoma žengti dėl to, kad šiuo atveju pripažįs­tame savo klaidas ir trūkumus aukštesniajai galiai, o ne kokiam kitam ydingam žmogui. Esmė ta, kad prisipažindami sau ir visatos galiai nie­ko neprarandate ir nesulaukiate ;<?&<w bausmės, jokio pasmerkimo, jokių kaltinimą; galite būti tikras, kad su jumis nebus suvedinėjamos jokios sąskaitos. Ši galia jūsų neprakeiks, neatstums, neišvarys, nepradės jumis\ manipuliuoti ir... nenustos mylėti.

Visi šie paminėti veiksmai kyla iš senos Dievo sampratos - Dievo, kuris buvo sumažintas iki paveikslo žmogaus, visiškai panirusio į savo rūpesčius ir džiaugsmus, pomėgius ir antipatijas, įsipainiojusio gėrio iri blogio, sėkmės ir nesėkmės, meilės ir neapykantos, dangaus ir rojaus,!

 su šaknimis išraukite įproti būti savimi

skausmo ir malonumo sampratas. Turite gerai suprasti šio tradicinio modelio trūkumus, nes į susitikimą su aukštesniąja galia reikia ateiti nauja sąmone.

Paslaptį, su kuria susiliesite, galima vadinti įgimta nuovoka, či, die­viškuoju protu, dvasia, kvantiniu lauku, gyvybine jėga, begaliniu protu, stebėtoju, visatos protu, neregima galia, kosmine energija ar aukštesniąja galia. Kad ir kokį pavadinimą pasirinktumėte, supraskite, kad ši ener­gija - tai jūsų viduje ir išorėje esantis beribis galios šaltinis, iš kurio semiatės jėgų ir įkvėpimo visiems savo kūriniams.

Si energija, ši besąlygiška meilė yra mūsų pačių esmė ir ji tiesiog negali teisti, bausti, gąsdinti ar kitaip engti jokios gyvybės apraiškos, nes šitaip elgdamasi ji teistų, baustų, gąsdintų ar engtų save.

Ji tik myli, atjaučia ir supranta. Si energija apie jus jau žino viską ir jūs esate tas, kuriam reikia dėti pastangas ir išsiugdyti santykius su ja. Ji stebėjo jus nuo pat jūsų sukūrimo akimirkos. Jūs esate jos pratęsimas.

Ji kantriai ir viltingai laukia... laukia, kol tapsite laimingi. O jeigu jums labiau patinka sielvartauti ir kentėti, ji suteikia tokią galimybę. Štai kaip ji myli jus.

Sis neregimas laukas yra neįsivaizduojamai išmintingas, nes yra visur ir viskas yra jame. Jis persmelkęs erdvę ir laiką, jame į viena susi­lieja praeitis, dabartis ir ateitis. Jame įrašytos visos amžinybės mintys, troškimai, svajonės, patirtys, išmintis, raida ir pažinimas. Tai begalinis, neapčiuopiamas, daugiamatis informacijos laukas. Jis „žino" kur kas daugiau už jus ar mane (nors mums kartais atrodo, kad esame kone visažiniai).

Sakykime, trokštate būti laimingas ir kiekvieną dieną prašote to visatos. Tačiau taip gerai įsiminėte kančią, kad be paliovos unkščiate ir verkšlenate, kaltinate visus dėl savo savijautos, teisinate bet kokius savo poelgius ir slankiojate gailėdamiesi savęs. Argi nematote, kad skelbiate norįs tik džiaugtis, tačiau visiems rodote, kad esate auka? Jūsų protas ir kūnas kertasi tarpusavyje. Vieną akimirką mąstote vienaip, tačiau li­kusią dienos dalį - visiškai kitaip. Ar pajėgsite nuolankiai ir nuoširdžiai
 

pripažinti, koks žmogus buvote, ką slėpėte ir ką savyje norite pakeisti, kad atmestumėte nebūtiną skausmą ir kančią, kol dar nesukūrėte savo tikrovėje atitinkamų patirčių? Tokiu atveju išmintingiausia bus neil­gam palikti savo pažįstamą asmenybę ir, pagarbiai bei džiaugsmingai nusiteikus, pasibelsti į begalybės duris. Keiskimės su džiaugsmu, o ne skausmo perkreiptu veidu.

r

•v™

Proga rašyti

Užsimerkite ir nusiraminkite. Pajuskite aukštesniosios sąmonės platybes, suvokite save ir pradėkite jai pasakoti, koks buvote. Atvi­rai ir tiesiai kalbėdamiesi pasistenkite rasti ryšį su šiuo savo gyvybės šaltiniu. Pasidalykite su juo istorijų, kurias nešiojatės prote, smulkme­nomis. Užsirašydami atėjusias mintis padėsite sau atlikti tolesnius žingsnius.

Ką galite pripažinti aukštesniajai galiai (pavyzdžiai)

   Bijau pamilti, nes tai suteikia labai daug skausmo.

   Deduosi esąs laimingas, bet iš tikrųjų kenčiu, nes jaučiuosi vienišas.

   Nenoriu, kad kas nors sužinotų, jog jaučiuosi labai kaltas, dėl to me­luoju visiems ir ša u.   Apgaudinėju žmones, kad jiems patikčiau ir nesijausčiau nemyli­
mas, nevertas.

   Niekaip negaliu atsikratyti savigailos. Nuolat ir be atvangos gailiuo­si savęs ir dėl visko apgailestauju, nes neįsivaizduoju, kaip galėčiau
jaustis kitaip.

   Visą gyvenimą jaučiausi esąs nevykėlis, todėl iš paskutiniųjų sten­giuosi pasirodyti geresnis už kitus.

Dabar perskaitykite, ką užsirašėte ir prisipažinote Galiai.


 

Paskelbkite išorei apie jus ribojančias emocijas

Šioje meditacijos pakopoje turėsite balsu pasakyti, koks buvote ir kokias savo savybes slėpėte. Atskleisite tiesą apie save, palaidosite praei­tį ir užversite plyšį tarp pasauliui skirto vaizdinio ir tikrosios savo asme­nybės. Atmesite apgaulingą išorę ir nuolatines pastangas būti kažkuo kitu. Garsiai pareikšdami tiesą apie save, sutraukysite emocinius saitus ir prisirišimus prie šio išorinio vaizdinio, priklausomybę nuo jo.

Praktinių seminarų, kuriuos vedu visame pasaulyje, dalyviams žengti Šį žingsnį būna visų sunkiausia. Iš tikrųjų niekas nenori atsiverti kitiems ir pasirodyti, kas jie tokie. Žmogus vargais negalais susikuria išorinį vaizdinį ir nori jį išsaugoti. Tačiau jam palaikyti, kaip patys tu­rėjote progos įsitikinti, tenka išeikvoti milžinišką energijos kiekį. O energiją protingiau pasitaupyti kitkam.

Atminkite, kad emocijos yra energija, persmelkianti ir apipinan-ti visas jūsų patirtis, viską, su kuo sąveikaujate išoriniame gyvenime. Emocinė energija susieja jus su pažįstamais asmenimis, daiktais, vie­tomis ir įtvirtina jūsų ego — laikote save konkrečia asmenybe, turinčia savo aplinką.

Tarkime, ko nors nekenčiate. Ši neapykanta susieja jus su tuo as­meniu. Emociniai saitai neleidžia tam individui išeiti iš jūsų gyveni­mo, kad toliau galėtumėte puoselėti neapykantą ir įtvirtintumėte ati­tinkamą savo asmenybės pusę. Kitaip sakant, naudojatės tuo asmeniu palaikydami priklausomybę nuo neapykantos. Dabar jums jau turėjo paaiškėti, kad ši neapykanta pirmiausia žaloja jus pačius. Smegenims išskiriant tam tikras chemines medžiagas, jūs išties nekenčiate savęs. Balsu išsakydami tiesą apie save, išsivaduojate nuo neapykantos (ar ki­tos ribojančios emocijos) ir palaisvinate su tuo asmeniu ar aplinkybė­mis siejančius saitus.

Jei atsimenate antroje dalyje išnagrinėtą plyšio sampratą, žinote, kad dauguma žmonių save suvokia remdamiesi aplinka. Todėl atvirai paskelbdami savo priklausomybę nuo kokios nors emocijos, susigrąži- 
 
nate emocinių saitų su visa aplinka sukaustytą energiją. Sis sąmoningas pareiškimas išlaisvins jus nuo senojo aš.

Be to, tiesiai prisip alindami savo trūkumus ir sąmoningai atskleis­dami tai, ką slėpėte, atleidžiate kūną nuo proto pareigų; dėl to plyšys tarp pasauliui skirto jūsų asmenybės vaizdinio ir tikrosios asmenybės ima vertis. Žodžiais išreiškę, koks žmogus buvote, išlaisvinate ir kūne sukauptą energiją. Vėliau medituodami galėsite panaudoti ją naujajam aš ir naujam gyvenimui kurti.

Turėkite omenyje, kad kūnas šiuo jūsų sumanymu anaiptol nesi­džiaugs. Ego visada slepia vyraujančią neigiamą emociją, nes nenori, kad kas nors sužinotų tiesą apie jį. Tačiau šeimininkas turi pranešti savo tarnui, kad šis elgėsi neteisėtai, nesąmoningai ir neišmintingai. Visai tikėtina, kad kūnas nenorės atsisakyti valdžios, nes jumis nepa­sitiki. Tačiau nepaklusus jo diktatui ir balsu išsakius tiesą, kūnas pajus palengvėjimą, o jūs pamažu pradėsite patys vadovauti savo gyvenimui. Šitaip išsivaduosite nuo bet kokio tapatinimosi su išorine aplinka ir atrasite save tokį, koks išties esate. Atkirsite energinius saitus (emoci­nes priklausomybes), siejančius su visais išorinio pasaulio dėmenimis. Taigi prisipažinimas yra vidinis, o paskelbimas - išorinis šio žingsnio aspektas.

Ką išties reikia paskelbti?

Atėjo laikas sulieti šią trečiojo žingsnio dalį su ankstesne. Atmin­kite, kad jos turi tapti vientisu ir nepertraukiamu vyksmu. Jei, pavyz­džiui, pasirinkote dirbti su pykčiu, galite balsu ištarti: „Visą gyvenimą buvau piktas žmogus."

Neužmirškite, kodėl tai darote. Ramiai sėdėdami užmerktomis akimis švelniai paskelbsite jus varžančią emociją -pyktį.

Gali būti, kad rengdamiesi paskelbti nepageidaujamą emociją ii tai atlikdami jausitės ne itin smagiai. Kad ir kaip nemalonu būtų, ši.Į emociją vis tiek paskelbkite — tai kūnas priešinasi jums.


 

Viską teisingai atlikę turėtumėte pajusti įkvėpimą, pakilią nuotai­ką ir energijos antplūdį. Nelaužykite pernelyg sau galvos, ženkite šį žingsnį lengvai ir nerūpestingai. Žinokite, kad tiesa jus išlaisvins.

Kol kas dar nepulkite medituoti. Jus ką tik sužinojote, kaip at­pažinti nepageidaujamą emociją ir ją atitinkančią proto būseną, tada pripažinote ją viduje ir paskelbėte išorei. Tačiau dar liko išmokti vieną žingsnį, po kurio galėsite visus juos sujungti [ antrosios savaitės medi­taciją...


 

 

 

4 ŽINGSNIS: ATSIDUOKITE

Atsiduokite aukštesniajai galiai - tegu ji išsprendžia jūsų bėdas ir trūkumus

Atsidavimas yra paskutinis šio etapo, kuriame su Šaknimis raunate įprotį būti savimi, žingsnis.

Dauguma mūsų priešinasi atsidavimo idėjai ir nieku gyvu nenori leistis kitų valdomi. Atsimenant, kad šiuo atveju atsiduoti reikės ne kam kitam, o savo Šaltiniui, Begalinei Išminčiai, padaryti tai turėtų būti daug lengviau.

Einšteinas yra pasakęs, kad neįmanoma išspręsti problemos lie­kant tame pačiame sąmonės lygmenyje, kuriame ji buvo sukurta. Už visas jūsų bėdas ir trūkumus atsakinga dabartinė ribota proto būse­na. Kodėl nesikreipus pagalbos į aukštesniąją ir išradingesnę sąmonę, kodėl nepaprašius, kad ji padėtų jums susitvarkyti su kuria nors jūsų paties puse? Kadangi toje beribėje galimybių jūroje egzistuoja visos įmanomos galimybės, jūs nuolankiai paprašote pašalinti trūkumus ki­taip, nei pats iki Šiol mėginote jų atsikratyti. Pripažinkite, kad kol kas neradote būdo pasikeisti, kad visos jūsų pastangos išspręsti gyvenimo  

nesklandumus kol kas nedavė vaisių, — taigi pats laikas susisiekti su aukštesniais ištekliais.

Egocentriška sąmonė nepajėgi rasti išeitį. Ji paskendusi prieštara­vimuose, apraizgyta emocinės priklausomybių energijos, todėl mąsto, veikia ir jaučia pagal tuos pačius nesunkiai nuspėjamus modelius. Ji gali sukurti tik dar daugiau to, ko jums ir taip netrūksta.

Virsmas įvyks subjektyviajam protui visiškai nenuspėjamu būdu. Aukštesnioji sąmonė aukštesniąja vadinama dėl to, kad mato jus ir vi­sas jūsų gyvenimo versijas iš daug aukščiau. Ji regi galimybes, apie ku­rias niekada nė nepagalvojote, nes buvote pernelyg įsitraukęs į iš anksto užprogramuotą sapną.

Vis dėlto nepakanka vien pasakyti: aš atsidaviau objektyviosios są­monės globai. Jei toliau šoksime pagal savo praeities įpročių dūdelę, objektyvioji sąmonė negalės mums niekuo padėti ir toliau gyvensime kaip gyvenę. Tokiu atveju mūsų laisva valia (juk turime ją!) nubrauks visas jos pastangas.

Dauguma mūsų neduoda šiam protui pasireikšti, nes stengiasi spręsti savo bėdas neatsisakydami pasąmonės valdomos įprastos gyven­senos. Taip patys stojame sau skersai kelio. Paprastai esame linkę laukti, kol ego priveda mus iki liepto galo ir toliau eiti nebėra kur. Tik tada pagaliau atsiduodame ir sulaukiame pagalbos.

Neįmanoma atsiduoti ir kartu stengtis suvaldyti įvykių eigą. At­siduodant būtina atmesti savo ribotas žinias, įsitikinimus ir nusistaty­mus, ypač nuomones, kaip reikėtų spręsti esamą problemą. Tikras at­sidavimas reiškia atsisakymą kontroliuoti — ego atsisakymą; pasikliau­kite, kad viskuo bus pasirūpinta (net jei nežinote kaip), ir leiskite šiai visažinei, mylinčiai sąmonei surasti jums geriausią sprendimą. Turite įsisąmoninti, kad ši neregima galia yra tikra, kad ji suvokia jus ir gali pasirūpinti visomis jūsų asmenybės pusėmis. Tada ji sutvarkys jūsų gy­venimą taip, kad jums būtų geriausia.

Atiduodant aukštesniajam protui atpažintą, prisipažintą bei pa­skelbtą emociją ir prašant jo pagalbos jums nereikės:

----------------------- <©>----------


 

 

        Derėtis     ^: ,;?

        Maldauti

        Sudarinėti sandorių ar žadėti

        Nusileisti

        Manipuliuoti

        Išsisukinėti

"    Melsti atleidimo

        Jaustis kaltam

        Nešiotis viduje apgailestavimų

        Kentėti baimę

        Teisintis

Maža to, jums neprireiks kelti savo aukštesniajam protui tokių są­lygų, kaip antai: „Turėtum padaryti taip, kad..." arba „Būtų geriau, jeigu..." Nėra jokio reikalo aiškinti Šiai giliausiai esmei, kaip ką daryti. O jei bandytumėte, vadinasi, vėl įsmukote į senas vėžes ir elgiatės senu papratimu. Tokiu atveju aukštesnysis protas nebesikiš į jūsų gyvenimą, nes kitaip jam tektų eiti prieš jūsų laisvą valią. Kodėl jums pačiam lais­va valia netarus: „Teesie tavo valia"?

Tiesiog atsiduokite...

        Nuoširdžiai

        Nuolankiai

        Sąžiningai

        Be jokių abejonių

        Entuziastingai

        Aiškiu protu

        Su tikėjimu

... o tada užleiskite jam kelią.

Džiaugsmingai atiduokite nepageidaujamą emociją savo esmei ir žinokite, kad ji priims jūsų emociją. Kai jūsų valia susiderina su visatos sąmonės valia, kai jūsų protas susiderina su jos protu ir kai jūsų meilė susiderina su jos meile jums... ji atsiliepia.

 

Pastebėsiu, kad atsidavimo aktas turi šalutinį poveikį. Išties atsida­vę pajusite:

        Įkvėpimą                    .    -    ^vr v ;,:•:- •„• .c,  v. ;,

        Džiaugsmą                ,,                 ;.• -.., . .       ,.).. •::,.-'.

        Meilę

„    •    Laisvę                  ,                   .                .

        Nuostabą                 ^      .       ,.            ;.'.', , ,

        Pasigėrėjimą                                  .'                 :    ,

.    •    Dėkingumą                , .       -               •>..,         .,, .    ..

•    Energijos antplūdį

Jei jaučiate džiaugsmą, jūs jau priėmėte trokštamą ateities tikro­vę. Jei gyvenate taip, lyg į jūsų maldas jau būtų atsakyta, aukštesnysis protas padarys viską, kas įmanoma, kad jūsų gyvenimas persimainytų pačiu netikėčiausiu būdu.

Kas būtų, jei žinotumėte, kad jus dominančiu klausimu visiškai pasirūpinta? Jei būtumėte tikras, kad netrukus jus ištiks jaudinantis ir nuostabus įvykis? Jei žinotumėte tai nekamuojami jokių abejonių, nebūtų nė mažiausios dingsties nerimauti, liūdėti, bijoti ir nervintis. Jaustumėtės lyg ant sparnų. Džiugiai lauktumėte ateities.

Argi jūsų neužlietų laimės banga, jei pasakyčiau, kad po savaitės vešiuosi jus j Havajus, ir žinotumėte, kad nejuokauju? Jūsų kūne pra­sidėtų fiziologiniai pokyčiai dar prieš realią patirtį. Galima tarti, kad kvantinis protas yra lyg didžiulis veidrodis. Taigi jus supantis išorinis pasaulis yra jūsų vidinės tikrovės atspindys. Svarbiausias dalykas, kurį galima suvokti apie aukštesnįjį protą (ir įtvirtinti šį suvokimą atitinka­mais sinapsiniais ryšiais), —jisyra realus.

Pamąstykite, kaip veikia placebas. Dabar jau žinote, kad egzistuo­ja trys smegenų sritys, leidžiančios nuo minčių pereiti prie veiksmų, o šiuos paversti būsena. Sveikatos sutrikimų turintys pacientai, gavę. cukraus piliulių, kurias laiko vaistais, ima manyti., kad netrukus jų savi­jauta pagerės, pradeda atitinkamai elgtis ir išties pasijunta geriau. Žmo­nių būsena pasikeičia - jie išgyja. Atspindėdama naują įsitikinimą apiepagerėjusią sveikatą, su visatos protu susijusi pasąmonė ima keisti che$] minių medžiagų pusiausvyrą kūne. Tas pat principas galioja ir mūši atveju. Tikėkite, kad kvantinis protas atsilieps ir jums padės.

Pradėdami abejoti, nerimauti, jaudintis, netikėti ar įtemptai ana­lizuoti, kaip įmanoma sulaukti šios pagalbos, ištrinate visa, ką buvote padaręs. Vėl grįžtate prie senų įpročių. Užkertate kelią aukštesniosios galios pagalbai. Jūsų emocijos ir tikėjimo kvantinėmis galimybėmis stygius nutraukė ryšį su ateitimi, kurią jums rengė dieviškasis protas.

Susivokę, kad tai nutiko, turite atgauti tvirtą nusiteikimą. Kalbė­kite su kvantiniu protu taip, tarsi jis labai gerai jus pažinotų, labai jus mylėtų ir jumis rūpintųsi... nes taip išties yra.

Proga rašyti

Rengdamiesi šiam pokalbiui, užsirašykite, ką norėtumėte pasa­kyti žodžiais reikšdami atsidavimą.

Verbalinės atsidavimo išraiškos pavyzdžiai:

Manyje esantis visatos prote, atleidžiu sau už nerimastavimą ir jau­dinimąsi, už smulkmeniškus rūpesčius. Visus juos atiduodu tau. Tikiu, kad turi galios išspręsti juos daug geriau, nei pats sugebėčiau. Sutvarkyk mano gyvenimą taip, kad durys atsivertų.

Vidine sąmone, perleidžiu tau visas savo kančias ir savigaiią. Jau seniai esu susipainiojęs savo mintyse ir veiksmuose. Leidžiu tau įsikišti ir tinkamiausiu būdu atvesti mane į didingesnį gyvenimą.

Pasirenkite atsiduoti. Peržvelkite savo užrašus, kad atmintumėte, kokie trūkumai labiausiai jus vargina. Užsimerkite ir pajuskite, ką no­rite pasakyti aukštesniajam protui. Kuo labiau susitelksite, tuo veiks­mingesnė bus ši praktika. Pradėję sakyti savo maldą, atminkite, kad

 


 

aukštesnioji sąmonė jus regi ir suvokia; ji pastebi visas jūsų mintis, veiksmus ir jausmus.

Prašykite pagalbos ir įteikite nepageidaujamą proto būseną.

Tada prašykite visatos sąmonės, kad paimtų šią negatyvią jūsų dalį ir pozityviai permainytų. Tai tarę, perduokite ją aukštesniajam protui. Kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad atidaro šio proto duris ir įleidžia vi­dun juos trikdančią savybę, kiti perduoda ją mintyse užrašę ant lapelio, kai kurie nepageidaujamą savo pusę įdeda į gražią dėželę, o tada leidžia jai išnykti aukštesniajame prote. Svarbus ne šis vaizdinys - jį galite pa­sirinkti kokį tik norite, - svarbu, kad jis padėtų jums išties perleisti tą savybę savo giluminei esmei. Aš paleidžiu ją ir tiek.

Atlikdami šią meditaciją turėtumėte pajusti ryšį su mylinčia visa­tos sąmone. Jos padedamas pradėsite išties vaduotis nuo senojo aš. Kuo ryžtingiau tvarkysitės su mintimis ir jausite stipresnį išsilaisvinimo nuo trūkumų džiaugsmą, tuo labiau susiderinsite su aukštesniąja valia, jos protu ir meile.

Dėkokite. Baigę sakyti maldas, nepamirškite padėkoti už pagal­bą. Taip elgdamiesi pasiunčiate į kvantinį lauką signalą, skelbiantį, kad jūsų ketinimas jau išsipildė. Norint ką nors gauti, svarbiausia būti dė­kingam.


 

 

1  žingsnis: pirmiausia atlikite pasirinktą indukcijos techniką irStenkitės vis labiau priprasti prie šio būdo susiliesti su pasąmone.

2  žingsnis: įsisąmoninę, ką norite savyje pakeisti, atpažinkitesavo trūkumus. Kitaip tariant, išskirkite konkrečią emociją, kurią nori­
te ištrinti iš atminties, irtirkite, kokias nuostatas ji skatina.

3  žingsnis: prisipažinkite viduje glūdinčiai aukštesniajai galiai,koks buvote, ką nuo visų slėpėte ir ką norite pakeisti. Tada išoriškai
paskelbkite, kokios emocijos vergas iki šiol buvote, kad išlaisvintu­mėte kūną nuo nesąmoningų programų ir sutraukytumėte saitus su
savo aplinkos dėmenimis.

žingsnis: galiausiai atsiduokite aukštesniajam protui, sykiuperleisdami jam ribojančią būseną; prašykite, kad jis permainytų šią
būseną jums tinkamiausiu būdu.

Reguliariai praktikuokite šiuos žingsnius, kol išmoksite juos taip gerai, kad jie susilies į vientisą ir sklandų vyksmą. Tada galėsite judėti

toliau.

Turėkite omenyje, kad papildydami meditaciją naujomis pako­pomis, visada pradėsite nuo šių ką tik išmoktų keturių sąmoningų žingsnių.


 

 


 

 


 
Pirma savaitė Meditacijos vadovas


 

Dabar jau esate pasirengę antrosios savaitės meditacijai, čia pa­teikiu glaustą praktikos santrauką. Jei jau įsidėmėjote šiuos veiksmus skaitydami ir užsirašinėdami, paprasčiausiai pakartokite visa tai me­ditacijos metu. Rezultatai jus greičiausiai nustebins.

 

llnmiiluu ugnius U.iniiiuame lauke egzistuojančiomis ąalijnybėmis? Kodei   *** 4 giliuje - mintimis no pertvarkote fizinės smegenų ir kūno sandaros, idant ą patirtį'? Kodėl nesirenkate gyventi trokštamoje ateityje dabar, pirmalaike? • nors traumą ar įtampą praeityje sukėlusio įvykio arba baiminęsi, kad jis vėl au  pagalvokite apie naują trokštamą patirtį.  JLClSKllC   S311   JHU

galimoje ateityje, idant jūsų kūnas patikėtų, ausmai sukelti realių tikrovės sąlygų. (Tai įsite.)

dukrai: gyventi taip, lyg jau būtų praleidusi nuostabią vasarą Italijoje? Taip laukui signalą, kad įvykis fiziškai jau įvyko, la savo pavyzdžiu įrodė iškiliausios pasaulio asmenybės, taip pat tūkstančiai

tad galite tai padaryti ir jūs. Turite visas reikiamas priemones (neurologinį ikų ir įtvirtintumėte šį [gūdį. "Nors kai kurie tokius atvejus vadina stebuklais, mes būties būvį, idant kūnas ir protas liautųsi vien atspindėję praeitį ir taptų aktyviais naują, geresnę ateitį.

ittlminacinės patirtys ir pakitusios sąmonės būsenos

\ suprantate, kad labiausiai atsikratyti įpročio būti savimi mums kliudo aplinką, istymas bei jausmai. Taigi akivaizdu, kad pirmas uždavinys prieš pereinant prie iktikų - mokytis mintimis ir jausmais pranokti minėtą „didžiąją trijulę", au yra tekę (tikriausiai net ne sykį) mintimis aplenkti savo aplinką, kūną ir laiką, dziąją trijulę, tekate išvien su visuma. Tokias akimirkas, kai aplinka, kūnas ir laiko įjamės egzistavę pasauliui, galima apibūdinti labai įvairiai. Skaitydamas paskaitas smės vietose, prašydavau jų nusakyti kūrybinio įkvėpimo akimirkas, kai jų sąmonė,

režimu.

Imu suskirstyti į dvi kategorijas. Pirmajai jų priklausytų vadinamieji kulminaciniai imi su vienuolių ir mistikų siekiamu transcendentiniu būties būviu. Kita grupė, siniais patyrimais, pasirodys žemiš-

28


 


 

 

 

DVYLIKTAS SKYRIUS

IŠNARSTYKITE DALIMIS SENOJO AŠ PRISIMINIMUS

(TREČIOJI SAVAITĖ)

Prieš pradėdami trečiosios savaitės meditacijos užsiėmimus, per­skaitykite penktojo ir šeštojo žingsnių aprašymus ir užsirašykite savo pastebėjimus.

5 ŽINGSNIS: STEBĖKITE IR PRIMINKITE SAU

Šioje pakopoje stebėsite senąjį aš ir priminsite sau, kokiu žmogumi būti nebenorite.

Antroje knygos dalyje sutarėme dėl darbinio meditacijos apibrėži­mo: medituoti — tai stebėti ir susipažinti, ugdyti savąjį aš ir pažinti tai, kas nėra pažinta. Stebėjimo aktas padės visiškai įsisąmoninti įprastas ir iki tol nesuvoktas mintis bei veiksmus, sukuriančius antrajame me­ditacijos žingsnyje atpažintą ir įvardytą proto bei kūno būseną. Tada priminsite sau visas senojo aš puses, kurių jums nebereikia ir kurių norite atsikratyti. Susipažinsite su mintimis, kurių nebenorite penėti energija, ir elgsenos modeliais, kurių nebenorite kartoti. Taip išsilais-


 

 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

vinsite iš praeities ir užsitikrinsite, kad jums praradus budrumą ji vėl

nepasigvelbtų jūsų.

Sis žingsnis padės geriau įsisąmoninti, kas toks buvote (metapaži-nimas). Stebėdami ir apmąstydami senąjį aš, aiškiai suprasite, koks būti nebenorite.

Stebėjimas: įsisąmoninkite įprastas proto būsenas

Antroje meditacijos pakopoje jau stebėjote emocijas, kurios daro didžiulę įtaką jūsų mintims ir elgsenai. Norėčiau, kad taip gerai susi-pažintumėte su konkrečiomis savo mintimis ir veiksmais, kylančiais iŠ senosios asmenybės, jog visuomet pagautumėte save, jei netyčia vėl prie jų grįžtumėte. Laikui bėgant taip gerai įsisąmoninsite senuosius modelius, kad jokiomis aplinkybėmis šiems nebeleisite jūsų užvaldyti. Galiausiai atitruksite nuo senojo aš ir nebeįsileisite jam būdingų polin­kių į savo vidų. Iš menkiausių užuominų pajusite, kad vėl kyla pasąmo­ninių minčių ir įpročių ratą užsukanti emocija, bei atsiribosite nuo jos. Jei, sakykime, siekiate įveikti priklausomybę nuo tokių medžiagų kaip cukrus ar tabakas, kuo greičiau pajusite savyje įprastų kūno che­minės priklausomybės dilgčiojimų pradžią, tuo veiksmingiau galėsite su jais kovoti. Išsyk imsite pastebėti raginimus, kartais net rėksmingus reikalavimus, skambančius maždaug taip: „Daryk tai! Paklusk! Nusi­leisk! Pirmyn — tik šį kartą!" Nuolat galynėdamiesi su šiais potraukiais, laikui bėgant, pradėsite juos apčiuopti, šiems vos užgimus, ir nebeleisi­te įgauti galios nesąmoningai penėdami mentaline energija.

Tas pat vyksta ir su asmenybės pokyčiais: skirtumas tas, kad pri­klausomybės objektas čia yra ne išorėje, o viduje. Jausmai ir mintys yra jūsų dalis. Vis dėlto šiuo atveju jūsų tikslas - taip gerai įsisąmoninti apribojančią proto būseną, kad nė viena ją sukurianti mintis ar poelgis neprasprūstų pro jūsų akis.

Beveik visa mūsų asmenybės raiška prasideda nuo minties, tačiau anaiptol ne kiekviena mūsų protą aplankanti mintis yra teisinga. Dau-


 

IŠKARSTYKITE DALIMIS SENOJO AŠ PRISIMINIMUS

guma minčių kyla tik todėl, kad, nuolat kartodami tuos pačius mąsty­senos, jausenos ir elgsenos modelius, smegenyse esame suformavę tam tikras neuronų grandines. Paklauskite savęs: „Ši mintis atitinka tikrovę, ar tai tik dabartinės mano būsenos paveikta subjektyvi nuomonė arba įsitikinimas? Ar palankių pasekmių sulauksiu, paklusdamas šiam impul­sui?" Tiesa ta, kad mus vis pasiekia praeities atgarsiai, susiję su stipriais jausmais, įrašytais neuronų tinkluose ir verčiančiais reaguoti nuspėjamai.

1

Proga rašyti

Kokios mintys užplūsta jūsų protą, kai jaučiate 2 žingsnyje įvar­dytą emociją? Užsirašykite šias mintis ir sąrašą įsidėmėkite. Žemiau pateikti pavyzdžiai padės atpažinti jums būdingą minčių rinkinį.

•               Ribojančių minčių pavyzdžiai (jomis
nesąmoningai programuojate gyvenimą):

  Niekada negausiu naujo darbo.

  Niekas manęs neišklauso.

  Jis visada mane įsiutina.

  Visi manimi naudojasi.

  Tegul visi eina velniop!

  Šiandien niekam tikusi diena, tad ir nebandysiu nieko keisti.

  Dėt visų mano bėdų kalta ji.

  Nesu pakankamai sumanus.

  Aš tikrai nepajėgsiu to padaryti. Geriausia bus atidėti tai vėlesniam
laikui.

  Man nesinori.

  Mano gyvenimas - mėšlas.

  Nekenčiu situacijos, į kurią papuoliau.

  Niekada nesugebėsiu pasikeisti. Paprasčiausiai negaliu.

  Jis manęs nemėgsta.

  Turiu dirbti sunkiau negu dauguma.

  Dėl visko kalti genai. Esu tokia pati kaip mano motina.

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Prie nepageidaujamų proto būsenų kūrimo taip pat prisideda įpras­ti ir nesąmoningi veiksmai. Juos atlikti verčia ta pati vyraujanti emo­cija. Užtenka neilgam prarasti budrumą, susilpnėti sąmoningumui, ir štai jūs vėl įsmunkate į senas vėžes. Viskas prasideda gerais ketinimais, o paskui susivokiate sėdįs ant sofos priešais televizorių, kremtas bulvių traškučius su nuotolinio valdymo pulteliu vienoje rankoje ir cigarete kitoje. Nors vos prieš kelias valandas skelbėte, esą siekiate sulieknėti ir atsikratyti turimų žalingų įpročių.

Dauguma nesąmoningų veiksmų atliekami siekiant įtvirtinti as­menybę ir patenkinti priklausomybę. Pavyzdžiui, nuolat kaltę jaučian­tys žmonės turės reguliariai atlikti tam tikrus veiksmus, kad išpildytų savo emocinę lemtį. Labai tikėtina, kad dažnai jie pateks į įvairiausias bėdas, taip dar sustiprindami kaltės jausmą. Didelė dalis, rodos, atsitik­tinių gyvenimo aplinkybių ir situacijų atitinka ir pastiprina vyraujančią emocinę būseną.

Siekdami nuvyti įsimintą jausmą, žmonės griebiasi veiklos, kuri ilgainiui virsta įpročiu, priklausomybe. Išorėje jie ieško to, kas tučtuo­jau - nors ir labai trumpam - išlaisvintų juos nuo skausmo ir tuštumos. Priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, narkotikų, alkoholio, sek­so, maisto, lošimo ar apsipirkinėjimo paprastai tėra bandymų pabėgti nuo vidinio skausmo ir tuštumos pasekmė.

Priklausomybės sukuria įpročius. Kadangi jokie išoriniai dalykai, jokie užsiėmimai negali visam laikui išvaduoti nuo tuštumos, neišven­giamai vėl turėsite kartoti tą pačią veiklą. Po kelių valandų, jauduliui ar jausmų antplūdžiui nuslūgus, vėl turėsite griebtis ko nors panašaus, tik šįkart tuštumą užpildyti bus kiek sunkiau. Tačiau ištrynę iš atminties neigiamą emociją, sykiu panaikinsite bet kokį žalingos pasąmoninės elgsenos poreikį.


 

IŠNARSTYKITE DALIMIS SENOJO A$ PRISIMINIMUS

Proga rašyti

Pamąstykite apie anksčiau įvardytą nepageidaujamą emociją. Kaip paprastai elgiatės jai apėmus? Žemiau pateikti elgsenos modeliai turėtų užvesti jus ant kelio ir padėti tiksliai nustatyti būdingus būtent jums. Užsirašykite, kaip elgiatės, kai jaučiate nepageidaujamą emociją.

Ribojančių veiksmų ir elgsenos pavyzdžiai:

  Vaikštote paniuręs ir susiraukęs

  Gailitės savęs ir su niekuo nebendraujate

  Bandote nuvyti depresiją valgydamas

  Skambinate kam nors ir skundžiatės savijauta

  Neatsitraukdamas žaidžiate kompiuterinius žaidimus

  Pradedate kabinėtis prie sutuoktinio

  Geriate ir kvailiojate

  Einate į parduotuves ir iššvaistote daugiau pinigų nei turite

  Vilkinate

  Liežuvaujate ir skleidžiate gandus

  Meluojate apie save

  Pasiduodate įsiūčio priepuoliui

  Šiurkščiai elgiatės su darbuotojais

  Nors esate vedęs, imate flirtuoti su kitais asmenimis

  Giriatės

  Laidote gerklę ant kiekvieno, pasipainiojusio jums po kojomis

  Be saiko lošiate

  Agresyviai vairuojate automobilį

  Stengiatės atsidurti dėmesio centre

  Pramiegate

  Postringaujate apie praeitį

Jeigu jums sunku rasti atsakymą, paklauskite savęs, ką galvojate apie įvairias gyvenimo situacijas, ir stebėkite savo mintis bei reakcijas. Taip pat galite pažvelgti į save„kitų žmonių akimis". Kaip jie jus mato? Kaip jūs elgiatės?


 


 

 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

IŠKARSTYKITE DALIMIS SENOJO A$ PRISIMINIMUS


 

 


 

Priminkite sau senojo aš bruožus, kurių norite atsikratyti

Dabar peržvelkite ir įsiminkite savo sąrašą. Tai būtina meditacijos dalis. Jūsų tikslas - pažinti savo mintis ir elgseną, kai užvaldo ši kon­kreti emocija. Taip priminsite sau, koks būti nebenorite, suprasite, kaip vertėte save kentėti. Sis žingsnis padės suvokti nesąmoningą elgseną ir tai, ką sakote sau įsisukę į uždarą minčių ir jausmų, jausmų ir minčių ratą. Įsisąmoninti tai.

Nenustebkite, jei kiekvieną dieną praktikuodami šią pakopą aptiksite, kad sąrašas pasikeitė ir jį reikia atnaujinti. Taip ir turėtų būti.

Praktikuodami šią meditacijos pakopą įžengsite į pasąmonės ope­racinę sistemą ir gausite progą patyrinėti jus valdančias programas. Jums reikia taip gerai pažinti ir suvokti šiuos nepageidaujamus mode­lius, kad užkirstumėte kelią jiems pasireikšti. Ilgainiui šitaip panaikin­site senąjį aš sudariusius sinapsinius ryšius. Kadangi nervinių ląstelių jungtys koduoja tam tikrus prisiminimus, tokiu būdu dalimis išnars-tysite senąjį aš.

Taigi trečiąją savaitę stenkitės kuo geriau įsiminti savo sąrašą, kad įsisąmonintumėte, koks būti nebenorite. Įsiminę visas šias se­nojo aš puses, dar toliau nuo jo nuteisite. Kai visiškai susipažinsite su įprastomis ir savaiminėmis mintimis bei reakcijomis, jos nieka­da nebeprasprūs pro jūsų akis nepastebėtos ar neatpažintos. Be to, sugebėsite nujausti jų atsiradimą, iki joms pasirodant. Taip nuo jų išsilaisvinsite.

Atminkite, kad šios pakopos tikslas - įsisąmoninimas.

Taigi beliko perskaityti šeštojo žingsnio paaiškinimus ir užsirašyti
savo pastabas - tada būsite pasirengę pradėti trečiosios savaitės medi-l
tacijas.                                   .'..•'.


 

6 ŽINGSNIS: NUKREIPKITE MINTIS NAUJA KRYPTIMI

••^M Nukreipdami mintis nauja kryptimi, nebeleidžiate sau elgtis ne­sąmoningai. Užkertate kelią senoms programoms ir, silpnindami tam tikrų nervinių ląstelių ryšius, pakeičiate savo biologiją. Kartu liaujatės siųsti genams įprastus signalus.

Mokydamiesi nukreipti save kita kryptimi, dedate tvirtus pamatus naujam ir geresniam aš.

Liepkite sau keistis

Šios savaitės meditacijų metu galėsite pasinaudoti ankstesnėse pa­kopose išsiaiškintomis situacijomis; įsivaizduodami jas ar stebėdami save iš šalies, balsu šūktelėkite sau: „Keiskis!" Užduotis išties paprasta:

1.  Įsivaizduokite situaciją, kurioje jus apninka nesąmoningos min­
tys ar jausmai.

... tarkite sau: „Keiskis!"

2. Pagalvokite apie scenarijų (kuriame, pavyzdžiui, dalyvauja kitas
asmuo), kai yra didelis pavojus vėl pasiduoti seniems elgsenos mode­
liams.

... tarkite sau: „Keiskis!"

3. Įsivaizduokite įvykį, į kurį patekus kiltų grėsmė nutolti nuo sa­
vojo idealo.

... tarkite sau: „Keiskis!"

Skardžiausias balsas galvoje

Kadangi ankstesnėje meditacijos pakopoje priminėte sau visą die­ną likti sąmoningam, dabar galite pasitelkti techniką, padėsiančią tuč­tuojau sužadinti pokyčius. Kai tik pagausite save mąstantį neigiamas mintis ar atliekantį ribojančius veiksmus, garsiai tarkite sau: „Keiskis!"

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIM!

Laikui bėgant, tokiomis aplinkybėmis šis balsas ims skambėti savaime ir nustelbs visus kitus balsus. Jis nukreips jus kita kryptimi.

Šitaip vis pertraukdami senas programas, toliau silpninsite senąją asmenybę sudariusius neuronų tinklus. Hebo mokymosi dėsnis teigia, kad tokiu būdu sutraukysite įprastą elgseną palaikiusias grandines. Be to, nebesiųsite genams tokių pačių signalų. Si meditacijos pakopa dar labiau sustiprins jūsų gebėjimą įsisąmoninti.

Išmokę sustabdyti savaimines ir nevalingas reakcijas, kurias anks­čiau sužadindavo tam tikri asmenys, įvykiai ar aplinkybės, įgyjate ga­limybę susilaikyti nuo įprastų gyvenimo nepraturtinančių minčių ir veiksmų. Be to, atitruksite nuo nuspėjamos lemties, kai mąstote tas pačias mintis, atliekate tuos pačius veiksmus, kuriančius tokią pat ti­krovę.

Suvokdami ir nukreipdami kita kryptimi savo mintis bei jausmus, atpažindami pasąmonines būsenas, beprasmiškai nebeeikvojate vertin­gos energijos. Kiekvienąkart pastebėdami, kad mintys krypsta nepa­lankia jums linkme ir nukreipdami jas nauja vaga, išsaugote gyvybinę energiją, taigi galite panaudoti ją naujam gyvenimui kurti.

Asociatyvioji atmintis sužadina nevalingas reakcijas

Kadangi sugebėjimas išsaugoti sąmoningumą yra pagrindinė nau­jo gyvenimo kūrimo sąlyga, svarbu suprasti, kaip asociatyvioji atmin­tis trukdydavo jums likti sąmoningiems praeityje ir kaip nukreipdami mintis nauja kryptimi išsilaisvinate nuo senojo aš.

Šios knygos puslapiuose jau minėjau klasikinį Pavlovo ekspe­rimentą su šunimis - jis puikiai iliustruoja, kodėl mums taip sunku pasikeisti. Šunų seilėtekis, suskambus varpeliui, yra sąlyginio reflekso, grįsto asociatyviąja atmintimi, pavyzdys.

Asociacijas suformuoja pasikartojančios aplinkos sąlygos, sukurian-čios tam tikrą vidinę reakciją. Asociacijos tarp tam tikrų sąlygų įsirašo pasąmonėje ir dėl to, atsikartojus kokiai nors vienai sąlygai, kūnas rea-


 

IŠNARSTYK1TE DALIMIS SENOJO AŠ PRISIMINIMUS

guoja nesąmoningai, be sąmoningojo proto įsikišimo. Aso mintį suaktyvinti, sukeliant atitinkamas reakcijas, galima vien

1.1

Mūsų pasąmonė pilna įvairiausių asociacijų, taigi tam tikros kos sąlygos dažnai spusteli automatiškų programų mygtukus, pamatęs gerai pažįstamą asmenį greičiausiai sureaguosite spontai net nesuvokdamas šios savo reakcijos. Šio individo vaizdinys jūsų sąmonėje susijęs su tam tikromis patirtimis (asociacijos), tad savaime pažadins tam tikras emocijas, kurios savo ruožtu paskatins jus neva lingai elgtis. Tiesą sakant, jums užtenka vien pagalvoti apie tą žmogų, kad cheminių medžiagų pusiausvyra kūne pakistų. Šitokia programa susidaro daugelį kartų išgyvenant tokias pačias patirtis, kurios įsirašo pasąmonėje ir yra glaudžiai susijusios su tuo asmeniu. O vėliau jūs reaguojate kaip Pavlovo šunys. Remdamasis prisiminimais, kūnas jus užvaldo ir veikia neatsiklausdamas sąmoningojo proto.

Dabar jus daugiausia valdo kūnas ir pasąmonė. Valdžią prarasti pri­verčia patys įvairiausi veiksniai ar išorės signalai, o jų šaltinis - santykiai su pažįstama aplinka, pats gyvenimas, kuriame skirtingi žmonės ir aplin­kybės skirtingose vietose sukelia jums vienokias arba kitokias patirtis.

Štai kodėl taip sunku išlikti suvokiančiam ir pasikeisti. Pamatote kokį asmenį, išgirstate dainą, patenkate į kokią vietą, atsimenate patirtį ir jūsų kūnas tučtuojau ima veikti vadovaudamasis praeities atmini­mais. Asociacijos sužadina visą grandinę reakcijų, kurios nepavaldžios jūsų sąmoningajam protui ir grąžina jus į senąją asmenybę. Štai jūs mąstote, veikiate ir jaučiate nevalingai, visiškai nuspėjamai, kaip pagal surašytą scenarijų. Iš pasąmonės jums iškyla prisiminimai, sugrąžinan­tys jus į praeities aš.

Pavlovui vis skambinant varpeliu, bet nebeduodant šunims ėdalo, laikui bėgant nevalingos fiziologinės jų reakcijos ėmė silpti, nes var­pelio skambesys nebepalaikė tos asociacijos. Galima tarti, kad jiems girdint varpelio skambėjimą, bet negaunant ėsti, asociacijos tarp pir­mosios ir antrosios sąlygos išblėso. Šunims nustojo skirtis seilės, nes varpelio skambesys prarado sąsajas su maistu.


 

 

 


 

Pagaukite save, kol nepraradote sąmoningumo

Įsivaizduodami įvairias situacijas, kada susilaikote nuo įsisenėjusių įpročių, ilgainiui susilpninsite savo emocines reakcijas į tas sąlygas ar jų rinkinius. Reguliariai stebėdami, kaip kyla savaiminės reakcijos, iš­moksite lengvai jas atpažinti, kad pagautumėte save iki joms užvaldant. Laikui bėgant senas programas pažadindavusios asociacijos sunyks taip, kaip šunų pasąmonėje išblėso varpelio ir ėdesio asociacijos.

Taigi mintis apie jus erzinantį asmenį ar santykius su buvusiu vai­kinu arba mergina jūsų jau nebeveiks, nes jau daugybę kartų budriai save sustabdėte. Nutraukus priklausomybę nuo konkrečios emocijos, nevalingos reakcijos nebeįmanomos. Iki Šiol paprastai tokių reakciji nepastebėdavote - jos tiesiog pasigvelbdavo jus visą. Tačiau šioje medi­tacijos pakopoje ugdydamiesi sąmoningumą ištrūkstate iš nepageidau­jamų asociacijų nelaisvės.

Svarbu suprasti, kad išlikimo instinktu grįstos emocijos neigiami veikia jūsų ląsteles ir griauna kūno sveikatą. Todėl paklauskite „Ar iš meilės kyla šis jausmas, elgsena arba nuostata?"

Po tvirto nurodymo sau keistis mėgstu pridurti: „Tai gimsta ne meilės! Sveikata, laimė ir laisvė yra svarbiau už visa kita, todėl nenorit likti šių žalingų mąstymo, elgsenos ir jausenos modelių gniaužtuos* Nebenoriu siųsti genams tų pačių neigiamų signalų ir kenkti savo kūl nui. Nėra jokios prasmės tai daryti."

r

 

pos galiausiai susilies į vieną. Jei dienos įvykių sūkuryje kils ribojančių minčių ir jausmų, iškart balsu tarkite sau: „Keiskis!" arba išgirskite šį balsą, skambantį galvoje skardžiau už senų įpročių balsus. Tada būsi­te pasirengęs kurti.

   1 žingsnis: kaip visada, pradėkite nuo indukcijos.

   2-5 žingsniai: po atpažinimo, prisipažinimo, paskelbimo ir atsida­
vimo aktų reikia toliau dirbti su konkrečiomis mintimis ir veiksmais,
kurie paprastai prasprūsta pro sąmonės akiratį. Stebėkite šias senas
programas, kol jos taps jums visiškai pažįstamos.

   6 žingsnis: vis dar stebėdami senąjį aš, pasirinkite kelis jam būdin­
gus scenarijus ir balsu tarkite:„Keiskis!"

__________________________ A_______________________________

 

Trečioji savaitė Meditacijos vadovas

Šios savaitės meditacijų metu prie anksčiau išmoktų ir prakti­kuotų pakopų turėsite pridėti penktąjį (stebėjimą ir priminimą sau) bei šeštąjį (nukreipimą kita kryptimi) žingsnius. Dvi pastarosios pako-

 

 tas verčia gyventi praejtjįe,

f             *•

išimai — kas verčia gyvenu piacu^-, "vr__________

S pasinaudotTyhornis^kvantiniame lauke egzistuojančiomis jĮalijnybėmis? Kodėl jūsų galioje - mintimis nepertvarkote fizinės smegenų ir kūno sandaros, idant iijamą patirtį? Kodėl nesirenkate gyventi trokštamoje ateityje dabar, pirma laiko? .okio nors traumą ar įtampą praeityje sukėlusio įvykio arba baiminęsi, kad jis vėl verčiau pagalvokite apie naują trokštamą patirtį.   L-CISKllC   StlU   JJIU

nti galimoje ateityje, idant jūsų kūnas patikėtų, » jausmai sukelti realių tikrovės sąlygų. (Tai loksite.)

irimą dukrai: gyventi taip, lyg jau būtų praleidusi nuostabią vasarą Italijoje? Taip niam laukui signalą, kad įvykis fiziškai jau įvyko.

ngumą savo pavyzdžiu įrodė iškiliausios pasaulio asmenybės, taip pat tūkstančiai onių, tad galite tai padaryti ir jūs. Turite visas reikiamas priemones (neurologinį ite laiką ir įtvirtintumėte šį įgūdį. Nors kai kurie tokius atvejus vadina stebuklais, mes ;avo būties būvį, idant kūnas ir protas liautųsi vien atspindėję praeitį ir taptų aktyviais iant į naują, geresnę ateitį.

tlę: kulminacinės patirtys ir pakitusios sąmonės būsenos

uikiai suprantate, kad labiausiai atsikratyti įpročio būti savimi mums kliudo aplinką, iš mąstymas bei jausmai. Taigi akivaizdu, kad pirmas uždavinys prieš pereinant prie ių praktikų - mokytis mintimis ir jausmais pranokti minėtą „didžiąją trijulę". ums jau yra tekę (tikriausiai net ne sykį) mintimis aplenkti savo aplinką, kūną ir laiką. igę didžiąją trijulę, tekate išvien su visuma. Tokias akimirkas, kai aplinka, kūnas ir laiko ;s liaujamės egzistavę pasauliui, galima apibūdinti labai įvairiai. Skaitydamas paskaitas įse Žemės vietose, prašydavau jų nusakyti kūrybinio įkvėpimo akimirkas, kai jų sąmonė,

kitu režimu.

ii galima suskirstyti į dvi kategorijas. Pirmajai jų priklausytų vadinamieji kulminaciniai i siejami su vienuolių ir mistikų siekiamu transcendentiniu būties būviu. Kita grupė, iš dvasiniais patyrimais, pasirodys žemiš-


 

TRYLIKTAS SKYRIUS

NAUJAS PROTAS -NAUJAI ATEIČIAI

•'•" :....                 (KETVIRTOJI SAVAITĖ)

7 ŽINGSNIS: KURKITE IR REPETUOKITE

Ketvirtoji savaitė truputį skirsis nuo kitų. Iš pradžių perskaity­kite septintojo žingsnio aprašymą ir užsirašykite asmenines pastabas. Aprašymas paaiškins jums, kaip kurti ir atlikti mentalinę repeticiją, Tada susipažinsite su vadovaujamąja meditacija „Mentalinė repeti-

•.    u

cija .

Taip pat turėsite praktiškai taikyti visa, ką iki šiol išmokote. Kiek­vieną šios savaitės dieną praktikuosite ketvirtosios savaitės meditaciją, tai yra visus ankstesnius žingsnius iki septintojo. Pradėsite sąmoningai kurti naująjį aš ir naują likimą.

Naujojo aš kūrimas ir repetavimas

Netrukus pradėsite praktikuoti paskutines meditacijos pakopas, bet pirmiau noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad visi ankstesni žingsniai


 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

NAUJAS PROTAS - NAUJAI ATEIČIAI


 

 


 

buvo skirti įpročiui būti savimi atsikratyti, kad sąmonėje atsirastų vie­tos ir energijos naujajam aš kurti. Iki pat šios akimirkos stengėtės su­naikinti nepageidaujamus senus sinapsinius ryšius. Dabar atėjo laikas pasėti naujų sinapsinių ryšių sėklas ir puoselėti išdygusius liaunus dai­gus, kad naujas protas taptų naujos ateities pamatu.

Ankstesnės jūsų pastangos leido pašalinti iš atminties kai kuriuos senojo aš dėmenis. Tikriausiai jau išravėjote nemažai nepageidaujamų senosios asmenybės pusių. Pažinote pasąmonines savo proto būsenas, sukurtas praeities minčių, poelgių ir jausmų. Ugdydamiesi metapa-žinimą sąmoningai stebėjote įprastas smegenų reakcijas į kasdienes aplinkybes. Šie įgūdžiai padėjo atskirti laisvą valią turinčią sąmonę nuo automatiškų programų, skatinusių visiškai nuspėjamai reaguoti į tas pačias aplinkybes. Tyrėte, kaip iki šiol dirbo jūsų smegenys, ir objekty­viai žvelgėte į savo sąlygotą protą.

.:;;.       Naujojo aš kūrimas

Dabar, jums pamažu nusimetant senąjį protą, laikas pradėti kurti naują. Taigi pasėkime naujas sėklas. Kasdienė meditacija, apmąstymai ir mentalinės repeticijos bus kaip augančio sodo priežiūra. Sėklas pa-sėsite kaupdami naują informaciją ir skaitydami apie didžiąsias istori­nes asmenybes, atstovaujančias naujam jūsų idealui. Kuo kūrybingiau kursitės naują tapatybę, tuo įvairesnius vaisius skinsite ateityje. Tvirtas jūsų ketinimas ir dėmesingumas svajonėms bus kaip vanduo ir saulės spinduliai sodui.

Džiaugdamiesi nauja ateitimi prieš jai pasireiškiant, užmesite ant vaismedžių tinklą ir aptversite juos tvora, apsaugodami pažei­džiamą potencialų likimą nuo kenkėjų ir nepalankių klimato sąly­gų, - pakili energija apsaugo jūsų kūrinius. Pamildami naujojo sa­vęs viziją, vaismedžius maitinate stebuklinga trąša. Meilės virpesiai daugsyk aukštesni už išlikimo emocijas, leidusias įsiveisti piktžolėms ir kenkėjams.


 

imi •••".   Naujojo aš repetavimas

\

Sukūrus naujus mąstysenos, elgsenos ir jausenos modelius, reikia juos įtvirtinti. Tai padarysite repetuodamas juos, kol galiausiai jie suleis į jus šaknis. Kaip jau žinote, pakartotinai suaktyvinant tam tikras neu­ronų grandines, tarp jų užsimezga vis stipresni ryšiai. Taigi kitą kartą at­kurti tokią pačią proto būseną bus lengviau. Todėl kasdien repetuojant naują savojo aš idealą, ilgainiui jis taps vis geriau pažįstamas, natūralus, savaiminis ir... savas. Imsite suvokti save kitaip, nei anksčiau suvokėte.

Ankstesnėse pakopose šalinote iš atminties kūne ir prote šaknis suleidusią nepageidaujamą emociją. Dabar laikas pripratinti kūną prie naujo proto ir pradėti siųsti genams naujus signalus.

Jūsų tikslas šiame paskutiniame etape — įtvirtinti naują proto būse­ną smegenyse, mąstant naujas mintis, ir priderinti prie jos kūną. Tada jokios išorinės aplinkybės nepajėgs jūsų išmušti iš šio būties būvio. Tada būsite pasirengę kurti naują ateitį ir ją apgyventi. Nuosekliai ir reguliariai repetuodami, sukuriate save iš nieko, kad vėliau savaime bū­tumėte šia savo versija...

Kūrimas: pasitelkite vaizduotę ir išradingumą

Šios pakopos pradžioje užduosite sau keletą pamąstyti skatinančių atvirų klausimų. Tikėtina, kad jie nukreips jūsų mintis kita linkme, nei jos paprastai tekėdavo, padės įžvelgti naujų galimybių, o tai suaktyvins galvos smegenų žievės priekakčio sritį.

Visi šie apmąstymai - tai būdas kurti naują protą. O pamatus jam padedate suaktyvindami smegenyse naujas neuronų grandines!

r

"~    ™" v             

Proga rašyti

Skirkite laiko atsakyti j šiuos klausimus ir užsirašyti atsakymus. Tada juos peržvelkite, panagrinėkite, apmąstykite šių atsakymų atve­riamas galimybes.

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Priekakčio sritį suaktyvinsiantys klausimai:

Koks yra aukščiausias mano idealas?

Kaip jausčiausi įkūnijęs šį idealą?

Kokia istorine asmenybe žaviuosi ir kokie jos pagrindini

Kas mano gyvenime taip pat turi šių bruožų?

Ką reikėtų daryti, kad pradėčiau mąstyti kaip..... ?

Ką norėčiau modeliuoti?

Kaip jausčiausi, jeigu būčiau....... ?

Ką sakyčiau sau, jei būčiau šis asmuo?               ,

Kaip kalbėčiausi su kitais, jeigu pasikeisčiau? Kokiu žmogumi norėčiau būti?

i_

Asmenybę sudaro mąstymas, elgsena ir jausena. Dėl to klausimus, padėsiančius jums tiksliau išsiaiškinti, koks turėtų būti jūsų naujasis aš, suskirsčiau į tris grupes. Atminkite, kad apmąstydami savo atsakymus diegiate smegenyse naują įrangą ir siunčiate genams naujus praneši­mus. (Atsakymus geriausia bus užsirašyti, nebent manytumėte, kad sugebėsite atkurti jų seką prote.)

Kaip noriu mąstyti?

        Kaip turėtų mąstyti šis naujas asmuo (mano idealas)?

        Kokioms mintinis noriu skirti savo energiją?

        Kokios mano naujos pažiūros?

        Kokius įsitikinimus apie save noriu puoselėti?

        Kokį save noriu suvokti?

        Ką sakyčiau sau, jeigu būčiau tas (idealus) asmuo?

Kaip noriu elgtis?   .  ..,

         Kaip Šis asmuo turėtų elgtis?                 ''' •."! '•' '

        Ką jis turėtų daryti?

        Kokią savo elgseną įsivaizduoju?

        Kaip turėtų kalbėti šis naujas mano pasireiškimas?


 

.KAUJAS PROTAS - NAUJAI ATEIČIAI

Kaip noriu jaustis?

Kokia turėtų būti naujojo aš būsena?.

Kaip turėčiau jaustis?

Kokia turėtų būti šio idealo energija?

Kuriant naująjį aš, svarbu kiekvieną dieną sužadinti tokią pačią proto būseną, mąstyti ir jaustis kitaip, nei esate pripratę. Pasistenkite išlaikyti tokį patį nusiteikimą, kol jis virs jūsų kasdienybe. Be to, turite sudaryti kūnui sąlygas jausti naujus jausmus, kol iš tikrųjų tapsite ta nauja asmenybe. Kitaip sakant, po meditacijos negalite pakilti toks pat, koks atsisėdate. Virsmas turi įvykti čia ir dabar, meditacijos metu jūsų energija turi pakisti. Jei atsikeliate toks pat, koks atsisėdote, jausda­masis taip pat, kaip jautėtės prieš meditaciją, vadinasi, nieko neįvyko. Pokyčiai neprasidėjo.

Stebėkite savo mintis ir šiukštu neįsileiskite į galvą štai tokių: „Šiandien medituoti kažin kodėl nesinori; esu pernelyg pavargęs; turiu labai daug darbų; man skauda galvą; esu gryna motinos kopija; vis tiek nepasikeisiu; norėčiau ką nors suvalgyti; galėsiu pradėti rytoj; nepa­našu, kad gaučiau iš to kokios naudos; verčiau įsijungsiu televizorių ir pažiūrėsiu naujienas." Jei leisite šiems galvoje skambantiems balsams užgožti priekakčio sritį, neabejotinai liksite, koks buvęs.

Pasitelkite valią, nuoširdžiai suformuokite tvirtus ketinimus ir pa­kilkite aukščiau šių kūno reikmių. Supraskite, kad šitokiu būdu senasis aš bando išsaugoti valdžią. Leiskite protui išsilieti, bet paskui sugrąžin­kite jį į dabartį, nuraminkite ir viską pradėkite iŠ pradžių. Ilgainiui jis ims pasikliauti jumis ir pripažins savo šeimininku.

Mentalinė repeticija: naujojo aš įsiminimas

Kadangi jau apmąstėte atsakymus, laikas pradėti mentalinę repe­ticiją. Pasikartokite, kaip mąstysite, veiksite ir jausitės įkūniję naują


 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI _____       -

idealą. Pasistenkite būti kuo tikslesni, tačiau venkite mechaniškumo ir stingumo - nėra jokio reikalo kasdien medituoti lygiai taip pat. Tiks­lą pasiekti galima įvairiais būdais. Neužmirškite, kad tai - kūrybinis procesas. Leiskite sau būti lakios vaizduotės, laisviems ir spontaniš­kiems. Tirkite, ar jūsų atsakymai nepasikeitė, ar jie tikrai tokie, kokius užrašėte.

Mąstykite apie nuostabiausią savo pasireiškimą ir priminkite sau, kaip tada elgsitės. Ką sakysite, kaip vaikščiosite ir kvėpuosite, kaip jau­sitės tapęs tokia asmenybe? Ką kalbėsite kitiems ir sau? Jūsų tikslas yra įžengti į tą būties būvį, įkūnyti šį idealą.

Atminkite, kad žmonės, mintimis repetavę pratimus pianinu - ir nė karto neprilietę jo klavišų, - sužadino savo smegenyse beveik to­kius pačius pokyčius kaip tiriamieji, tokį patį laikąjfetflfett groję gamas ir akordus. Kasdienės „mentalinių muzikantų" repeticijos pakeitė jų smegenis taip, tarsi jie būtų turėję šios fizinės patirties. Jų mintys tapo patyrimu.

Taip pat nutiko ir piršto raumenis mintimis lavinusiems asme­nims - jie išties akivaizdžiai juos sustiprino, kuo ramiausiai sėdėdami foteliuose. Kasdienės šios pakopos mentalinės repeticijos analogiškai pakeis jūsų smegenis ir kūną.

Štai kodėl taip svarbu repetuoti naujojo aš elgseną. Vis atkurdami prote savo idealo vaizdinį, biologiškai pakeisite savo smegenis ir kūną, išsilaisvindami nuo praeities ir apmesdami žemėlapius ateičiai. Kūno ir smegenų pokyčiai bus aiškiausi fiziniai jūsų asmenybės virsmo įro­dymai.

Artima pažintis su naujuoju aš

i

į Šis septintasis praktikos žingsnis padės jums atlikti šuolį - išsi­ugdyti pasąmoninius įgūdžius. Jei koks nors įgūdis yra pasąmoninis, vadinasi, gebate atlikti šią veiklą neskirdamas jai daug dėmesio. Būtent šie pasąmonės gelmes pasiekę įgūdžiai skiria patyrusį vairuotoją nuo


 

NAUJAS PROTAS - NAUJAI ATEIČIAI

naujoko. Būtent dėl jų senai mezgėjai nereikia valingai atlikti kiek­vieno veiksmo. Jūs paprasčiausiai darote - taip šią būsena apibūdina firmos „Nike" šūkis.

Jeigu šiame etape jums darosi kiek nuobodu, priimkite tai kaip gerą ženklą. Vadinasi, ganėtinai gerai pažinote naują būseną, ji pa­mažu virsta kasdienybe. Nuobodulys beveik neišvengiamas, siekiant paversti naują informaciją ilgalaike atmintimi, įkūnyti ją smegeny­se. Pasistenkite nepasiduoti nuoboduliui, nes kasdien jums reikia vis mažiau pastangų būti naujuoju aš, realizuoti idealą. Išraižote naują būties modelį atmintyje ir ilgainiui jis nusileidžia į pasąmonę, tampa tarsi prigimtinis. Jei nesiliausite praktikuoti, jums nebereikės mąsty­ti, kaip tapti idealu. Tiesiog būsite juo. Išvada tokia: su praktika atei­na tobulumas. Jums tereikia lavintis, lyg tai būtų kokia nauja sporto šaka.

Jei repetuojate tinkamai, geidžiamą būseną kiekvienąkart turėtu­mėte vis lengviau pasiekti. Kodėl? Nes ankstesnės pastangos jau pa­veikė jūsų nervų sistemą; smegenyse jau susiformavo ryšiai tarp tam tikrų neuronų grandinių, ir jos įprato „įsižiebti" drauge. Be to, liaukos yra pagaminusios tinkamų cheminių medžiagų, kurios cirkuliuoja jūsų kūne, skatindamos naują genų raišką; jūsų kūno būsena savaime yra tokia, kokios reikia. Verta paminėti ir tai, kad praktika nuslopino ir „pritildė" smegenų sritis, susijusias su senąja asmenybe. Dėl šios prie­žasties tikimybė, kad senajam aš būdingi jausmai pradės atitinkamai veikti kūną, yra mažesnė.

Turėkite omenyje, kad daugumą mentalinės repeticijos pratimų, suaktyvinančių ir plėtojančių naujas neuronų grandines smegenyse, sudaro šie dėmenys: mokymasis, aktualios žinios, dėmesingumas ir įgūdžio įtvirtinimas kartojant. Kaip jau žinote, mokydamiesi sufor­muojate naujas nervinių ląstelių jungtis. Siųsdami nurodymus kūnui, padedate lengviau kurti naują patirtį. Siekiant pertvarkyti smegenų grandines būtina sutelkti dėmesį į savo veiksmus, kitaip tariant, su-


 
NAUJAS PROTAS - NAUJAI ATEIČIAI


 

vokti tiek fizinius, tiek mentalinius dirgiklius. Galiausiai kartojimas
sukuria ilgalaikius ryšius tarp nervinių ląstelių. Visa tai yra naujo proto
kūrimo strategija ir būtent tai atliekate medituodami. Ypač noriu pa­
brėžti kartojimo svarbą. :„•                       ,,;,', i ,,.,, . / ,

***


 

dami, tuo lengviau jums bus sužadinti tą pačią proto būseną kitą kartą; kuo ilgiau užtruksite mintydamas naują idealą atitinkančias mintis ir jausdamas su juo susijusius jausmus, neleisdamas protui nuklysti išo­rinių dirgiklių link, tuo geriau įsiminsite naują būties būvį. Taigi šios pakopos esmė — naujo idealo perkėlimas į kasdienybę.


 

 


 

Verslo konsultantės Keti istorija iliustruoja visus mentalinės repe­ticijos atžvilgius. Dėl stipraus smūgio buvo pažeistas jos kalbos cen­tras kairiajame smegenų pusrutulyje ir ji jau keli mėnesiai nekalbėjo. Gydytojai sakė, kad tikriausiai ji niekada jau nebegalės su aplinkiniais savo mintimis dalytis žodžiais. Perskaičiusi mano knygą ir sudalyvavusi viename praktinių seminarų, Keti atsisakė tikėti tokiomis pribloškian­čiomis prognozėmis.

Remdamasi neseniai įgytomis žiniomis ir instrukcijomis, ji dėme­singai ir reguliariai įsivaizduodavo kalbanti žmonių grupėms. Kasdien darė tai mintyse. Po kelių mėnesių Keti smegenyse įvyko tokie stiprūs pokyčiai, kad kalbos centras atsikūrė ir ji visiškai atgavo gebėjimą kal­bėti. Šiandien Keti vėl sklandžiai ir be jokių užsikirtimų skaito paskai­tas didelėms klausytojų auditorijoms.

Jums studijuojant knygoje pateiktą medžiagą, smegenyse užsimez­gė svarbūs sinapsiniai ryšiai, naujos patirties pirmtakai. Tiek teorinės medžiagos studijavimas, tiek tiesioginės patirtys lavina smegenis. Taip pat jums buvo suteikta naudingų žinių, kaip iš atminties ištrinti įspū­džius ir įpročius bei ugdyti naujus. Jūs suprantate susitelkimo svarbą formuojant smegenis ir keičiant kūną. Ir galiausiai prisidės nuoseklios jūsų pastangos repetuoti naują idealą, kurios atkurs tokią pat proto ir kūno būseną. Kartodami įtvirtinsite ilgalaikes grandines ir suaktyvin site naujus genus, be to, užsitikrinsite, kad kitą dieną tai padaryti bus

lengviau.

Atkreipkite dėmesį į šiuos veiksmus: praktikos dažnumą, intensy vumą ir trukmę. Paprastai kalbant, kuo dažniau praktikuosite, tuo U*n gviau bus sukurti norimus pokyčius; kuo labiau susitelksite praktikuu


 

Tapdami nauja asmenybe sukuriate naują tikrovę

Šioje pakopoje sieksite tapti nauja asmenybe, įkūnyti naują bū­ties būvį. Tapdami nauja asmenybe, nustojate buvę senąja, tiesa? Se­noji asmenybė, grįsta ankstesne jūsų mąstysena, jausena ir elgsena, sukūrė dabartinę tikrovę. Trumpai tariant, jūsų asmenybė apibrėžia asmeninę tikrovę. Atminkite, kad asmeninę tikrovę nulemia mintys, jausmai ir elgsena. Keisdami šiuos tris dėmenis, naujai kuriate savąjį aŠ ir tikrovę.

Nauja asmenybė visada sukuria naują tikrovę. Kitaip sakant, tapę kitu žmogumi, neišvengiamai gyvensite kitokį gyvenimą. Jeigu jūsų tapatybė staiga pasikeis, būsite kitas asmuo, todėl kitoks bus ir jūsų gyvenimas. Jei asmenybė, vadinta Džonu, taps asmenybe, kurios var­das Stivas, turėsime pripažinti, kad Džono gyvenimas pasikeitė, nes jis apskritai yra nebe Džonas — Šis žmogus mąsto, elgiasi ir jaučiasi kaip Stivas.

Štai jums kitas pavyzdys. Man skaitant paskaitą Kalifornijoje, viena moteris prasibrovė pro kitus klausytojus į priekį ir įžūliai įsirė­musi rankomis į klubus piktai suriko: „Tai kodėl aš vis dar negyvenu Santa Fė?!"

„Nes asmuo, su kuriuo dabar kalbu, gyvena Los Andžele. Asmeny­bė, kuri gyventų — ir jau gyvena — Santa Fė, atrodo visiškai kitaip", — ramiai atsakiau jai.

Taigi, kvantiniu požiūriu, pirmiausia reikia kurti naują asmenybę. Ji nėra susaistyta pažįstamų gyvenimo situacijų, verčiančių jus vis at­kartoti tuos pačius scenarijus; dėl to ji yra tobulas išeities taškas, įsivaiz-

 

ATSIKRATYKITE |PROČ1O BŪTI SAVIMI

duojant naują likimą. Kaip tik jį turite pasiekti, prieš stryktelėdami į naują gyvenimą. Ankstesnės jūsų maldos dažniausiai likdavo neatsaky­tos, nes ketinimus formuluodavote apnikti žemesniųjų emocijų, kaip antai: kaltė, gėda, liūdesys, nevisavertiškumas, pyktis ar baimė. Jūsų mintis ir pažiūras valdė būtent šie jausmai.

Penki procentai sąmoningojo proto kovojo su devyniasdešimt penkiais procentais pasąmonės. Jei mintys kertasi su jausmais, jos ne­sukurs apčiuopiamų rezultatų. Tokiu atveju tikrovę organizuojančiam nematomam tinklui siunčiate nevienalytį signalą. Jeigu jautėte kaltę (nes kūnas labai gerai įsiminė šį jausmą), tikriausiai sulaukėte šią bū­seną atspindinčių situacijų, kurios suteikė jums dar daugiau priežasčių kaltinti save. Sąmoningą jūsų tikslą užgožė įsimintos emocijos kuriama būsena.

Tačiau nauja asmenybė mąsto ir jaučia visiškai kitaip nei senoji. Dabartinė jūsų proto ir kūno būsena siunčia tobulai švarų, tai yra pra­eities atsiminimais nesuterštą, signalą. Pirmą kartą pakylate aukščiau jus supančio kraštovaizdžio ir išvystate naujus horizontus. Žvelgiate į ateitį, o ne į praeitį.

Paprastai sakant, senoji asmenybė nepajėgi sukurti naujos asmeni­nės tikrovės. Turite tapti kitu žmogumi. Tik tada, pasikeitus jūsų būties būviui, galėsite čia ir dabar kurti naują likimą.

Kuriant naują likimą

Šioje meditacijos pakopoje jūs, nauja asmenybė, kursite naują as­meninę tikrovę. O statybinė medžiaga šiuo atveju bus energija, kurią | išlaisvinote atsisakydami neigiamų įpročių.

Taigi, ko norite? Kad išgytų kuri nors kūno dalis, įsivyrautų darnai kurioje nors gyvenimo srityje? Meile persmelktų santykių, pasitenkini-l mą teikiančio darbo, atsikratyti paskolos? Trokštate rasti keblių gyve­nimo situacijų sprendimą? Galbūt svajojate parašyti knygą, išleisti val­kus į aukštąją mokyklą ar pats pratęsti studijas, įkopti į kalną, išmoki


 

NAUJAS PROTAS - NAUJAI ATEIČIAI

skraidyti, atsikratyti priklausomybės? Visais šiais atvejais smegenys a tomatiškai sukuria norimo objekto vaizdinį.

Stebėkite šiuos vaizdinius, taip juos subrandindami ir paversdami fizine tikrove. Formuokite vaizdinius laisvųjų asociacijų metodu ir ne­sistenkite analizuoti. Vaizdiniai, kuriuos matote savo prote, yra ener­giniai naujo likimo modeliai. Jūs esate kvantinis stebėtojas ir materija klusniai derinasi prie jūsų ketinimų.

Kelias sekundes aiškiai suvokite kiekvieną vaizdinį, o paskui paleis­kite jį į kvantinį lauką, pavesdami aukštesniajam protui.

Kvantinės fizikos specialistas stebi elektroną ir jis iš bangos (tiki­mybės) virsta dalele (įvykiu) - fiziniu materijos pasireiškimu. Jūs atlie­kate tą patį, tik daug didesniu mastu. Pasitelkę išlaisvintą energiją, tiki­mybių bangas priverčiate įgauti įvykio, kitaip sakant, naujos patirties, pavidalą. Dabar jūsų energija susijusi su ateities tikrove. Taigi ]\\& pats esate susijęs su šia tikrove, vadinasi, ji yra jūsų likimas.

Galiausiai liaukitės bandę analizuoti, kaip, kada, kur ir su kuo tai įvyks. Tegul visas šias detales nulemia protas, kuris žino nenusakomai daugiau nei jūs. Turėkite galvoje, kad jūsų kūrinys pasirodys visiškai nenuspėjamu būdu, nustebins jus ir nepaliks nė menkiausios abejonės, kad pasiekė jus iš aukščiau. Pasikliaukite, kad gyvenimo įvykiai bus išlieti sąmoningų jūsų ketinimų formose.

Šiuo metu plėtojate abipusius santykius su nematoma sąmone. Pa­stebėjusi, kad mėgdžiojate ją mėgindamas kurti, ji duoda jums ženklą-parodo, kad jūsų pranešimai ją pasiekia. Kaip? Surengia jūsų gyvenime neįprastus nutikimus - jie yra ne kas kita, o kvantinio proto ženklas jums. Argi ne nuostabu bendrauti su aukščiausia mylinčia sąmone?

Vadovaujamoji mentalinės repeticijos meditacija: apžvalga

Atėjo laikas naujai save sukurti. Pirmiausia pasistenkite, kad nau­jas jūsų būties būvis atspindėtų naujojo aš raišką. Tada įtvirtinkite šį būvį prote ir kūne jį repetuodami, tai yra atkartodami. Jūsų pastangos


 

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

atkurti pažįstamą būseną smegenyse ir kūne sužadins biologinius po­kyčius pirma naujos patirties. Kai medituodami tapsite nauja būty­be, ji pradės kurti naują asmeninę tikrovę. Kaip kvantinis savo likimo stebėtojas, jūs susikursite savo gyvenime konkrečius įvykius. Nors šią vadovaujamąją meditaciją (smulkų jos aprašymą rasite C priede) sudaro trys dalys, medituojant jos sklandžiai susilieja į viena.

f               Vadovaujamoji mentalinės repeticijos

meditacija: naujojo aš kūrimas

Užsimerkite, atsiribokite nuo aplinkos, visiškai atsipalaiduokite ir su-\ sitelkite į trokštamo gyvenimo viziją.

Svarbiausias jūsų uždavinys - patirti geidžiamą būties būvį. Atėjo\ laikas mąstyti kitaip, nei visuomet mąstėte. Tada kūnas prisiderins prii naujo proto ir genams siųs naujus signalus. Tegul jūsų mintys virsta pa* tirtimi, jau dabar išgyvenkite ateities tikrovę. Atverkite Širdį ir karštai dėkokite, kad kūnas patikėtų, jog trokštamas įvykis jau įvyko.

Pasirinkite kvantiniame lauke esančią galimybę ir kuo stipriau įsi' gyvenkite į ją. Laikas palikti praeities emocijas ir įsileisti vidun ateitie* emocijas. Po meditacijos turite pakilti kitoks nei atsisėdate.

Priminkite sau, kas toks būsite, kai atmerksite akis. Planuokite veiksmus atsižvelgdami į savo būseną naujoje tikrovėje. Įsivaizduokit naują savąjį aš: kaip kalbėsite ir ką sau sakysite. Įsivaizduokite, kaipjc, tės_ įkūniję šį idealą, ką šis naujas asmuo veiks, kaip mąstys, kaip džiaugsi mylės, jaus dėkingumą, įkvėpimą ir savo galią.

Susitelkite į savo ketinimą taip, kad mintys apie idealą taptų vidini patirtimi; kad šios patirties sužadintos emocijos mintis paverstų Atminkite, kas ir koks esate naujoje ateityje.

Naujojo aš repetavimas

Kelioms sekundėms atsipalaiduokite. Tada iš naujo atkurkite trok$M* mą būties būvį. Pažiūrėkite, ar sugebėsite nuosekliai tai padaryti.


 

NAUJAS PROTAS - NAUJAI ATEIČIAI                    .   ' .

Ar patirti šį naująjį idealą jums ne lengviau nei praėjusį kartą? Ar galite vėl iš nieko jį sukurti? Vis kartodami, puikiai tai išmoksite ir įsimin­site buvimo naujuoju aš pojūtį. Kai tai pasieksite, žinokite, kad pasiekėte daug.

Naujo likimo kūrimas

Dabar laikas įsakinėti materijai. Būdami šios pakilios proto ir kūno būsenos, paklauskite savęs, kokio ateities gyvenimo norėtumėte.

Atminkite, kad projektuoti naująją asmenybę reikia tada, kai jau­čiatės sklidinas įkvėpimo, džiaugsmo, galios ir tvirtybės. Stebėkite laisvai plaukiančius vaizdinius; žvelkite įjuos neabejodami, kad tai jūsų ateities gyvenimo planai. Viltingai susisiekite su ateitimi, tarsi ji jau būtų jūsų. Visiškai atsipalaiduokite ir dėl nieko nesirūpindami leiskite prote laisvai rutuliotis vaizdiniams bei asociacijoms. Pajuskite naujos tapatybės jums teikiamą galią. Kelias sekundes išlaikykite prote aiškų kiekvieno jūsų pa­sireiškimo vaizdinį, tada paleiskite jį į kvantinį lauką dabar jau jo tapsmu tegul rūpinasi aukštesnysis protas... pereikite prie kito vaizdinio... tęskite tai... šitaip jūs audžiate naujo likimo audinį. Leiskite sau jau da­bar patirti tą ateities tikrovę, kad emocijos įtikintų kūną, jog trokštamas įvykis vyksta dabar. Atverkite širdį ir patirkite naujo gyvenimo džiaugsmą, prieš jam išties pasireiškiant...

Žinokite, kad jūsų energija keliauja ten, _ kur nukreipiate dėmesį. Anksčiau jūsų išlaisvinta energija tapo žaliava naujai ateičiai kurti. Su-panašėjęs su pirmapradžiu kūrėju, kupina pagarbos ir dėkingumo Širdimi laiminkite savo gyvenimą šia energija ir tapkite kvantiniu savo ateities stebėtoju. Susisiekite su nauja savo tikrove. Regėdami naujos asmenybės gyvenimą atspindinčius vaizdinius, žinokite, kad jie yra liejimo formos, kurioje bus liejamas jūsų likimas. Šitaip priverčiate materiją paklusti jūsų ketinimams... Baigdami medituoti viską paleiskite ir žinokite, kad ateitis rutuliosis palankiausiu jums būdu.


  


 


 

 

 

T7'

 

Ketvirtoji savaitė Meditacijos vadovas

Kadangi jau perskaitėte septintą meditacijos pakopą paaiški­nantį tekstą ir užsirašėte savo pastabas, esate pasirengęs praktikuoti ketvirtosios savaitės meditacijas. Kiekvieną dieną klausykitės įrašo arba iš atminties atlikite visą paskutinės savaitės programą.

Naudingas patarimas: vadovaujamosios meditacijos metu galite pasijusti taip gerai, kad savaime norėsis mintyse ar balsu tarti: tunu visa, ko man reikia, esu visiškai sveikas, esu geniali asmenybė. Puiku! Va­dinasi, jūsų protas ir kūnas yra suderinti. Svarbu nepradėti šių svajų analizuoti, nes tada paliksite palankią alfa bangų būseną ir sugrįšite į beta diapazoną, atsiskirdami nuo pasąmoninio proto. Taigi kurkite naująjį aš ir nemėginkite nei vertinti, nei teisti savo kūrinių.

Kaip medituoti toliau

Kelias pastarąsias savaites mokėtės meditacijos, kuri gali lydėti jus visą likusį gyvenimą ir, visų svarbiausia, padaryti jį tokį, kokio norite. Iki šiol jus pasinaudojote šiais naujais įgūdžiais, kad atsikratytumėte tam tikros nepageidaujamos savo asmenybės pusės ir pradėtumėte kur­ti naują asmenybę bei naują likimą.

Išgyvenant šį etapą daugeliui žmonių kyla Štai tokie klausimai:

         Kaip galėčiau toliau tobulinti savo meditavimo įgūdžius?

         Kiek laiko turiu praktikuoti šias meditacijos pakopas, kai n<priekaištingai jas įvaldysiu?

         Kiek laiko turėčiau skirti darbui su viena asmenybės puse, įkurią iki šiol buvau susitelkus?


 

 

        Kaip suprasti, kad esu pasirengęs nuo savęs lyg svogūno nulup­ti dar vieną lukštą?

        Kaip nuspręsti, kurią senojo aš dalį keisti paskui?

        Ar galiu vienu metu tobulinti daugiau nei vieną savo asmeny­bės pusę?

Išmokite medituoti patys

Jei kasdien praktikuosite visas aprašytas meditacijos pakopas, po kurio laiko pastebėsite, kad septyni atskiri žingsniai jums atrodo vis paprastesni ir vis labiau ima susilieti į vientisą vyksmą. Nuoseklumas yra didžiulis pagalbininkas bet kurioje srityje ir kasdien medituodami tikrai pasieksite puikių rezultatų.

Į vadovaujamąją meditaciją ir vadovaujamąsias indukcijos techni­kas galima žvelgti kaip į papildomus ratukus, pritaisomus prie dviračio galinio rato ir padedančius pradedančiajam. Jei šie įrašai jums iki šiol buvo naudingi, ir toliau jų klausykitės. Tačiau, kai pažinsite šias tech­nikas kaip penkis pirštus ir pajusite, kad įrašų klausymasis nebeleidžia jums tobulėti, atsisveikinkite su jais.


 

 

 

Nesiliaukite lupti lukštą po lukšto

Visiškai natūralu ir netgi tikėtina, kad reguliariai medituodami pajusite norą šiek tiek pakeisti, pakoreguoti savo praktiką - juk nebe­sate tas pats žmogus, koks buvote anksčiau. Kasdien medituojant, jūsų būties būvis nepaliaujamai kis, ir jūs vis atpažinsite keistinas senojo aš puses.

Tik jūs galite nuspręsti, kada esate pasirengę judėti pirmyn. Ki­tame skyriuje pasakosiu apie tai, kad jūsų pažanga priklausys ne vien nuo meditacijos, bet ir nuo to, kaip seksis sujungti joje įgytą patirtį su gyvenimu. Paprastai pakaks 4—6 savaičių darbo su viena konkrečia as­menybės puse, kad pajustumėte pokyčius ir sykiu vidinį skatulį nulupti nuo savęs dar vieną lukštą.

 


 

Maždaug kas mėnesį apmąstykite, ko pasiekėte ir kas jūsų gyve­nime pasikeitė. Ieškokite savo gyvenime grįžtamojo ryšio ženklų, pa­tvirtinančių sąmoningos kūrybos veiksmingumą. Kartais vetta darsyk perskaityti knygos vienuoliktame skyriuje pateiktus klausimus ir pasi­tikrinti, ar jūsų atsakymai į juos nepakito. Dar kartą įvertinkite, kaip jaučiatės: ar jūsų būsena ir nuostatos, į kurias susitelkėte dirbdami, pasikeitė? Jei tam tikros jums ramybės nedavusios savybės, emocijos, proto būsenos ar įpročiai sunyko, galbūt išryškėjo kokios nors kitos nepageidaujamos asmenybės pusės?

Jei taip, galite susitelkti į Šį savojo aš aspektą ir pakartoti visas ką tik baigtas meditacijos pakopas. Arba ir toliau gludinkite ankstesnes asmenybės briaunas, bet įtraukite ir naujų jos pusių.

Kai tik įvaldysite pagrindinius šios meditacijos principus, galėsite sujungti keletą emocijų ir dirbti su jomis visomis vienu metu. Įgijęs pakankamai patirties, dabar iškart dirbu su visa savo asmenybe, vado­vaudamasis holistiniu nelinijiniu metodu.

Žinoma, naujas likimas, kurį dabar kuriate, nebus statiškas — jis taip pat pamažu kis. Nesiliaukite medituoti, kai dalis jūsų troškimų išsipildys: užmegsite naujus santykius ar pakeisite darbą. Be to, kart­karčiais galite pakoreguoti meditaciją, taip išjudindami kai kuriuos nu­sistovėjusius dalykus. Pasikliaukite intuicija.

Tobulinkite supratimą

Jei dar nesilankėte mano svetainėje, kviečiu užsukti adresu: www. drjoedispenza.com . Joje rasite visą praktinių priemonių ir technikų rinkinį, kuris padės perprogramuoti mintis, atsikratyti žalingų įpročių ir suteiks galios keisti savo gyvenimą, keičiant vidų. Toliau galite žengti

štai tokius žingsnius:

•    Perskaitykite pirmą mano knygą „Smegenų vystymas" ir pa­sisemkite dar daugiau žinių, kurios, kaip jau spėjote suprasti, pade(' *    Svetainėje medžiaga pateikta anglų kalba. (Vert. past.)


 

pamatus patirčiai. Si knyga supažindins jus su smegenų sandara; paaiš­kins, kaip mintys ir emocijos „įauga" į jūsų pasąmonę; ir ne tik pamo­kys, kaip pakeisti gyvenimą, bet ir kaip pačiam tapti tokiu žmogumi, koks visada norėjote būti.

        Apsilankykite viename, dviejuose ar trijuose mano praktiniuo­
se seminaruose „Atsikratyk įpročio būti savimi", kuriuos vedu visame
pasaulyje.

        Sudalyvaukite tiesioginėse mokomosiose televizijos laidose ii
klausimų bei atsakymų vakaruose.

        Gilinkite žinias žiūrėdami ir klausydami mano svetainėje iš­
vardytų kompaktinėmis plokštelėmis platinamų vaizdo bei garso įrašų,

 

nedžiugius vaizdinius) ir praeities (mintimis perkratinėjote jau

r tl.mgiau panašių situacijų, mintis ir pradėtumėte jas užsirašinėti, aptiktumėte, kad didžiąją laiko dalį


 

ne pasinaudojT'v1sgrnis_kvantiniarne įauKc cfru;mw.|unv.------ ^--^—^

a jūsų galioje - mintimis nepertvarkote fizinės smegenų ir kūno sandaros, idant aujamą patirtį? Kodėl nesirenkate gyventi trokštamoje ateityje dabar, pirma laiko? kokio nors traumą ar įtampą praeityje sukėlusio įvykio arba baiminęsi, kad jis vėl verčiau pagalvokite apie naują trokštamą patirtį.  JuClSKltč   SUU   JSIU

snti galimoje ateityje, idant jūsų kūnas patikėtų, s jausmai sukelti realių tikrovės sąlygų. (Tai noksite,)

arimą dukrai: gyventi taip, lyg jau būtų praleidusi nuostabią vasarą Italijoje? Taip iniam laukui signalą, kad įvykis fiziškai jau įvyko.

ngumą savo pavyzdžiu įrodė iškiliausios pasaulio asmenybės, taip pat tūkstančiai onių, tad galite tai padaryti ir jūs. Turite visas reikiamas priemones (neurologinį ite laiką ir įtvirtintumėte šį įgūdį. Nors kai kurie tokius atvejus vadina stebuklais, mes .avo būties būvį, idant kūnas ir protas liautųsi vien atspindėję praeitį ir taptų aktyviais iant į naują, geresnę ateitį.

lę: kulminacinės patirtys ir pakitusios sąmonės būsenos             '

.ūkiai suprantate, kad labiausiai atsikratyti įpročio būti savimi mums kliudo aplinką, s mąstymas bei jausmai. Taigi akivaizdu, kad pirmas uždavinys prieš pereinant prie u praktikų - mokytis mintimis ir jausmais pranokti minėtą „didžiąją trijulę", ms jau yra tekę (tikriausiai net ne sykį) mintimis aplenkti savo aplinką, kūną ir laiką.

'         ":            ° Tv.Hac akimirkas, kai aplinka, kūnas ir laiko


 


 

 

KETURIOLIKTAS SKYRIUS

AKTUALIZAVIMAS IR

SKAIDRUMAS APGYVENANT

NAUJĄ TIKROVĘ

Pokyčiai yra aiškiausi liudininkai, kad vidinė jūsų tvarka pajėgi įveikti bet kokius aplinkos veiksnius. Vadinasi, išties galite išsaugoti energiją ir suvokimą, būti nepriklausomas nuo kūno, aplinkos ir lai­ko. Kokiu žmogumi norite tapti naujoje tikrovėje? Prisiminkite tai bendraudamas su šeima ir vaikais, dirbdamas, pietaudamas su bendra­darbiais. Ar sugebėsite išsaugoti Šį pakitusį būties būvį, ar sugebėsite aktualizuoti galimybę? Jei visą dieną praleisite nusiteikęs taip pat, koks kūrėte save, jūsų pasaulyje prasidės virsmas —kitaip paprasčiausiai ne­gali būti. Kai jūsų elgsena susiderina su ketinimais, kai veiksmai atlie­pia mintis, kai pagaunate save, kad nebesate tas žmogus, kuriuo anks­čiau buvote, vadinasi, pralenkėte laiką. Aplinka prarado galią valdyti jūsų mintis ir jausmus; priešingai - tai jūsų mintys ir jausmai valdo aplinką. O tai jau yra meistriškumas, kurio sėkla, beje, visada glūdėjo jumyse...

Jei tarp pasauliui skirto jūsų vaizdinio ir tikrosios asmenybės ga­lima dėti lygybės ženklą, jūs išsilaisvinote iš praeities vergovės. Atgavę

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

AKTUALIZAVIMAS IR SKAIDRUMAS APGYVENANT NAUJĄ TIKROVĘ


 

 


 

visą iki šiol taip neišmintingai švaistytą energiją, pajuntate ialutmį mi­nėto išsilaisvinimo poveikį — džiaugsmą.

Naujojo aš aktualizavimas

Kai jūsų vidinė neurocheminė būsena yra tokia darni ir tvarkinga, kad joks nedarnus išorinio pasaulio signalas nepajėgs jos sutrikdyti, galite būti tikri, kad protas ir kūnas veikia išvien. Jūs jau kita būtybė. Įsiminus šį būties būvį, ar naują asmenybę, jūsų pasaulis ir asmeninė tikrovė pradės atspindėti vidų. Kai išorinė jūsų raiška taps tiksliu vidi­nio aš tęsiniu, žinokite, kad einate naujo likimo keliu.

Ar sugebate per dieną išlikti sąmoningas ir sulaikyti kūną nuo grįži­mo prie įprastų emocijų? Kadangi emocijos kaupiasi pasąmonėje, labai svarbu vis sąmoningai derinti kūną prie naujos proto būsenos, kad jokie aplinkos veiksniai nepajėgtų sužadinti emocijų, kurios nutemptų jus atgal į senąją tikrovę. Privalote įsiminti naująjį aš ir atkakliai jo laikytis, idant jokie dabartinės tikrovės įvykiai ar aplinkybės nenutrauktų jūsų į šalį.

Atminkite, kad meditacijos metu (Žinoma, jei meditavote tinka­mai) jūsų mintys virto būsena, o tada iš būsenos savaime išplaukia ati­tinkami poelgiai ir mintys.

Aktualizuoti - tai ištisą dieną būti pasirinktu žmogumi

Trumpai tariant, įkūnyti siekiamybę - tai gyventi taip, tarsi į jūsų maldas jau buvo atsakyta. Tai džiaugtis nauju gyvenimu, su jauduliu puoselėjant naujus lūkesčius. Tai nuolat priminti sau, kad turite palai­kyti tą pačią proto ir kūno būseną, kokios būdamas sukūrėte idealą. Nėra jokios prasmės medituojant kurti naują asmenybę, jeigu po to išti­są dieną viską darote taip, kaip daręs. Tai tas pat, kas ryte valgyti neprie­kaištingai sveiką maistą, o visą likusią dieną kramsnoti visišką šlamštą.

Norint patirti naują tikrovę, būtina suderinti savo elgseną su tiks­lu, darbus - su mintimis. Reikia priimti sprendimus, atitinkančius


 

naują būties būseną. Taip (fiziškai) įkūnysite tai, ką repetavote mintyse, įtrauksite į vyksmą kūną ir priversite jį daryti, ko jau išmoko protas.

Todėl norėdami savo gyvenime išvysti pokyčių ženklus, turite gy­venti nusiteikęs taip, kaip kūrėte trokštamą tikrovę. Paprastai kalbant, jei norite, kad visata jums atsilieptų, faktinė jūsų energija ir proto bū­sena turi atitikti meditacijos metu pasiektą energiją ir proto būseną. Būtent tokiu būdu pritrauksite į savo gyvenimą naują įvykį.

Kai abi jūsų asmenybės pusės suderintos, čia ir dabar gyvenantis „jūs" yra tas pats, kurį sukūrėte meditacijos metu. Tokiu atveju jau da­bar esate ta ateities asmenybė, kuri iki šiol egzistavo vien kaip galimybė kvantiniame lauke. Suderindami dabartinį savo elektromagnetinį para-Ša su ateities savimi, susisiejate su nauju likimu. Kai dabartyje fiziškai susivienysite su ateities savimi, apie kurį svajojote, nauja tikrovė apipils jus savo dovanomis. Patirsite aukštesnės tvarkos atsaką.

Laukite grįžtamojo ryšio

Grįžtamasis ryšys yra būties būvio, koks jis buvo kuriant naują Ūkimą ir koks jis išties yra kiekvieną dieną, suderinimo pasekmė. Jis pasirodo jums aktualizavus prote sukurtą būseną. Jei ištisą dieną išlai­kote šią pakitusią proto ir kūno būseną, jūsų gyvenimą aplanko kai kas nauja.

Kokį grįžtamąjį ryšį turėtumėte išvysti? Tai gali būti patys netikė­čiausi sutapimai, naujos galimybės, savaiminiai aplinkybių pokyčiai, pagerėjusi sveikata, įžvalgos, vidiniai atsivėrimai, mistinės patirtys, nauji santykiai ir dar daug kitų dalykų. Šis atsakas įkvėps jus tęsti tai, ką jau p radėjo te.

Jūsų vidinėms pastangoms sužadinus išorinį grįžtamąjį ryšį, jūs sa­vaime susiesite vidines priežastis su išorinėmis pasekmėmis. Si nuostabi akimirka yra tikriausias įrodymas to, kad jau gyvenate pagal kvantinį dėsnį. Jūs apstulbstate suvokęs, kad įvykiai, į kurių sūkurį patekote, yra tiesioginis jūsų proto veiklos ir emocijų padarinys.


 

 

•.'.*;•••                 ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI           .    •    ' •

Atsekę savo veiksmų implicitiniame, tai yra neišreikštame, pasau­lyje sąsajas su eksplicitiniais, tai yra akivaizdžiais, pasireiškimais, gerai įsiminsite, kokie jūsų veiksmai sukūrė šias pasekmes ir vėl juos atkar­tosite. Kai sujungsite vidinio pasaulio priežastis su išorinio pasaulio pasekmėmis, suprasite, kad, užuot buvęs priežasties ir pasekmės dėsnio auka, pats tapote „pasekmių priežastimi". Pats kuriate tikrovę.

Štai jums patikrinimas: ar galite išorinėje aplinkoje būti toks pats asmuo, koks buvote vidinėje, kai meditavote? Ar galite pranokti dabar­tinę aplinką, atspindinčią jūsų praeities asmenybę, prisiminimus ir aso­ciacijas? Ar sugebate nutildyti kasdienes reakcijas į tas pačias situacijas? Ar nuteikėte protą pranokti dabartinę tikrovę, ar suderinote kūną su šia nauja proto būsena? ••", Kaip tik dėl to ir medituojame. Kad taptume kitais asmenimis.

Įtraukite į savo gyvenimo lygtį naujojo dėmenį

Jūsų tikslas yra visą dieną palaikyti naujojo aš energiją. Pasieksite jį primindami sau, save paragindami likti sąmoningam įvairiais paros tarpsniais. Štai tokio nusiteikimo pavyzdys.

Prausiamasis ryte dėkoju už visas gyvenimo man teikiamas dovanas. Važiuodamas į darbą visą kelią jaučiu džiugesį ir pasitenkinimą. Kaip įgyvendinsiu naująjį idealą susitikęs su viršininku? Valgydamas priešpie­čius atsiminsiu, koks žmogus noriu būti. Vakare grįžęs namo meiliai ap­kabinsiu vaikus, mes linksmai leisime laiką ir jausime tvirtą vidinį ryšį. Prieš guldamasis miegoti skirsiu minutėlę savo asmenybei apmąstyti.

Klausimai dienai pasibaigus

Šie klausimai padės jums peržvelgti naujojo aš raišką baigiantis dienai.

        Kaip man šiandien sekėsi?

        Kokiais atvejais puoliau ir kodėl taip nutiko?


 

AKTUALIZAVIMAS IR SKAIDRUMAS APGYVENANT NAUJĄ TIKROVĘ

         Į kokius aplinkos veiksnius reagavau ir kodėl?

         Kokiais atvejais veikiau nesąmoningai?

         Kaip turėčiau elgtis, vėl susidūręs su panašiomis aplinkybėmis?

Prieš užmiegant patartina apmąstyti situacijas, kuriose pametėte naują idealą. Kai tiksliai išsiaiškinsite, kaip ir kodėl pasinėrėte į už­marštį, užduokite šiuos paprastus klausimus: Ką reikėtų daryti kitaip, jei situacija pasikartotą? Kokia išmintis ar įžvalga padėtų neatitrūkti nuo idealo, jei vėl susiklostytų panašios aplinkybės?

Rasdami aiškius atsakymus ir atidžiai juos apmąstydami, mintyse repetuosite naują jus papildysiantį dėmenj. Taip smegenyse įdiegsite naują neuronų tinklą ir pasirengsite ateities įvykiui. Šios nedidelės pa­stangos, kurias galite prijungti prie rytinės ar vakarinės meditacijos, padės tobulinti naujojo aš modelį.

Skaidrumas: nuo vidaus prie išorės

Skaidrus yra toks žmogus, kurio pasauliui skirtas vaizdinys nesiski­ria nuo tikrosios asmenybės, o mintys ir jausmai atspindimi išorinėje aplinkoje. Kai pasiekiate šią būseną, gyvenimas ir protas tampa sinoni­mais - visos jūsų gyvenimo sritys atspindi jūsų protą. Pasak kvantinės fizikos, aplinka yra proto pratęsimas, taigi skaidrumas yra būsena, kai gyvenimas persitvarko, kad atspindėtų naują protą.

Tapęs skaidriu, įgaunate tikros galios, nes įgyvendinate (paverčiate tikrove) asmeninio virsmo svajonę. Patirtis jums suteikia išminties ir jūs pranokstate aplinką bei praeitį.

Apie tai, kad tampate skaidriu, išduoda faktas, jog protą rečiau ap­lanko pernelyg analitinės ar kritiškos mintys. Nebenorite taip mąstyti. Tokios mintys atitraukia jus nuo dabartinės būsenos. Kadangi skaidru­mas praktiškai neatsiejamas nuo tikro džiaugsmo, energijos ir raiškos laisvės, bet kokia egocentriška (tai yra neskaidri) mintis užtemdys šiuos pakilius jausmus.

 

'''••''             ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI-t          >:   ;

•     *'                Ateis laikas...         ••    .  •.             

Kai gyvenime pradės skleistis nauji ir nuostabūs įvykiai, jus užlies pasigėrėjimas ir nuostaba, nes suprasite, kad visus juos sukūrė jūsų pro­tas. Pagautas susižavėjimo, apžvelgsite visą savo gyvenimą ir nebenorė­site nieko keisti. Nesigailėsite jokio savo poelgio, neapgailestausite, kad jums kas nors nutiko, nes tą akimirką viskas įgis prasmę. Regėsite, kaip praeitis atvedė jus į šią didingą būseną.

Jums stengiantis, aukštesniojo proto šviesa ima vis ryškiau prasi­skverbti pro jūsų sąmoningą protą; jo prigimtis tapo jūsų prigimtimi, tapote dieviškesnis. Toks jūs išties ir esate. Tai pats natūraliausias jūsų

būties būvis.

Nematomam gyvybės šaltiniui pradėjus gausiau lietis per jus, ima­te jaustis savimi labiau nei bet kada anksčiau. Emocinius randus pali­kusios traumos tikrąją asmenybę išmušė iš pusiausvyros. Tapote sudė­tingesnis, susiskaldęs į priešingus polius, prieštaringas ir nuspėjamas. Ištrynęs iš savo atminties išlikimo instinktu grįstas emocijas, nutem­piančias protą ir kūną žemyn, pakylate į aukštesnį elektromagnetinės raiškos lygmenį ir jus labiau ima traukti aukštesnio dažnio būties pa­sireiškimai. Atverdami duris ir palaisvindami savyje vietos aukštesnei

galiai, tampate laisvas.

Aukščiausia prasme ji yra jūs, o jūs - ji. Jūs esate viena. Jums iš­gyvenus šį vienį, viduje jaučiate darnią energiją, vadinamą meile. Tai išorėje besąlygišku būviu pasireiškęs vidus.

***

Susijungę su sąmonės šaltiniu ir pradėję iš jo gerti, galite patirti tikrą paradoksą. Visiškai įmanoma, kad jus apims toks stiprus vientisu mo ir pilnatvės pojūtis, kad pajusite visiškai nieko nebenorįs.

Norai ir troškimai kyla, kai jums ko nors trūksta. Išties susijungs su šia sąmone, kartais jausdavausi taip nuostabiai, kad vargiai galėclii


 

•   AKTUALIZAVIMAS IR SKAIDRUMAS APGYVENANT NAUJA TIKROVĘ

vau galvoti apie ką nors kita. Pilnatvės pojūtis būdavo toks stiprus, k manęs nė trupučio neviliojo perspektyva mintyti bet kokias nuo jt šalį atitraukti mane galinčias mintis.

Ironiška, kad pasiekus tašką, kuriame galima pradėti kurti, jur nieko nebereikia, nes stygius ir tuštuma, virtusi tam tikrų dalykų trc kimu, buvo užpildyta. Dėl to norite tik vieno — jausti šią darną, mc ir pusiausvyrą.

Mano supratimu, ši būsena yra tikros besąlygiškos meilės pamatj Laimė, visiškai nepriklausoma nuo išorės sąlygų, išlaisvina. Šis pojū1 toks darnus, kad tokiomis minutėmis, regis, neįmanoma smerkti, em ciškai reaguoti į gyvenimą ar norėti ko nors kita. Būtent tada per m ima lietis aukštesnioji sąmonė, ir mes imame ją reikšti savo žodžia darbais bei poelgiais. Nuo žmogiškosios būties pakopos pakylame a čiau dieviškosios. Tampame panašesni į jį. Imame labiau mylėti, pa; darome atidesni, švelnesni, dosnesni, sveikesni ir galingesni. Visa t ateina iš aukštesniojo proto.

Taip pat nutinka štai kas. Jausdami pakilias emocijas ir džiaugsn norėsite pasidalyti šiais jausmais su kitais. O kaip galima tai padaryt Duodant. Jaučiuosi taip nuostabiai, jog noriu, kad ir tu taip jaustumeis Štai, imki tai. Ir jūs dalysitės iš vidaus trykštančiu gėriu. Būsite visi kai nesavanaudiškas. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame tokių žmonių y dauguma.

Jeigu vis dėlto sugebėsite modeliuoti naują tikrovę, jausdamas v sišką vidinę pilnatvę, žinokite, kad tuomet jūsų niekas neskiria nu trokštamų dalykų. Jūs ir jūsų kūriniai esate viena. Jeigu visiškai pas nersite į kūrybą ir užmiršite visa, kas jus sieja su senuoju aš, jums nelil nė mažiausios abejonės, kad tai, į ką esate sutelkę dėmesį, išties yi jūsų. Tiesiog tai žinosite.

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Aš pats kasdienę meditaciją baigiu štai taip (tegul tai bus pavyzdys

jums):

Užsimerkite. Įsisąmoninkite viduje ir visur aplinkui esančią

'.•'-.•   sąmonę. Ji visiškai reali. Pajuskite, kad Ši sąmonė stebi jus ir su-

;     vokia jūstį ketinimus. Atminkite, kad ji yra anapus laiko ir erdvės

egzistuojantis kūrėjas.

•            Palikdami už nugaros kūniškus potraukius ir ego užgaidas,

'     pasiekėte paskutinę pakopą. Jei Ši sąmonė realiai egzistuoja, pa-....   prašykite duoti jums ženklą, kad susilietėte su ja. Tarkite kūrėjui: „Jeigu šiandien kiek nors priartėjau prie tavęs ir supanašėjau su tavimi kurdamas, duok man ženklą, patvirtinantį, kad pašte-bėjai mano pastangas. Ir padaryk tai mažiausiai tikėtinu būdu, :.    pažadindamas iš Šio sapno ir nepalikdamas abejonių, kad jis nuo ;;     tavęs. Taip įkvėpsi mane rytoj vėl tai pakartoti."

Leiskite man priminti jums tai, ką jau sakiau kalbėdamas apie kvantinį lauką. Jei atsakas pasiekia jus visiškai nuspėjamu būdu, tai nieko nauja. Atsispirkite pagundai priskirti naujumo ir nenuspėjamu­mo savybes tam, kas išties seniai pažįstama. Turite krūptelėti, atsakas, -tiksliau, būdas, kuriuo jis jus pasiekia, — turi užklupti visiškai netikėtai.

Staigmena pažadina jus iš sapno, o aplinkybės, kuriomis tai įvyks­ta, nepaklūsta jokiems sveiko proto dėsniams, - tai sujaudina jus iki esybės gelmių ir pasigyelbia visą jūsų dėmesį. Ji išblaško kasdienybės nuobodulį ir pakylėja. Kad atsakas nepaliktų jokių abejonių, turi visiš­kai apstulbinti, tiesiog atimti jums žadą. Įsitikinkite, kad šis neįprastas įvykis išties atėjęs iš aukštesniojo proto ir negali būti kas nors kita.

Galutinis eksperimentas

Štai jūs užmezgėte santykius su aukštesniąja sąmone, nes gavo­te jos atsaką ir tvirtai žinote, kad jūsų vidiniai veiksmai veikia išon;. Įsisąmoninę tai, pajusite įkvėpimą kitą dieną vėl pakartoti. Kurdamas


 

• AKTUALIZAVIMAS IR SKAIDRUMAS APGYVENANT NAUJĄ TIKROVĘ

dabar galėsite atsispirti į šio patyrimo sužadintas emocijas. Tampate kaip mokslininkas ar tyrėjas, eksperimentuojantis su savo gyvenimu ir registruojantis pastangų rezultatus.

Nemanykite, kad gyveninio tikslas — būti geram, gražiam, popu­liariam, sėkmingam ar patenkinti Dievą. Tikslą pasieksime nusiplėšę kaukes, kurios suvaržo giluminės sąmonės tėkmę, ir leisdami per mus reikštis aukštesniajam protui. Artėjame prie jo kurdami ir užduodami aukštesnius klausimus, neišvengiamai praturtinančius mūsų likimą. Tikėdamiesi stebuklų, o ne blogiausio, kas gali nutikti, ir gyvendami taip, tarsi ši galia būtų mūsų pusėje. Apmąstydami nepaprastus mums nutinkančius dalykus, tai, ko pasiekėme šios neregimos galios padeda­mi, atsiverdami platesnėms galimybėms, esame priversti tobulintis ir dar labiau įsileisti aukštesnįjį protą į savo gyvenimą.

Jei, pavyzdžiui, jums pavyktų Šitaip išgyti nuo kokios nors ligos, savaime kiltų klausimas: „Galbūt sugebėčiau išgydyti kitą prisilieti­mu?" O atlikę ir šį žygį, klaustumėte savęs: „Galbūt įmanoma išgydyti mylimą žmogų per atstumą?" Kai padarytumėte ir tai, jus, tarkime, gali sudominti galimybė kurti iš nieko.

Kur mūsų galimybių ribos? Sis nuotykis išties gali tęstis be galo. Mus apriboja tik mūsų pačių nuomonė, kas yra įmanoma, turimos žinios ir gebėjimas atverti protą bei širdį.


 

 


 

PABAIGOS ŽODIS

Apgyvenkite save


 

/enti praeitie, tąipyis^atkartojant ją ateity] g, jti ^.,-- ,

kvantiniame lauke egzistuojančiomis ^ąlijmybėmis? Kodėl nis nepertvarkote fizinės smegenų ir kūno sandaros, idant ssirenkate gyventi trokštamoje ateityje dabar, pirma laiko? tampą praeityje sukėlusio įvykio arba baiminęsi, kad jis vėl apie naują trokštamą patirtį.  LtlSkltC   S3U   jail

ateityje, idant jūsų kūnas patikėtų, įkelti realių tikrovės  sąlygų.  (Tai

taip, lyg jau būtų praleidusi nuostabią vasarą Italijoje? Taip

id įvykis fiziškai jau įvyko.

u įrodė iškiliausios pasaulio asmenybės, taip pat tūkstančiai ladaryti ir jūs. Turite visas reikiamas priemones (neurologinį ėte šį įgūdį. Nors kai kurie tokius atvejus vadina stebuklais, mes kūnas ir protas liautųsi vien atspindėję praeitį ir taptų aktyviais


 

Viena didžiausių mūsų įtikėtų neteisybių apie save ir tikrąją savo prigimtį yra ta, kad esame tik fizinės būtybės, apribotos materialia ti­krove ir atskiros nuo Dievo, kuris, kaip jau turėjote suprasti, yra tiek viduje, tiek išorėje. Nuslepiant tiesą apie tikrąją mūsų tapatybę, esame ne tik pavergiami, — patys imame laikyti save baigtinėmis būtybėmis, gyvenančiomis linijinį ir didesnės prasmės neturintį gyvenimą.

Plačiai paplitęs požiūris, esą anapus fizinio pasaulio neegzistuoja nei kitos būties plotmės, nei gyvybė, kad negalime valdyti savo likimo, nėra tiesa. Viliuosi, kad tie žinių trupinėliai, kuriais čia pasidalijau, su­teiks jums galios ir padės suvokti savo tikrąją prigimtį.

Esate daugiamatės būtybės, kuriančios savo tikrovę. Rašydamas šią knygą siekiau pagrįsti, kad ši idėja yra svarbiausias jūsų būtį apibrė­žiantis dėsnis. Atsikratyti įpročio būti savimi — tai nusimesti seną protą ir susikurti naują.

Išties atsisakius pažįstamo gyvenimo, ar proto, ir pradėjus kurti naują, ateina laikas, kai atsiduriame tarp dviejų pasaulių, visiškai nepa­žįstamoje erdvėje, ir tada dauguma metasi iš šios tuštumos atgal. Tačiau kitamaniai, mistikai ir šventieji šį netikrumo bei nežinomybės tašką laiko pačia derlingiausia dirva kūrybai.

 


 

Gyvendami plotmėje, kurioje nieko negalima numatyti ir nuspėti, vienu metu esame viskas. Ar sugebate šioje tuštumoje jaustis patogiai? Jei taip, esate prie didingos kūrybinės galios, „aš esu", šerdies.

Kasdienybės grandines nutraukiame tada, kai pasikeičia mūsų bio­logija, fizinis kūnas, emocijos, cheminių medžiagų pusiausvyra, nervi­nių ląstelių tinklai ir genetika, kai liaujamės nesąmoningai tikėją, kad varžymasis, kova, sėkmė, Šlovė, fizinis kūnas, seksualumas, nuosavybė ir valdžia yra gyvenimo esmė ir tikslas. Bijau, kad troškimas rasti vadi­namąjį sėkmės raktą vertė mus atsakymų ir laimės ieškoti išorėje, nors tikroji laimė ir tikrieji atsakymai visada glūdėjo viduje.

Taigi kur tas tikrasis aš ir kaip su juo susiliesti? Renkamės kurti iš­orinį savojo aš vaizdinį, grįstą melu, ar siekdami suvokti savo tapatumą su viduje slypinčia galia, kuri ne mažiau reali nei viskas, ką matome aplinkui, puoselėdami unikalią asmenybę?

Taip, žmogaus esmė yra šis begalinis informacijos ir nuovokos šal­tinis. Si nepaprastai darni sąmonė, kurios, — jai ėmus per mus reikš­tis, — negalime pavadinti niekaip kitaip, tik meile. Durims atsidarius, jos virpesiai iŠ vidaus ima keisti tiek mus, tiek visą mūsų aplinką. Su­pratau, kad tik šis patyrimas gali suteikti gyvenimui prasmę.

Tikiuosi, žinote, kad visada galite susiliesti su šia sąmone, jei tik pasirinksite. Tačiau gyvendami materialistiškai kovosite su jos pasireiš­kimais. Kodėl? Materialistas tikrovę apibūdina jutimo organais. Jeigu jis negali ko nors pamatyti, paragauti, užuosti, paliesti ar išgirsti, vadi­nasi, tai neegzistuoja, tiesa? Šitaip labai lengva laikyti žmones iliuzijoje. Pakanka, kad jie sutelktų dėmesį į jutimus tenkinančią ar chaotišką! išorinę tikrovę, ir jiems bus nepaprastai sunku atsigręžti į vidų.

Jūsų energija visiškai paklūsta dėmesiui. Sutelkite visą dėmesį į išo­rinį, materialųjį pasaulį, ir investuosite į jį energiją, tačiau nebematysiu nieko kita. Ir priešingai, nukreipkite protą į gilesnius esybės aspektus] ir energija padės jiems išsiskleisti. Žmogus yra laisvas sutelkti sąmonę bet ką. Dėl to labai svarbu mokytis valdyti šią savo galią ir tinkamai ji panaudoti. Į ką nukreipsite savo mintis ir sąmonę, tai taps jūsų tikrovei


 

Numodami ranka į minties realumą, vėl grįšite prie materializmo ir liausitės judėję į priekį. Ieškosite staigaus pasitenkinimo dalykuose, kurie virs emocinėmis priklausomybėmis ir įpročiais, atkalbėsite save nuo galimybės keistis.

Čia susiduriame su dilema: mūsų kuriama ateities tikrovė dar ne­pasiekiama jutimo organams - pagal kvantinį modelį, jutimo organai kuriamą tikrovę pajunta paskutiniai. Dėl šios priežasties daugelis nusi­vilia ir vėl atsiduoda nesąmoningam gyvenimui.

Noriu jums priminti, kad visi materialūs dalykai kyla neregima­me lauke, plytinčiame anapus laiko ir erdvės. Paprastai tariant, pasėjus tame lauke sėklas, ilgainiui jos subrandins vaisius. Jei sugebate vidi­niame galimybių pasaulyje visiškai išgyventi svajonę, vadinasi, ji jau įvyko. Pasikliaukite ir laukite, kol jos daigeliai prasikals ir pasirodys išoriniame gyvenime. Toks yra dėsnis.

Tačiau tai ir yra sunkiausia kūrybinio vyksmo dalis: išlaukti, kol tikrasis aš tai padarys,

Taip, esame dieviški kūrėjai. Būtent tai darome jausdami įkvėpi­mą, trokšdami pažinti daugiau. Tačiau taip pat esame įpročių vergai, tiek blogąja, tiek gerąja prasme. Kad ir ką darytume, tai taps įpro­čiu. Turime tris smegenų sritis, leidžiančias žinias paversti patirtimi, o šią - išmintimi. Patiriant ką nors daug kartų, ši patirtis įsispaudžia pasąmonėje, ir kūnas savaime perima proto funkcijas - taip aš apibrė­žiu įprotį.

Bėda ta, kad išsiugdėme daug prigimtinę mūsų didybę ribojančių įpročių. Prie išlikimo instinktu paremtų emocijų nepaprastai pripran­tama, jos mus suvaržo ir priverčia jaustis atskirais nuo Šaltinio - taip už­mirštame, kad esame kūrėjai. Labai dažnai išgyvename stresą - būtent su juo susijusios proto būsenos nulemia, kodėl esame valdomi emocijų ir baime grįstų įsitikinimų, mums nuolat stinga energijos. Deja, dau­guma mūsų nerimą, depresiją, nusivylimą, pyktį, kaltę, skausmą ir liū­desį laiko normaliomis žmogaus psichologijos pusėmis. Bet iš tikrųjų būtent jas derėtų vadinti „pakitusiomis sąmonės būsenomis".

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Noriu pabrėžti, kad ką tik mano išvardyti jausmai, kuriuos regu­liariai jaučia ir reiškia milijardai žmonių, išmuša iš pusiausvyros ir ati­traukia nuo tikrojo aš. O vadinamosios pakitusios sąmonės būsenos, kurias patiriame medituodami, iš tikrųjų yra visiškai natūralios žmogui ir būtent jų turėtume siekti. Šio teiginio pagrįstumu neabejoju nė per nago juodymą.

Metas pabusti ir tapti gyvais šios tiesos pavyzdžiais. Nepakanka teoriškai sutikti su šiomis sampratomis, reikia jomis gyventi, jas įkūny­ti ir patiems sąmoningai kurti savo gyvenimus. Mums įkūnijus šiuos idealus ir pavertus įpročiais, jie tampa neatsiejama mūsų esybės dalimi.

Jei jau negalime gyventi be įpročių, kodėl neįpratus atjausti, mylėti, būti sąmoningiems, dosniems, didingiems, genialiems, išradingiems, pasitikintiems ir dieviškiems? Nusimesti įsimintų emocijų sluoksnius; atsikratyti ribojančio savanaudiškumo; palikti klaidingus įsitikinimus apie tikrovės ir savo prigimtį; išrauti nervų sistemoje šaknis suleidusius ydingus bruožus, atkakliai trukdančius mums vystytis; atsisakyti pa­žiūrų, neleidusių mums pažinti, kas iš tiesų esame... visa tai yra savęs pažinimo dėmenys.

Už visų šių skraisčių slepiasi geranoriška ir palaiminga būtybė -būtent ja tampame, kai nebejaučiame jokios grėsmės, nebebijome nie­ko prarasti, nesistengiame visiems įtikti, nesivaikome sėkmės, liauja­mės grumtis su kitais, siekdami bet kokia kaina atsidurti aukščiau jų, nustojame apgailestauti dėl praeities, nepasotinamai visko trokšti ar jaustis beverčiais ir beviltiškais. Įveikdami viską, kas stovi skersai kelio į begalinę galią, atliekame žygdarbį, kuris praturtina ne tik mus pačius, bet ir visą žmoniją.

Taigi svarbiausias įprotis, kurio įmanoma atsikratyti, — tai įproti! būti savimi, o svarbiausias įprotis, kurį galima išsiugdyti, - leisti pcl save reikštis dieviškumui. Taip tikroji prigimtis ir tapatybė įsikurs jusi prote. Taip apsigyvensite savyje.


 

A PRIEDAS

KŪNO DALIŲ INDUKCIJA

(l savaitė)

Dabar suvokite erdvę, kurią erdvėje užima jūsų lūpos, pajuskite tūrį erdvės, kurią užima lūpos... erdvėje...*

Dabar suvokite erdvę, kurią erdvėje jūsų žandikaulis užima... ap­čiuopkite tūrį erdvės, kurią užima žandikaulis... erdvėje...

Dabar pajuskite erdvę, kurią erdvėje užima jūsų skruostai... taip pat erdvės, kurią erdvėje užima skruostai, tankumą...

Dabar suvokite erdvę, kurią erdvėje užima jūsų akys, pajuskite tūrį erdvės, kurią jūsų akys užima... erdvėje...

O dabar sutelkite dėmesį į erdvę, kurią erdvėje užima visa jūsų kakta, iki pat smilkinių... Pajuskite tūrį erdvės, kurią visa jūsų kakta užima... erdvėje...

Dabar įsisąmoninkite erdvę, kurią erdvėje užima visas jūsų veidas. Pajuskite tankumą erdvės, kurią visas jūsų veidas užima... erdvėje...

Dabar pajuskite erdvę, kurią erdvėje užima jūsų ausys. Suvokite tūrį erdvės} kurią ausys užima... erdvėje...

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Dabar pajuskite erdvę, kurią erdvėje užima visa jūsų galva. Suvokite tūrį erdvės, kurią jūsų galva užima... erdvėje...

Dabar suvokite erdvės, kurią jūsų sprandas užima erdvėje, tūrį. Pa­juskite tankumą erdvės, kurią visas jūsų sprandas užima... erdvėje...

Dabar įsisąmoninkite erdvę, kurią erdvėje užima visa viršutinė jūsų liemens dalis; tankumą erdvės, kurią užima krūtinė, šonkauliai, širdis ir plaučiai iki pat nugaros, menčių ir pečių... Pajuskite tūrį erdvės, kurią visa viršutinė jūsų liemens dalis užima... erdvėje...

Dabar suvokite erdvę, kurią erdvėje užima jūsų rankos. Pajuskite svo' rį erdvės, kurią jūsų viršutinės galūnės užima... erdvėje... pečiai, žastai alkūnės, riešai ir delnai, įsisąmoninkite svorį erdvės, kurią jūsų viršutines

galūnės užima... erdvėje...

Dabar pajuskite tūrį erdvės, kurią visa apatinė jūsų liemens dalis ui-ima erdvėje... pilvas, Šonai, iki pat Šonkaulių ir nugaros... Suvokite tūri erdvės, kurią visas apatinis liemuo užima... erdvėje...

Dabar pajuskite tankumą erdvės, kurią erdvėje užima abi kojos... šį dmenys, kirkšnys, šlaunys, keliai ir blauzdos, kulkšnys, pėdos iki pat kojų pirštų. Suvokite tūrį erdvės, kurią apatinės galūnės užima... erdvėje...

Dabar pajuskite erdvę, kurią erdvėje užima visas jūsų kūnas... Pajn* kitę tankį erdvės, kurią visas kūnas užima... erdvėje...

O dabar suvokite erdvę, supančią kūno užimamą erdvę, pajuskite tūri erdvės, kurią erdvėje užima kūno erdvę supanti erdvė, pajuskite erdvf,

kurioje ta erdvė yra... erdvėje...

Dabar suvokite erdvę, kurią erdvėje užima visas Šis kambarys. P<tjn\ kitę tūrį erdvės, kurią šis kambarys užima visoje erdvėje...

O dabar suvokite erdvę, kurią visa erdvė užima erdvėje, ir tūrį erdvt* kurioje ta erdvė yra... erdvėje...


 

 

B PRIEDAS

KYLANČIO VANDENS -      INDUKCIJA

'••'     '            (l savaitė)

Kai praktikuosite šią techniką, jums reikės visiškai atsiduoti savo kūnui, leisti šiltam vandeniui atpalaiduoti jūsų audinius ir apsemti jus visą. Patarčiau patogiai atsisėsti ant kėdės, pėdas priglausti prie grindų, delnus pasidėti ant kelių.

Įsivaizduokite, kad kambarį pradeda semti šiltas vanduo... iš pradžią jis užtvindo jūsų pėdas ir kulkšnis, pajuskite pėdose šilumą, joms paniru.

po vandeniu...

Leiskite vandeniui kilti aukštyn ir iki pat kelių apsemti blauzdas pajuskite savo kojų nuo pėdų iki kelių svorį po vandeniu...

Atsipalaiduokite, vandeniui užliejant kelius, apsemiant Šlaunis.. Jauskite, kaip šiltas vanduo jas iš visų pusių gaubia, jauskite šilto vanden užlietus delnus, riešus, apatines dilbių dalis...

Dabar suvokite, kaip raminantis vanduo apgaubia jūsų sėdmenų kirkšnis, vidinę šlaunų pusę...

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Vis kildamas aukštyn vanduo pasiekia juosmenį, jauskite, kaip į jį panyra dilbiai ir alkūnės...

Vanduo toliau semia saulės rezginį, pastebėkite, kaip jis kyla rankomis aukštyn...

Dabar pajuskite svorį kūno, iki pat šonkaulių apačios panirusio į šiltą vandenį...

Leiskite jam apgaubti jūsų krūtinę ir apsemti mentikaulius...

Vanduo toliau kyla ir pasiekia kaklą... leiskite jam užtvindyti pečius... pajuskite svorį kūno, nuo kaklo iki pat pėdą panirusio į šiltą vandenį...

Vandeniui užliejus visą kaklą, pajuskite jį iki skruostų apgaubtą van­dens. ..

Leiskite švelniam vandeniui užlieti lūpas ir pusę galvos... stebėkite, kaip jis kyla aukštyn, panardina viršutinę lūpą, tada nosį, atsipalaiduokite ir leiskite jam jus apgaubti... vandens paviršius dabar siekia jūsų akis...

Tegul vanduo toliau kyla, apsemia akis. Pajuskite, kaip visas kūnas, nuo akių iki kojų pirštų, yra paniręs į šiltą vandenį. Jauskite, kaip jis už­tvindo kaktą, kaip virs vandens kyšantis galvos apskritimas vis mažėja, kol lieka tik pats viršugalvis... leiskite vandeniui užlieti visą galvą...

Dabar visiškai atsipalaiduokite ir ramiai plūduriuokite šiltame van­denyje, pajuskite, kaip kūnas, iŠ visų pusių apsuptas vandens, tampa bes­voris. Suvokite kūno, panirusio vandenyje, tankumą...

Suvokite kūną supančio vandens ir kūno po vandeniu užimamos er­dvės tūrį. Tegul jūsų sąmonė aprėpia visą kambarį, panirusį po vandeniu. Suvokite kambario erdvę, apsemtą šilto vandens... kelias sekundes tik jaus­kite, kaip jūsų kūnas plūduriuoja šioje erdvėje...


 

C PRIEDAS

VADOVAUJAMOJI MEDITACIJA: ';        VISA SU JUNGIANT

'      '                  (2-4 savaitės)

Sujunkite šią meditaciją su A priede aprašyta kūno dalių indukcija, B priede aprašyta kylančio vandens indukcija ar bet kokiu kitu praeity­je jūsų naudotu arba pačių susigalvotu metodu.

Užsimerkite ir kelis kartus giliai bei lėtai, atpalaiduodami protą ir kūną, įkvėpkite. Įtraukite orą pro nosį, o iškvėpkite pro burną. Įkvėpi­mai ir iškvėpimai turi būti ilgi, lėti ir lygūs. Ritmiškai kvėpuokite, kol persikelsite į šią akimirką. Būdami Čia ir dabar įžengiate į galimybių pasaulį...

Jumyse glūdi galinga sąmonė, teikianti jums gyvybę ir be galo my­linti. Kai jūsų valia susiderina sujos valia, kai jūsų protas susiderina su jos protu, o jūsų meilė gyvenimui - sujos meile jums, ji visada atsiliepia. Ji apsigyvens jumyse ir visur aplink jus, ir aiškiai matysite savo gyvenime jos buvimo įrodymus. Pranokdami savo aplinką, pranokdami gyvenimo sąlygas ir kūno įsimintus jausmus, mintimis peraugdami kūną ir laiką...

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

C PRIEDAS


 

 


 

timpčiojate Dievą už skverno. Jūsų likimas tampa bendros kūrybos su aukštesniuoju protu atspindys. Mylėkite save taip stipriai, kad sugebėtu­mėte tai padaryti...

Antroji savaitė

Atpažinkite. Įsikibus praeities emocijų, naujos ateities sukurti ne­pavyks. Kokią emociją labiausiai norite ištrinti iš atminties? Atminkite, kokius pojūčius ši emocija sukelia kūne... Ir atpažinkite šios emocijos ku­riamą proto būseną, giliai suleidusią Šaknis į jūsų pasąmonę...

Prisipažinkite. Laikas atsigręžti į viduje glūdinčią galią, prisistatyti jai ir pasakyti, ką norite pakeisti savyje. Prisipažinkite, koks žmogus buvo­te ir ką visada slėpėte. Kalbėkitės su ja mintyse. Atminkite, kad ji yra reali. Ji jau pažįsta jus. Ji nė nemano jūsų smerkti. Ji tik myli...

Kreipkitės į ją: „Manyje ir visur aplink esanti visatos sąmone, aš bu-
____________ ir iŠ tikrųjų noriu pakeisti šį varžantį savo būties

vau

būvį..."

Paskelbkite. Laikas išvaduoti kūną nuo tam tikrų įsisenėjusių pro-gramų, užverti plyšį tarp pasauliui skirto vaizdinio ir tikrosios asmenybės bei išlaisvinti įkalintą energiją. Atpalaiduokite kūną nuo emocinių saitų, siejančių jus su visais praeities ir dabarties daiktais, vietomis bei žmonė­mis. Atėjo laikas išlaisvinti savo energiją. Noriu, kad balsu įvardytumėte emociją, kurią norite pakeisti, ir išvaduotumėte nuo jos savo kūną bei aplinką. Paskelbkite ją dabar...

Atsiduokite. Laikas atiduoti šį būties būvį aukštesniajam protui ir prašyti jo, kad pasirūpintų juo bei permainytų taip, kaip jums būtų ge­riausia. Atiduokite savo gyvenimo vadžias aukštesniajai galiai, kuri jau žino visus atsakymus. Atsiduokite šiai begalinei sąmonei ir supraskite, kad ji yra absoliučiai reali. Žavėdamasi jumis, ji tik ir laukia, kol žengsite žingsnį į jos pusę. Atsiliepia ji tik tada, kai į ją kreipiatės. Atiduokite savo trūkumus visažinei sąmonei. Paprasčiausiai atidarykite duris ir visiškai juos paleiskite. Tegul ji paima šią jūsų emociją. „Begalinis prote, atiduo-


 

du tau savo___________ . Paimk tai iš manęs ir permainyk į išmintį.

Išlaisvink mane nuo praeities grandinių." Dabar pasistenkite pajusti, ką patirtumėte, jei žinotumėte, kad Šis protas iš tikrųjų paima iš jūsų tą įsi­mintą emociją... , «.,

Trečioji savaitė

Stebėkite ir priminkite sau. Dabar įsitikinkite, kad pro jūsų akis nepastebėta neprasprūs jokia mintis, joks poelgis ar įprotis, priverčiantis sugrįžti į senąjį aš. Tam reikės įsisąmoninti pasąmonines proto ir kūno būsenas - kaip paprastai mąstote, kai apninka šis jausmas? Ką tokiu atveju sau sakote? Kokiu galvoje skambančiu balsu, kurio nebenorite priimti kaip savo tikrovės, tikėdavote? Stebėkite šias mintis...

Pasistenkite atsiriboti nuo šios programos. Kaip anksčiau buvote pratę elgtis? Kaip kalbėdavote? Kuo aiškiau įsisąmoninkite šias pasąmonės būse­nas, kad jos niekada neliktų, nepastebėtos...

Jei suvokėte subjektyviojo proto subjektyvumą, jei pradėjote stebėti jus valdančią programą, vadinasi, nebesate jos vergas. Jūsų tikslas - sąmo­ningumas. Priminkite sau, koks būti nebenorite, kaip nebenorite mąstyti, elgtis ir jaustis. Pažinkite visas senosios asmenybės puses, o tada tik stebė­kite. Tvirtai pasiryžkite nebebūti tokia asmenybe ir gerai įsiminkite šio sprendimo sužadintą nuotaiką...

Nukreipkite kita kryptimi. Dabar laikas pažaisti žaidimą „Keis­kis", įsivaizduokite tris situacijas, kuriose yra tikimybė vėl pasijusti ir pasielgti kaip seniau, o tada garsiai paliepkite sau: „Keiskis!" Iš pradžių įsivaizduokite, kad rytą jūs prausiatės, ruošdamiesi dienos darbams, kai visiškai netikėtai į vidų įsėlina tas pažįstamas jausmas. Vos pastebėję jį, įsakote sau: „Keiskis!" - taip jo nusipurtėte ir vėl grįžote į naują kelią. Puoselėdami tą emociją, nemylite nei savęs, nei kitų ir siunčiate genams tuos pačius signalus, kurie jums besuteiks nieko gera. Dėl to vengiate atgy­venusių minčių ir jausmų, taip išardydami seniau jūsų asmenybę valdžiu­sias nervinių ląstelių grandines...

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI


 

C PRIEDAS


 
įsivaizduokite save dienos viduryje. Važiuojate automobiliu ir staiga jus vėl užplūsta pažįstamas jausmas, o paskui jį prote užgimsta įprastos mintys. Kaip pasielgsite? Tarkite sau: „Keiskis!" Teisingai, nepageidauja­mas jausmas dingo. Sveikata ir laimė yra svarbiausi dalykai, todėl atsi-spirkite pagundai grįžti į senąjį aš. įsileisdami tą emociją į vidų, tik ken­kiate sau. Kiekvieną kartą pakeisdami savo būseną, silpninate anksčiau jus valdžiusius nervinių ląstelių ryšius, susilaikote ir nesiunčiate genams neigiamų signalų...

Norėčiau, kad dar kartąpažaistumėte žaidimą „Keiskis", įsivaizduo­
kite save, besiruošiantį miegoti. Jau atsigulęs į lovą, pastebite viduje kir­
bantį pažįstamą jausmą, gundantį elgtis, kaip elgdavosi senoji asmenybė.
Ką darote? Tariate: „Keiskis!" Teisingai. Šitaip pamažu ardote jus valdžiu­
sius nervinių ląstelių, tinklus. Siųsti savo genams tokius signalus - anaiptol
ne meilės išraiška, taigi daryti to neverta. Nesileidžiate užvaldomas Šio
jausmo...                                      •"' """'" ''•
" """ ' • ''

:                              Ketvirtoji savaitė

Kurkite. Pamąstykite apie aukščiausią įmanomą savo asmenybės iš­raišką. Kaip šis didis asmuo mąstytų ir elgtųsi? Kaip jis gyventų? Kaip mylėtų? Kaip tokia išaukštinta asmenybė jaustųsi?..

Noriu, kad jūsų būties būvis pakistų. Metas permainyti savo energi­ją ir siųsti visiškai naują elektromagnetinį signalą. Pakeisdami energiją, pakeičiate savo gyvenimą. Tegul mintis tampa patyrimu, o patyrimas $w-j teikia pakilius jausmus, kad kūnas patikėtų, jog jūs jau esate tas žmogus, kuriuo būsite ateityje...

Jausdami šiuos pakilius jausmus pirma laiko pradėkite siųsti kum naujus signalus ir suaktyvinkite naujus genus; įsimylėkite naują ideali atverkite širdį ir pamažu pratinkite kūnąprie naujo proto...

Tegul vidinė patirtis virsta nuotaika, paskui temperamentu, o galiitu\ šiai — nauja asmenybe...


 

Išgyvenkite naują būties būvį... Kaip jaustumėtės būdami šiuo asme­niu? Atminkite, kad po meditacijos turite pakilti kitoks, nei atsisėdote. Turite jausti tokį stiprų dėkingumą, kad kūnas pradėtų keistis anksčiau realaus įvykio ir priimtų, jog naujasis idealas - tai jūs...

Tapkite juo...

Būkite laisvas, nevaržomas, kūrybingas, genialus ir dieviškas - tokia yra jūsų tikroji prigimtis...

Kai toks pasijusite, įsiminkite Šį jausmą. Taip jaučiasi tikroji asme­nybė...

Dabar atsipalaiduokite ir paleiskite šį vaizdinį bei jausmą į kvantinį lauką; juo bus pasirūpinta...

Repetuokite. Dabar viską pakartokite iš naujo. Repetuokite prote, kaip tai darė žmonės, mokęsi groti pianinu ir mankštinę piršto raumenis. Ar galite darsyk iš nieko sukurti naująjį aš?..

Įtvirtinkite naują proto būseną sudarydami ją palaikančias neuronų grandines, pratinkite kūną prie naujų emocijų. Pažinkite naują proto i\ kūno būseną. Koks yra nuostabiausias jūsų asmenybės pasireiškimas? Leis­kite sau vėl galvoti, kaip turėtų galvoti šis idealas...

Ką sakytumėte sau, kaip vaikščiotumėte, kaip kvėpuotumėte, judėtų mėtė, koks būtų jūsų gyvenimas, kaip jaustumėtės? Leiskite sau emociška pasijusti naujuoju aš, įsigyvenkite į jo savijautą taip stipriai, kad jūs\ būties būvis pakistų...

Gerai įsidėmėkite, koks jausmas būti šiuo asmeniu. Tegu jūsų Hrd\ išsiplečia...

Koks žmogus norite būti, kai atsimerksite? Mąstydami apie tai, siur, čiate genams naujus pranešimus. Darkart pajuskite galios antplūdį. Jūs būties būvis pasikeičia. Būties būvis ~ tai nauja asmenybė, o nauja asm> nybė kuria naują asmeninę tikrovę...

Štai taip užgimsta naujas likimas. Būdamas pakilios proto ir kur būsenos, stebite naują tikrovę ir taip pradedate įsakinėti materijai... Jau kitės neįveikiamas, galingas, kupinas džiaugsmo ir įkvėpimo...

 

ATSIKRATYKITE ĮPROČIO BŪTI SAVIMI

Nepalikdamas šio naujo būties būvio, mintyse suformuokite trokšta­mo įvykio vaizdinį ir leiskite jam tapti forma, kurioje bus išlieta jūsų atei­tis. Stebėkite šią tikrovę ir leiskite dalelėms, tikimybių bangoms redukuotis iki geidaujamo įvykio pavidalo. Regėkite šį vaizdinį, palaikykite jį prote, o paskui pereikite prie kito...

Tegul jūsų energija susipina su šiuo likimu. Tas ateities įvykis būtinai jus atras, nes jūs sukūrėte jį ir įkrovėte savo energija. Taigi duokite kury-bingumui laisvę ir užtikrintai kurkite norimą ateitį...

Neanalizuokite, nesistenkite išsiaiškinti, kaip tai įvyks. Tai ne jūsų reikalas. Svarbiausia jūsų. užduotis kurti, o visas detales palikite aukštes­niajam protui. Ramiai žvelkite į savo ateitį ir laiminkite ją...

Dėkokite už naują gyvenimą ir per dėkingumą susivienykite su nauju likimu...

Pajuskite savo savijautą, kai šie dalykai pasireikš jūsiį gyvenime. Tai labai svarbu, nes dėkodamas pranešate visatai, kad esate pasirengęs priim­ti. Įsivaizduokite, kadjūsą maldos jau atsakytos...

Pagaliau atėjo laikas atsigręžti į vidinę galią ir paprašyti, kad ji duotų jums kokį nors ženklą: jeigu šiandien supanašėjote su aukštesniuoju protu, kuris stebi visas gyvybės apraiškas ir suteikia joms formas, — tai yra kuria, jei susilietėte su juo ir jis pastebėjo jūsų pastangas bei ketinimus, — tegu duoda jums apie tai žinoti. Tegu patvirtina, kad jis realus, kad jis egzis­tuoja, kad užmezgėte su juo abipusius ryšius. Paprašykite, kad šis žen­klas pasiektą jus mažiausiai tikėtinu būdu, nustebintų jus ir nepaliktų nė menkiausios abejonės, kad jis atvyko iš visatos proto... Tai jus įkvėps toliau stengtis. Taigi paprašykite ženklo...

Dabar perkelkite savo dėmesį į naują kūną, naują aplinką ir naują laiko tiesę. Tada atsimerkite.


 

PADĖKOS

Jei nekalbėsime apie šioje knygoje nuodugniai aptartus veiksnius, mūsų svajones tikrove paverčia išties nesavanaudiški aplinkiniai žmo­nės, širdyje puoselėjantys tą patį tikslą, prisiimantys atsakomybę už savo žodį ir palaikantys mus pačiais kasdieniškiausiais būdais. Man la­bai pasisekė, nes šio kūrybinio proceso metu mane lydėjo nuostabūs ir kompetentingi asmenys. Noriu juos pristatyti ir atiduoti jiems dėkin­gumo duoklę.

Pirmiausia norėčiau tarti ačiū bičiuliams iš „Hay House" leidyklos. Jie man neišpasakytai padėjo. Ypač dėkoju Reidui Treisiui (Reid Tra-cy), Steisei Smit (Stacey Smith), Senonai Litrel (Shannon Littrell) ir Kristei Selinąs (Christy Salinąs). Žinokite, kad labai vertinu jūsų pasi­tikėjimą manimi.

Dar noriu išreikšti nuoširdų dėkingumą mano tekstų redaktoriui »Hay House" Aleksui Frimonui (Alex Freemon) už atviras pastabas, padrąsinimus ir profesionalumą. Ačiū, kad buvai toks malonus ir dė­mesingas. Taip pat Gėriui Brozekui (Gary Brozek) ir Elenai Fontaną (Eilėn Fontaną) už savitą indėlį į šią knygą.

Noriu padėkoti savo asmeninei redaktorei Sarai Dž. Steinberg (Sara J. Steinberg) už tai, kad vėl sutiko leistis į kelionę. Jos metu mes dar labiau suaugome. Tegul būna palaiminta tavo siela už visą rūpestį, švelnumą ir pasišventimą. Esi man tikra dovana.

 

•»\


 

VNUtllMlM*) ii  pntelllc* (mintimis pcrkratinėjote jau

l|t| h |iiiiikiiiHi0ii> |n» ulMinftlniMi. nptikiumėte, kad didžiąją laiko dalį

MĮ tltihar                                                                                  ,

įsiiiui  —tas verčia gyventi praeityje, įaip vis atkartojant ją ateityj q, jei žinome, kad

—                     X^^——----- :--------- '--------------------- "Nr^-—-----                                                             l------

! piisinaudotTyisornis kvantiniame lauke egzistuojančiomis galimybėmis? Kodėl jdsiĮ galioje - mintimis nepertvarkote fizinės smegenų ir kūno sandaros, idant jjutn;| patirtį? Kodėl nesirenkate gyventi trokštamoje ateityje dabar, pirmalaike? okio nors traumą ar įtampą praeityje sukėlusio įvykio arba baiminęsi, kad jis vėl /erčiau pagalvokite apie naują trokštamą patirtį.  LClSKltC   SaU   jail

Ui galimoje ateityje, idant jūsų kūnas patikėtų, jausmai  sukelti  realių  tikrovės  sąlygų.  (Tai oksitc.)

imą dukrai: gyventi taip, lyg jau būtų praleidusi nuostabią vasarą Italijoje? Taip ium luukui signalą, kad įvykis fiziškai jau įvyko.

jĮumą savo pavyzdžiu įrodė iškiliausios pasaulio asmenybės, taip pat tūkstančiai llų, tud gulite lai padaryti ir jūs. Turite visas reikiamas priemones (neurologinį t laiką ir įtvirtintumėte šį įgūdį. Nors kai kurie tokius atvejus vadina stebuklais, mes vo billics būvį, idant kūnas ir protas liautųsi vien atspindėję praeitį ir taptų aktyviais nt į naują, geresnę ateitį.

r; kulminacinės patirtys ir pakitusios sąmonės būsenos

kini tupi.mtiUe, kad labiausiai atsikratyti įpročio būti savimi mums kliudo aplinką, nutHtynms bei jausmui. Taigi akivai/du, kad pirmas uždavinys prieš pereinant prie pritkllkt) - mokytis mintimis ir jausmais/?n;M<;M minėtą „didžiąją trijule".

įjjkįįlikriausiai net ne sykį) mintimis aplenkti savo aplinką, kūną ir laiką, •k...Ma T«L'm« nlnmirkas. kili aplinka, kūnas ir '"H-'*.


 

Atsikratykite įpročio būti savimi

Nemanykite, kad genai pasmerkė jus visą likusį gyvenimą pra­leisti taip, kaip dabar jį leidžiate, ar blogiau. Šiuo metu formuojasi naujas mokslas, suteikiantis kiekvienam žmogui galimybę susikurti norimą tikrovę. Knygoje „Atsikratykite įpročio būti savimi" įžymus au­torius, paskaitininkas, tyrinėtojas ir chiropraktikas dr. Džo Dispenza derina kvantinės fizikos, neurologijos, neurobiologijos bei genetikos duomenis ir atskleidžia tikrąsias mūsų galimybes.

Knyga ne tik suteiks jums žinių., kurios būtinos keičiant bet kurią savo asmenybės pusę, bet ir išmokys praktiku, leisiančiu išties tai pa­daryti ir tapti kitu žmogumi. Dr. Džo demistifikuoja senovines sam­pratas, taip pat nutiesia tiltą tarp mokslo ir dvasingumo. Įkvepiantys jo seminarai ir paskaitos padėjo tūkstančiams žmonių iš 24 pasaulio šalių pakeisti savo gyvenimus keičiant vidų. Atsikračius įpročio būti savimi ir išties permainius protą, gyvenimas niekada nebebus toks, koks buvo!

 

Knygos „Smegenų vystymas" autorius Džo Dispenza studijavo biochemiją Radžerso universitete. Taip pat apgynė neurologijos sri­ties gamtos mokslu bakalauro laipsnį, o Gyvybės universitete Atlan­toje, Džordžijos valstijoje, gavo chiropraktikos daktaro laipsnį. Baigęs universitetą dr. Džo toliau gilinosi į neurologiją, smegenų veiklą ir chemiją, ląstelių biologiją, atminties formavimąsi, tyrė senėjimo ir il­gaamžiškumo veiksnius.

Drauge su kitais mokslininkais, tyrinėtojais ir mokytojais dr. Džo nusifilmavo apdovanojimus pelniusiame filme „Kiek, PYP, mes žino­me?!" (Whaf the BLEEP Do VVe Knovv?/), skaitė paskaitas šešiuose žemynuose šviesdamas žmones apie smegenų funkcijas. Tūkstančius išmokė perprogramuoti mąstymą remiantis moksliškai patvirtintais neurofiziologijos principais.

Laisvu nuo kelionių ir rašymo metu dr. Džo dirba su pacientais savo chiropraktikos klinikoje šalia Olimpijos, Vašingtono valstijoje.

www.drjoedispenza.com

 

 


Ignoruokite dramas. Išmokite džiaugtis tuo kas vyksta. Nustokite ginčytis su gyvenimu. Pamirškite, kaip jūsų požiūriu turi klostytis reikalai. Paprasčiausiai priimkite gyvenimą tokį, koks jis yra. Jūs pats pasirenkate savo reakciją į vykstančius įvykius ir jiems suteikiate reikšmę. 12 svarbiausių žodžių jūsų gyvenime: Įvykiai jūsų gyvenime neturi jokios kitos reikšmės, išskyrus, tą reikšmę, kurią jūs jiems priskirsite.  Kokia reikšmę suteikiate vykstančiams įvykiams, tokį gyvenimą kuriate. Pakeisite suteiktą įvykiams reikšmę, pakeisite siunčamus signalus į kvantinį lauką, pakeisite gyvenimą.


12 svarbiausių žodžių jūsų gyvenime: "Įvykiai jūsų gyvenime neturi jokios reikšmės, išskyrus, tą reikšmę, kurią jiems priskirsite jūs". Jūs pats pasirenkate savo reakciją ir vertinimus į vykstančius įvykius. Kokia reakcija, toks ir jūsų gyvenimas. Kokia reakcija, tokias proto bangas siunčiate į kvantinį lauką. Pakeisite reakcijas, požiųrį, vibracijas, pakeisite likimą.


Išanalizuokite, ką jūs jaučiate, ką galvojate šią akimirką? Iš to  galima suprasti, ar jūsų minčių vibracijos atitinkamai rezonuoja su jūsų ketinimų  "išgyti" ir "turėti" vibracijoms". Jeigu jūs norite išgyti,  bet situacija kurioje dabar esate yra apverktina, sunku bus ilgai išsaugoti  teigiamas mintis.Mes susifokusavęs į tai, kas atitolina jus nuo siekiamo rezultato. Visada grįšite prie liūdnų minčių, prie kurių vibracijų, priekurių esate įpratęs, nes jas generuoja seni neuronų tinklai. Turite stengtis bet kuria kaina pasiekti labiausiai jus džiuginančias mintis, iš visų, kurias dabartinėmis sąlygomis galite pasiekti. Ir kartojant jas, stentis padaryti jas dominuojančiomis. Pakeisi neuronų tinklus, reiškia pakeiskite mūsų proto skleidžiamas vibracijas. Naujos vibracijos padės jums kvantiniame lauke artėti prie "išgijimo" ir jūsų ketinimo "turėti" išsipildymo.


Kuo labiau stengiatės, ką bijoti ką nors prarasti, tuo labiau stumiate tai nuo savęs. Tokios mintys, sukelia baimę, kad nepasieksite ko norite. Jei jų neatsikratysite, atsitiks tai, ko labiausiai bijote.