Verslo transformacija.mobi   

en.jpg, 0 kB lt.jpg, 0 kB 

Planai1.jpg, 7 kB

Rodiklių sąvadas 3 metų

strateginiame plane

 

 

 

 

 

Procedūros

 

Strateginio planavimo procedūra 1

 

Strateginio planavimo procedūra 2

Kontrolės ir optimizavimo procedūra

Marketingo valdymo prcedūra

Dokumentų valdymo procedūra

Užduočių valdymo procedūra

Inovacijų valdymo procedūra

Projekto kokybės valdymo procedūra

Projekto valdymo procedūra

Personalo valdymo procedūra

Metodikos

Kaip sukurti subalansuotų rodiklių sistemą

Tiesioginio pardavimo metodika

Pardavimų skatinimo metodika

Papildomų pardavimų skatinimas

Projektų pardavimų metodika

Marketingo tyrimų metodika

Konkurencingumo tyrimai

Konkurencingumo įvertinimas

Įmonės faktorių tyrimai

Marketingo plano kūrimo metodika

Marketingo plano vykdymo kontrolė

Produktų vertes kūrimo metodika

Reklamos efektyvumo matavimas

Marketingo informacinė sistema

Strategijos operatyvinimo metodas

Įmonės brandumo metodika

Procesų reorganizavimas

Verslo modeliavimas

Antikrizinis valdymo metodai

Marketingo tipų skirtumai

Įmonės brandumo matavimo metodai pagal CMMI standartą

ABC kaštų matavimo metodika

Taisyklės

Tiekėjų broko valdymo taisyklės

Partnerių broko valdymo taisyklės

Klientų skundų valdymo taisyklės

 

Dokumentų šablonai

 

Projekto apimties aprašymo dokumentas

 

Funkcinių reikalavimų dokumentas

 

Teastavimo planas

 

Projekto problemų registras

Patarimai

Kaip pasiekti 4 įmonės brandumo pakopą

 

Kaip skaičiuoti produktų savikainą

 

Gamybinės įmonės verslo valdymo sistemos "1C: Enterprise" funkcionalumas

 

Verslo modeliavimas - grafinis ir tekstinis verslo aprašymas

 

Help Desk - kaip gauti reikiamą

pagalbą, reikiamu laiku, reikiamoje

vietoje?

 

Valdymo sprendimų priėmimo

programa "Performance Decision

Maker"

 

Kuo skiriasi Procesų Žemėlapis nuo procesų ryšių schemos 

 

ERP+CRM=CSRP

 

Knyga "eStrategija"

 

 

 

eStrategija.lt misija - pakelti įmonių brandumą į aukštesnę  pakopą,  naudojant  pažangiausius vadybos metodus bei technologijas.

 

 

Įprasti darbo metodai palaipsniui tampa neefektyvūs ir įmonės turi keistis. Svarbiausius sprendimus daro tie, kurie projektuoja naujas organizacijas. Būtent jie, o ne politikai įtakoja darbuotojų likimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seni vadybos metodai tampa neefektyvūs. Dažna įmonė turi puikiai parengtą verslo planą, kuris atrodo optimalus, bet kažkodėl planas lieka neįgyvendintas. Gerai parengta strategija būtina sėkmei užtikrinti, bet jos neužtenka, kad įmonė veiktų efektyviai. Strategija – tik kaip veiksmų planas tampa neveiksminga Nors planas ir genialus, vis tik lieka tik planu. Kas svarbiau sukurti strategiją ar ją įgyvendinti? Skaityti daugiau.

Subalansuotų Rodiklių sistema ( Balanced Scorecard ). Strateginė sesija, analizė, diegimas

Subalansuotų Rodiklių sistemos diegimas  - tai strateginio valdymo sistema, transformuojanti strategiją į kasdienius veiksmus ir kontroliuojanti strategijos įgyvendinimą. Strategijos įgyvendinimo progresas matuojamas pagrindiniais efektyvumo rodikliais. Nauja metodika pasirodė esanti itin efektyvi. Ją naudodami, vadovai išsprendžia  aktualius uždavinius:

 • transformuoja strategiją į skaičius;
 • strateginius tikslus susieja su kasdieniais darbuotojų veiksmais;
 • įgyvendina strategiją, kontroliuodama kasdienius veiksmus ir vertindama jų efektyvumą;
 • užtikrina ilgalaikį įmonės išlikimą ir augimą;
 • sustabdo "gaisrų gesinimą" ir sudaro galimybę nuolat gerinti procesus;
 • užtikrina greitą reagavimą į rinkos pokyčius;
 • mažina procesų kaštus ir nuostolius.

Subalansuotų rodiklių sistemos Lietuvoje populiarėja. Daugelis verslo lyderių jau naudoja subalansuotų efektyvumo rodiklių sistemą. Dabar ja gali naudotis bet kokio dydžio įmonės, nes mes sukuriame subalansuotų efektyvumo rodiklių sistemą Microsoft Excel programoje. Tokios sistemos efektyvumas yra didelis. Tuo galima įsitikinti, susipažinus su informacija, pateikta  knygoje "Balanced Scorecards & Operational Dashboards with Microsoft Excel" autorius Ron Person.

Pagrindinis Balanced Scorecard pranašumas prieš ankstesnius valdymo metodus - aiškus kasdienių darbuotojų veiksmų suderinimas su metiniais ir strateginiais įmonės planais. Perėjusios prie naujo valdymo požiūrio, įmonės gali gauti papildomą pelną, prilygstantį 1-3 % metinių pajamų. Kaip tai padaryti? Pertvarkyti  valdymo sistemą taip, kad verslo sprendimai būtų priimami ne intuityviai, bet vadovaujantis objektyvia ir išsamia informacija. Mūsų  uždavinys yra labiau pažengusių užsienio šalių technologinės bei vadybinės patirties perėmimas ir pritaikymas Lietuvos įmonėse

Kaštų valdymo metodika ABC costing. Analizė, diegimas

 • Įvertinimas. Šio etapo metu yra įvertinama, kokioms operatyvinėms ir strateginėms problemoms spręsti yra kuriamas sąnaudų valdymo modelis ir kokio lygio vadovai jį naudos. Tokiu būdu užtikrinama, kad naudojant sąnaudų valdymo modelį bus pasiekti maksimalūs rezultatai. Etapas apima darbo grupių apmokymą, analizę, strateginę sesiją ir diegimo plano sudarymą. Atskirais atvejais įvertinimo etapas gali apimti koncepcijos pagrindimą ir prototipinio modelio sudarymą.
 • Diegimas (modelio kūrimas). Šio etapo metu yra identifikuojami ir aprašomi pagrindiniai ir palaikantys (aptarnaujantys) verslo procesai, identifikuojami sąnaudų objektai, ištekliai, išteklių nešėjai, veiklos, veiklų nešėjai. Aprašomos išteklių ir veiklų nešėjų nustatymo procedūros. Sudaroma sąnaudų priskyrimo taisyklių metodika. Rezultate atskirų procesų/veiklų sąnaudos yra paskirstomos produktams/paslaugoms ar kitiems sąnaudų objektams.
 • Pritaikymas. Šio etapo metu pateikiamos galutinių ataskaitų formos ir sąnaudų valdymo modelio naudojimo metodika (priklausomai nuo keliamų tikslų), aprašant sąsajas su kitomis efektyvumo gerinimo priemonėmis. Etapas apima vadovų mokymus ir metodikos parengimą. 

Kas įmonėje kuria didžiausias sąnaudas? Kurie gaminiai ar paslaugos pelningiausi? Kurie įmonės klientai – naudingiausi? Kaip keisis sąnaudos, pakeitus valdymo ar gamybos procesą? Į daugelį tokių verslui aktualių klausimų atsakymus pateikia išsami įmonės sąnaudų analizė.

Priklausomai nuo poreikių, sąnaudų valdymo sistema  kuriama tam, kad būtų gauta aktuali ir teisinga informacija, kuri reikalinga šiems tikslams organizacijoje pasiekti:

 • tiksliam produktų/klientų/rinkų sąnaudų ir pelningumo matavimui (teisingam pridėtinių sąnaudų paskirstymui);
 • verslo procesų/veiklų sąnaudų matavimui;
 • vertę kuriančių ir vertės nekuriančių procesų identifikavimui ir procesų tobulinimo sprendimų pagrindimui;
 • veiklos matavimui (Balanced Scorecard);
 • nepanaudotų pajėgumų identifikavimui;
 • kokybės sąnaudų matavimui;
 • organizacijos veiklos efektyvumo gerinimo (pokyčio) sričių identifikavimui;
 • kainodaros sprendimų priėmimui;
 • tiekimo/outsourcing'o sprendimų priėmimui;
 • veiklos planavimui ir scenarijų analizei. 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library ) standarto diegimas,  orientuotas į darbo optimizavimą bei kokybės užtikrinimą IT įmonėse.Šiuolaikinė ITIL – tai labiausiai paplitusi IT įmonių valdymo metodologija.ITIL yra orientuota visų pirma į kokybės gerinimą. Paslaugų palaikymas – veikla, siekiant gerinti gamybą (arba paslaugų teikimą): kokybės užtikrinimą, greitesnį ir efektyvesnį gedimų šalinimą

CMMI standarto diegimas- programinės įrangos kūrimo brandos modelis, reglamentuojantis programavimo  procesų kokybės valdymą.Siūlome Jums įvertinti savo kompanijos brandumo lygį. Užpildykite pateiktą klausimyną. Įdėmiai perskaitykite pateiktus kiekvienos veiklos srities aprašymus ir pasirinkite tą, kuris geriausiai atspindi esamą situaciją Jūsų organizacijoje. Taip pat pasirinkite ir to lygio, kurį norėtumėte pasiekti per sekančius metus aprašymą. Užpildę klausimyną, palikite mums savo koordinates ir po kelių dienų mes atsiųsime nupieštą Jūsų organizacijos brandumo profilį, palyginsime esamą ir norimą situaciją, pateiksime veiklos gerinimo rekomendacijas.
Kompanijos brandumą vertiname keturiose veiklos srityse:

Procesų optimizavimas Kokybės vadybos sistemos standarto  ISO  9001 reikalavimus

 • pagrindinių ISO 9001 reikalavimų įgyvendinimas struktūriniame lygmenyje: procesų aprašymas, jų sisteminimas, organizacinės struktūros pokyčiai. Supažindiname su pagrindiniais ISO standartų reikalavimais, ISO vadybos sistemų metodologija, įsisavinami kokybės valdymo metodai ir įrankiai, perteikiama gera praktika ir įvairiapusė patirtis.
  mokymai vadovaujantiems įmonės darbuotojams kuriant, tobulinant, vystant ir keičiant organizacijos kultūrą. ISO 9001 serijos standartas pritaikomas socialiniame, kultūriniame lygmenyje, siekiant ilgalaikių visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo tikslų.
 • konsultacijų metu suteikiama visa reikalinga informacija,  taip pat sprendžiami praktiniai standarto reikalavimų išpildymo įmonėje uždaviniai, siūlomi optimaliausi sprendimai rengiant dokumentus.
 • 5vertinus įmonės specifiką, poreikius, bei aptarus bendradarbiavimo būdą, numatomi etapiniai ISO 9001 diegimo darbai. Pasirašius bendradarbiavimo projektui sutartį, konsultantai imasi pagrindinės atsakomybės dėl projekto įgyvendinimo ir užbaigimo nustatytais terminais. IRS prisiderina prie įmonei patogių projekto įgyvendinimo terminų.

 algirdas.svaravicius@yahoo.com          +370 686 88305


Įmonių valdymas remiantis tik finansiniais rodikliais neišvengiamai paseno. Šiandien įmonės sėkmė vis daugiau priklauso nuo nematerialių rodiklių (klientų lojalumo, ženklo žinomumo, konkurencinių pranašumų ir kt.), kurių efektyvumo negalima išmatuoti vien tik pasitelkus finansų apskaitą. Todėl strateginis valdymas tampa nekontroliuojamas: verslas ima plėtotis stichiškai. Pagrindinis subalansuotų rodiklių sistemos principas – valdyti galima tik tai, ką galima išmatuoti. Kyla klausimas, kaipgi matuoti nematerialius rodiklius?   Mūsų tikslas - perduoti įmonių vadovams vakarų įmonėse sukauptą patyrimą, kaip efektyviai naudoti valdymo metodikas ir technologijas.

 

Dažnai vienoje  įmonėje egzistuoja skirtingi požiūriai į įmonės valdymą. Atsižvelgiant į verslo tipą ir įvairių grandžių vadovų specializaciją, gali dominuoti vienas arba kitas požiūris. Kiekvienas grandies vadovo vadybos požiūris turi teorinį pagrindimą, tačiau požiūrių įvairovė gali neteisingai įtakoti įmonės valdymą. Lyderis turi valdyti vadybos požiūrius įmonėje. Tam tikslui reikia pasitelkti verslo šakoje naudojamus vadybos standartus

 

Verslo procesai - tai "plytos", iš kurių statoma organizacija. Informacinė sistema - tai "cementas", kuris sujungia verslo procesus į vieningą sistemą. Diegiant verslo valdymo sistemas, 42 %  projekto sėkmės priklauso nuo teisingo procesų "sutvarkymo" iki sistemos diegimo,  58 %  - nuo sistemos funkcionalumo.  Nėra blogų verslo valdymo sistemų. Yra blogai paruošti procesai verslo valdymo sistemos diegimui. Jeigu procesų paruošimas bus atliktas netinkamai, įmonėje bus automatizuotas informacinis "chaosas". Dėl šios priežasties yra didelis nesėkmingų sistemų diegimo projektų procentas.

 

 

Verslo valdymo sistemos diegimo paruošimas yra svarbus žingsnis, pakeliant įmonės valdymą į aukštesnę pakopą. Konsultacinio projekto metu, analizuojant įmonės veiklą, įvertinamos esamos procedūros bei jų atitikimas veikiančiam verslo modeliui. Atliekant kompetencijų vertinimą, nustatomas žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumas. Identifikuojamos funkcijos, neturinčios aiškios tvarkos.  Atlikus esamos situacijos analizę, parengiamas Siūlymų tobulinimams dokumentas. Parengiamos trūkstamos procedūros

 

Diegiant verslo valdymo sistemą, nustatomos procesų ir dokumentų perkėlimo į elektroninę erdvę taisyklės. Tam tikslui paruošiamas Sistemos funkcinių reikalavimų dokumentas, kuris užtikrina, kad projekto tikslai bus pasiekti, projektas bus įgyvendintas laiku, neviršijant numatyto biudžeto. Projektų metu tobuliname gamybos, pardavimo, serviso, marketingo, logistikos, personalo, dokumentų valdymo, projektų, kokybes ir strateginio valdymo procesus.

 

Procesų optimizavimo projektų metu siūlome patobulinti pardavimo, marketingo, gaminių aptarnavimo, dokumentų valdymo, projektų, kokybes ir strateginio valdymo procesus. varslao valdymo sistemos diegimo strategijos paruošimas yra svarbus žingsnis sprendžiant šiandienos rinkos iškeltus uždavinius.

 

STRATEGINIO VALDYMO PROCESO TOBULINIMAS – tikslas sukurti procesą, užtikrinantį strategijos įgyvendinimą visuose lygiuose: įmonės, padalinių ir darbuotojų lygiuose.

Strateginio valdymo konsultavimas:

§          strateginio planavimo procedūros ruošimas;

§          paruošti planų struktūra, kuri susietų strateginius tikslus su kasdieniais darbuotojų veiksmais;

§          pagrindinių efektyvumo rodiklių medžio sudarymas visuose įmonės lygiuose (įmonės, padalinio, darbuotojo lygiai);

§          strateginio, metinio ir marketingo planų struktūros parengimas;

§          strateginių, taktinių ir operatyvinių funkcijų įmonėje atskyrimas.

Atliekant procesų vertinimą bus įvertintos esamos procedūros bei jų atitikimas paslaugų struktūrai. Turi būti nustatytos procedūrų, dokumentų formų perkėlimo į elektroninę erdvę galimybės, nustatytos trūkstamos procedūros bei darbų, susijusių su procesų perkėlimu į elektroninę erdvę apimtys. Atliekant kompetencijų vertinimą bus nustatytas žmogiškųjų išteklių pakankamumas, poreikis, žmogiškųjų išteklių parengimo planavimas remiantis nustatyta paslaugų apimtimi ir struktūra. Procesų paskirstymo etapo metu bus susietos jau apibrėžtos paslaugos su atitinkamomis tvarkomis, procedūromis, taisyklėmis. Identifikuojamos paslaugos, neturinčios aiškios tvarkos. Nustatomos paslaugų grupės, kurios gali būti apibrėžiamos panašiomis tvarkomis. Atlikus numatytus veiklos etapus ir pilnai įgyvendinus analizę, turi būti parengtas analizės dokumentas,

Esamų tvarkų, naudojamų formų audito metu bus įvertinti procesai bei galimybės juos optimizuoti, t.y. bus pateikti pasiūlymai dėl tvarkų, naudojamų formų tobulinimo. Siekiant optimizuoti procesų greičius turi būti identifikuojami visi procesų dalyviai. Viena iš procesų optimizavimo sudedamųjų dalių yra sprendimų priėmimo optimizavimas, kuris reikalauja sprendimų priėmimo hierarchijos tobulinimo (aiškus atsakomybių, atskaitomybių paskirstymas, asmenų pakeičiamumo problemų sprendimas).

Šios veiklos paskutinis etapas, kuriame turi būti pateiktas procesų, susietų su paslaugomis, aprašymas atspindintis užklausų formas, reikiamų dokumentų rinkinį, laiką, reikalingą sprendimo priėmimui, atsakymo formas bei susijusių dokumentų rinkinį.

Šio etapo metu turi būti nustatyti reikalavimai IT sistemai, kurios pagrindu bus kuriama sistema. Taip pat turi būti parengiami procesų aprašai, naudojamų formų visuma IT sistemai pritaikyti. Atlikus numatytus veiklos etapus ir pilnai įgyvendinus procesų optimizavimą bus gautas analizės dokumentas, kuriame kliento procesai bus parengti perkėlimui į verslo valdymo sistemų aplinką.

 

PARDAVIMŲ PROCESO  OPTIMIZAVIMAS - tikslas organizuoti efektyvų pardavimo padalinių darbuotojų darbą, užtikrinti efektyvius pardavimo padalinių ryšius su kitais įmonės padaliniais, pritaikyti „geriausios praktikos“ metodus ir pažangiausias technologijas pardavimo procese.

 

Pardavimo proceso optimizavimas:

§          pardavimų proceso kaštų, mažinimo metodikos ruošimas;

§          pardavimų planavimo ir kontrolės metodikų diegimas;

§          tiesioginio ir papildomų pardavimų skatinimo metodikų ruošimas;

§          klientų skundų, tiekėjų broko, darbuotojų problemų sprendimo taisyklių ruošimas;

§          užduočių ir dokumentų valdymas;

§          pardavimų proceso valdymo procedūros ruošimas arba tobulinimas.

 

APTARNAVIMO PROCESO OPTIMIZAVIMAS - organizuoti efektyvų aptarnavimo padalinių visuose rinkose. Pritaikant Service Best Practice Cross-Industry metodiką, užtikrinama, kad visuose regionuose bus suteikiamos kokybiškos garantinio ir pogarantinio gaminių aptarnavimo paslaugos.

 

Aptarnavimo proceso optimizavimas:

§          Koreguoti aptarnavimo procedūrą pritaikant „geriausios marketingo praktikos“ metodus (Service Best Practice Cross industry) pardavimo procese, užtikrinant efektyvų Lietuvos ir užsienio rinkos dalies užėmimą;

§          Panaudoti CRM sistemos funkcijas, kurios informuotų vadybininkus ir klientus apie įrenginių profilaktikos veiksmus;

§          Sukurti aptarnavimo proceso efektyvumo rodiklių matavimo metodiką;

§          Sukurti marketingo dokumentų bazę ir jos valdymo taisykles;

§          Sukurti konkurentų tyrimo metodiką ir informacijos apie konkurentus registravimo duomenų bazę;

§          Surinkti informaciją įmonės SWOT analizei, marketingo ir strateginių planų rengimui ;

§          Sukurti užduočių valdymo taisykles marketingo procese;

§          Sukurti efektyvų padalinių komunikavimą visuose rinkose su vidiniais įmonės procesais;

§          Sukurti efektyvų aptarnavimo partnerių valdymo mechanizmą.

 

Labai svarbūs proceso rezultatai, nes krintant aptarnavimo paslaugų kokybei, sumažėja pardavimų apimtys. Kadangi daugelis gaminių turi ilgą garantinio aptarnavimo laikotarpį, todėl aptarnavimo proceso modernizavimas turi užtikrinti aukšta paslaugų lygį per visą garantijos laikotarpį ir jo metu minimizuoti aptarnavimo kaštus. Kontroliuoti garantinio aptarnavimo eksploatacijos laikotarpiu klientų vykdomas įrenginių eksploatacijos sąlygas. CRM sistema turi užtikrinti efektyvius aptarnavimo padalinių ryšius su kitais įmonės padaliniais.

 

MARKETINGO PROCESO OPTIMIZAVIMAS - organizuoti efektyvų marketingo padalinių darbuotojų darbą, kurio rezultatas - užimti papildomas rinkos dalis, pritaikant „marketingo geriausios praktikos“ metodus ir pažangiausias technologijas, bei užtikrinti efektyvius marketingo padalinių ryšius su kitais įmonės padaliniais.

 

Marketingo proceso optimizavimas:

 • Koreguoti marketingo procedūrą pritaikant „geriausios marketingo praktikos“ metodus ( Sales Best Practice Cross-Industry) pardavimo procese, užtikrinant efektyvų Lietuvos ir užsienio rinkos dalies užėmimą;

 • Įdiegti automatizuotą marketingo akcijų vykdymo procesą;

 • Įdiegti marketingo akcijų efektyvumo matavimo metodiką

 • Sukurti marketingo planavimo procesą ir integruoti į strateginio planavimo procesą;

 • Sukurti marketingo dokumentų bazę ir jos valdymo taisykles;

 • Sukurti konkurentų tyrimo metodiką ir informacijos apie konkurentus registravimo duomenų bazę;

 • Surinkti informaciją įmonės SWOT analizei, marketingo ir strateginių planų rengimui ;

 • Sukurti užduočių valdymo taisykles marketingo procese;

 • Sukurti efektyvų marketingo padalinių komunikavimą visuose rinkose su vidiniais įmonės procesais.

 • Sukurti efektyvų marketingo partnerių valdymo mechanizmą (reklamos agentūros ir kt.).


Subalansuotų rodiklių sistema - strateginio planavimo revoliucija

Gero įmonės valdymo prielaidos slypi teisingame valdymo objektų pasirinkime - "ką valdyti".  Įmonių vadovai koncentruoja dėmesį į galutinį rezultatą. Šiandien visos vadybos teorijos ir modeliai  didelę reikšmę teikia procesų valdymui.  Todėl derėtų žvelgti giliau ir analizuoti  procesus, kurie sukuria rezultatus.

 

Pagrindinės strategijos įgyvendinimo klaidos:

• Prasta strategijos įgyvendinimo kontrolė, laiku nepastebimi nukrypimai. Retas vadovas nuolat stebi, kaip kasdienių veiksmų vykdymas atitinka strateginius planus.

• Jei įgyvendinant strategiją pastebimi ryškūs nukrypimai nuo normos, atsakingi asmenys nesugeba paaiškinti, kas įtakojo nukrypimus: ar neteisingas strateginis planas, darbuotojų nekompetentingumas, strategijos įgyvendinimo klaidos.

• Dažnai nesureaguojama į pokyčius vien dėl to, kad įmonės bijo keisti nusistovėjusią organizacijos tvarką.

• Lyderių stoka įmonėje. Strategija turi būti ne tik gražiai popieriuje aprašyta, bet įgyvendinta pagal įmonės struktūra bei esamą rinkos padėtį.

• Netinkamas aukščiausio lygio vadovų vadovavimas, kuris neužtikrina strategijos įgyvendinimo kontrolės.

• Strategijos kūrimo klaidos ir nepakankamas išteklių paskirstymas. 

 

Subalansuotų Rodiklių sistemos kūrėjai atliko tyrimus, kurių metu paaiškėjo, kad:

•95 proc. darbuotojų nesupranta įmonės strategijos.

•85 proc. darbuotojų, atsakingų už strategijos įgyvendinimą, jos aptarimui skiria mažiau nei 1 val. / mėn.

•70 proc. vidutinio lygio vadovų negauna papildomų kompensacijų už strategijos kūrimą ir įgyvendinimą.

• 60 proc. įmonių nenori skirti papildomų lėšų strateginių planų kūrimui ir įgyvendinimui.

• Dauguma eilinių darbuotojų bei žemesnio lygio vadovų net nežino įmonės strategijos.

 

Seni strateginio planavimo principai

Nauji strateginio planavimo principai

Planavimas orientuotas ne į strategijos įgyvendinimą. o į ”teisingų veiksmų aprašymą”.

Planavimas orientuotas į strategijos įgyvendinimą, “kad veiksmai būtų atlikti teisingai”. 

 

Planavimas neturi aiškios vieningos metodikos. Įmonės planai nėra tarpusavyje susieti.

Planavimas apima visus įmonės lygius.  Visuose lygiuose naudojama vieninga metodika.

 

Planavimo ciklas standartiškai apima 3- 5 metus.

Strategijos gali būti koreguojamos pagal poreikį bet kuriuo metu, priklausomai nuo rezultatų.

 

Strateginis planas – gražus popierinis dokumentas, kuriame daug paveikslėlių ir grafikų. Dažnai sudaro iki 50 puslapių, bet nieko neįrodo.

Strateginis planas – sugrupuotų rodiklių lentelės, įrodančios, kad strategija bus įgyvendinta ir paremta realiais veiksmais.

 

Vyrauja nuomonė “Mes visada taip planuodavome”.

Vyksta kūrybinis strateginio mąstymo procesas visuose įmonės lygiuose.

 

Vyrauja nuomonė “mes planuojame, nes mums taip liepė".

Planuojama, nes aiškiai žinoma, ką svarbiausia reikia atlikti įmonės vystymui.

 

Strateginis planas nesusietas su kasdieniais veiksmais ir dulka stalčiuje.

Strateginis planas yra dinamiškas procesas, kuris aprūpina reikiama informacija priimant verslo valdymo sprendimus.

 

Vadovai orientuojasi į trumpalaikius finansinius tikslus.

Vadovai orientuojasi į finansinius ir nefinansinius tikslus, kurie apima visas įmonės veiklos perspektyvas.

 

Planavimo procesas atliekamas formaliai.

Planavimas įvertina reikiamus resursus strategijai įgyvendinti.

 

Nėra aiškaus mechanizmo, kaip pamatuoti suplanuotų veiksmų vykdymą.

Aiškiai pamatuojama, kaip vykdomi suplanuoti veiksmai.

 

Plane aprašyta daug tikslų, bet jie tarpusavyje nesusieti.

Visi strateginiai tiksliai susieti tarpusavyje priežastiniais – pasekmių ryšiais.

 

 

„Daugiau informacijos“ vadovui ne visada reiškia „geriau“, nes reikia papildomo laiko jai apdoroti. Todėl ir sprendimui priimti reikia daugiau laiko, sumažėja jo efektyvumas, kokybė. Perkrauti informacija vadovai negali adekvačiai įvertinti reikiamų duomenų, todėl  neįmanoma kontroliuoti, kaip vykdomi strateginiai uždaviniai. Viena knygos "eStrategija" užduočių – konkrečia struktūrizuota forma pateikti vadovams pačią svarbiausią valdymo informaciją.  

 

Daugelyje įmonių vyrauja neteisinga nuomonė, esą, bendrovė yra unikali ir kitų patyrimas, o ypač užsienio įmonių,  mažai priimtinas. Iš tiesų įmonių veiklos unikalumas tesudaro 10 proc., o likusieji 90 proc. -standartinė veikla. Konkurenciniai pranašumai greičiausiai pasiekiami, kai pirmiausiai sutvarkoma toji standartinė veiklos dalis. O ją įmanoma sutvarkyti tik pasitelkiant standartus. Standartas šiuo atveju reiškia apibrėžimų, taisyklių ir sąvokų rinkinį, kuris sukurtas remiantis geriausiu patyrimu. Įmonės veiklos standartizavimas turi tapti svarbiausia tobulinimo kryptimi.

 

Mobili Balanced Scorecard sistema jūsų delniniame kompiuteryje  - Excel modelis, pritaikytas delniniam kompiuteriui, užtikrina mobilų strategijos valdymą. Mobili Balanced Scorecard sistema padeda sufokusuoti vadovo dėmesį į svarbiausius strateginio valdymo klausimus. Programinė įranga, sudaro galimybę vadovui užtikrinti įmonės strateginį valdymą, nepriklausomai vadovo buvimo nuo vietos ir laiko.

 

Verslo valdymo konsultantas turi padėti įmonės vadovui tapti verslo valdymo procesų architektu. Norint sujungti Subalansuotų Rodiklių sistemą su organizacijos  valdymo sistema, reikalinga gerai suprasti ISO 9001 standarto reikalavimus, šiuolaikinės vadybos principus, strateginį valdymą, marketingą, procesų valdymą, informacinių ryšių dėsnius, struktūrų formavimo taisykles. Lietuvoje vadybos mokslas dar tebėra mokyklinio amžiaus. Neturintis reikiamos kvalifikacijos konsultantas tiesiog negali pagelbėti organizacijai.

 

Mobili Balanced Scorecard sistema jūsų delniniame kompiuteryje  - Excel modelis, pritaikytas delniniam kompiuteriui, užtikrina mobilų strategijos valdymą. Mobili Balanced Scorecard sistema padeda sufokusuoti vadovo dėmesį į svarbiausius strateginio valdymo klausimus. Programinė įranga, sudaro galimybę vadovui užtikrinti įmonės strateginį valdymą, nepriklausomai vadovo buvimo nuo vietos ir laiko. Rodiklių matavimo pavyzdys Metinis indikatorių pultas.

 

Įmonės Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel  programos funkcijos:

- įmonės vadovams padeda matuoti pagrindinius efektyvumo rodiklius;

- vadovams padeda patikrinti, ar strateginiai tikslai įmonėje pamatuojami, ar tikslai yra įgyvendinami;

- ar kasdieniai darbuotojų veiksmai padeda pasiekti įmonės tikslus;

- indikatorių pultas spalvų pagalba sudaro galimybę greitai priimti valdymo sprendimus, mažinant kaštus ir nuostolius procesuose;

- priimti antikrizinio valdymo sprendimus, remiantis vieningais faktais visuose įmonės padaliniuose.

 

Procesų tobulinimas ( process improvement ) - pertvarkoma tik 10-30% procesų funkcijų, siekiant panaikinti atskiras procesų spragas.  

Procesų reorganizavimas ( process reengineering ) - principinis verslo procesų pertvarkymas, siekiant kardinalaus įmonės efektyvumo rodiklių pagerinimo.  Procesų reorganizavimo metu pertvarkoma 30-90% procesų funkcijų.

PERSONAL BALANCED SCORECARD - asmenybės vystymo strategija

Strategijas dažniausiai turi organizacijos, rečiau atskiri asmenys. Naudoti Individualią Rodiklių sistemą - reiškia pakreipti savo gyvenimą norima linkme  ir užsitikrinti sėkmę.

 

Dešimt priežasčių, kodėl mes rekomenduojame naudoti Asmeninę Rodiklių sistemą :

 

1. Pakeisite savo elgesį ir sukursite norimą ateitį. Geriau pažinsite save, suformuosite teisingą požiūrį į save. Suvoksite savo asmenybę. Išmoksite efektyviai valdyti save, išsiugdysite discipliną.

2. Įgysite vidine harmoniją, atsikratysite neigiamų įpročių. Jeigu jus pastoviai naudosite Asmeninę Rodiklių sistemą , tai jūsų žinios apie save padarys jus išmintingais.

3. Jūsų veiksmų atitikimas jūsų tikslams padės  jums įgyti vidinę ramybę.

4. Asmeninė Rodiklių sistema sumažins atotrūkį tarp asmeninio ir visuomeninio gyvenimo, subalansuos darbą ir poilsį.

5. Suformuosite reikiamas sąvybes, kurios padės jums kilti karjeros laiptais.

6. Asmeninė Rodiklių sistema padės komandoje labiau vertinti kitus, didinti pasitikėjimą kolektyve. Teisingai parinksite kandidatus vienoms ar kitoms pareigoms.

7. Išmoksite efektyviai išnaudoti laiką, atliekant veiksmus tada, kada jie yra suplanuoti.

8. Įmonėje sukursite pasitikėjimo ir savitarpio pagarbos atmosferą, kuri reikalinga kūrybiniam darbui ir augimui.

9. Turėsite galimybę sumažinti stresą, išvengti fizinio ir nervinio pervargimo, atliekant savo tiesiogines funkcijas darbe.

10. Nesugaišite veltui laiko, bandant tobulinti save bei įmonę mažai efektyviais  tradiciniais metodais.

 

Vienas svarbiausių sėkmės veiksnių - savojo charakterio tobulinimas. Sėkmės įpročių ugdymas turi tapti neatskiriama jūsų gyvenimo dalimi.

 

ASMENINĖ RIDIKLIŲ SISTEMA - tai navigacinė sistema,  veiksmų planas, kuris padės pakreipti jūsų gyvenimą norima linkme.  Užtikrins savidrausmę ir savikontrolę. Padės kontroliuoti, ar vykdote tai, ką nusprendėte. Padės nustatyti, kokios yra nesėkmės priežastys.

 

Sėkmė yra mūsų  įpročių rezultatas. Nuolatinės mūsų mintys ir veiksmai virsta įpročiais. Vidutinio sudėtingumo įpročiui išsiugdyti reikia maždaug 20 - 30 dienų.  Vidutinio sudėtingumo įpročiai: kėlimasis anksčiau, rytinė mankšta, nevėlavimas į susitikimus, išankstinis laiko planavimas, kiekvienos dienos pradėjimas nuo svarbiausių užduočių, šių užbaigimas prieš pradedant daryti ką nors naują.

 

Vienu metu ugdykite tik vieną naują įprotį! Pasirinkite vieną įprotį, tą, kuris, jūsų manymu, šiuo metu galėtų būti naudingesnis už kitus. Užsirašykite jį, susikurkite skatinantį pasižadėjimą ir vaizdinį. Naujojo įpročio formavimosi metu niekada nepertraukite šio proceso. Neieškokite pateisinančių priežasčių ir argumentų. Regėkite save tam tikroje situacijoje besielgiantį taip, kaip nusprendėte. Įsivaizduokite, jog elgiatės taip, tarsi jau turėtumėte naują įprotį. Kuo dažniau įsivaizduosite, kad įgijote naująjį įprotį, tuo greičiau pasąmonė jį priims. Susiformavęs įprotis nereikalaus pastangų.

 

Asmeninės Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel programa- tai paruošta Personal Balanced Scorecard sistema asmenybės saviugdai organizuoti. Tai kasdienių veiksmų planas, veiksmų įgyvendinimo matavimo įrankis ir aiškiai suformuotas gyvenimo modelis. Sistema padeda sukurti asmeninius tobulėjimo tikslus, užtikrinti kasdienių tikslų pasiekimą, nustatyti tobulėjimo kliūtis.

Asmeninės Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel programos funkcijos:

- padeda ugdyti reikiamus įpročius;

- padeda patikrinti, ar asmeninai tikslai pamatuoti;

- užtikriną kryptingą kasdienių veiksmų įgyvendinimą, įpareigoja laikytis kasdienės disciplinos;

- sudaro galimybę subalansuoti darbą ir asmeninį gyvenimą;

- indikatorių pultas spalvų pagalba greitai pamatuoja blogai suplanuotus veiksmus ir nurodo silpnąsias asmenybės sąvybes.

 

Sistemos dėka žmogus valdo tobulėjimo procesą, subalansuoja saviugdos galimybes su asmeniniu biudžetu, laiko galimybėmis ir šeimos reikalavimais. Asmeninė Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel programa instaliuojama personaliniame kompiuteryje arba delniniame kompiuteryje (PC Pocket, Smartphone, PDA).


STRAIPSNIAI

 

Kaip sukurti Subalansuotų Rodiklių Sistemą įmonėje?

Skaityti

Subalansuotų Rodiklių Sistema pirmoje eilėje yra įmonės strateginis planas. Pradiniame etape suformuluojama įmonės misija, po to sukuriama bendrąją (pagrindinę) įmonės strategiją.  Bendroji įmonės strategija sujungia į vieną logiką įvairias produktų ir paslaugų grupes.  Tikslų nustatymas - vienas svarbiausių Subalansuotų Rodiklių Sistemos kūrimo etapų. Strateginiai tikslai – tai pagrindinės užduotys - ką ir kada reikia daryti - kad būtų įgyvendinta pagrindinė strategija. Rodikliai – tai strategija, transformuota į skaičius.

 

ERP+CRM=CSRP. Ateitis priklauso CSRP klasės sistemoms.

Skaityt

Teisingai suprasta koncepcija ERP+CRM=CSRP, pakelia vadybos kultūrą į aukštesnę pakopą visuose procesuose. Apie tai detaliau rašoma Įmonės vystymo metodikoje.

 

10 karo taisyklių, kaip nugalėti konkurentus.

Skaityti

Versle nereikia karo suprasti tiesiogine prasme ir pulti žūdyti konkurentų. Karas tai strateginė metafora. Strategija  aplamai yra metaforų kalba. "Strateginis karas" - normalus procesas, turintis konkurencijos elementus. Karo taisyklių žinojimas padeda siekti pergalės rinkoje. Jeigu operatyvinis darbuotojas turi didesnę laisvę keliauti iš įmonės į įmonę, jo mielai laukia konkurentai, tai tikras strategas stengiasi tobulinti įmonę, kaip savo kariuomenę. Aišku, nereikia  vėl visko suprasti pažodžiui. Ne kiekvienas įmonės vadovas yra strategas. Todėl dauguma operatyvinių darbuotojų neturi gyvenime tinkamų pavyzdžių.

 

Kas svarbiau sukurti strategiją ar ją įgyvendinti?

Skaityti

Nesėkmė patiriama ne dėl blogai pasirinktos strategijos, bet dėl klaidų ją įgyvendinant. Pirmiausia todėl, kad daugelis kasdienių darbuotojų veiksmų būna nesuderinti su strateginiais planais.

 

Kaip pakelti Lietuvos brandumą į aukštesnę pakopą?

Skaityti

Procesų gerinimu vadinamas procesų otimizavimo lygis, kai pertvarkoma 10-30% procesų struktūros. Procesų reorganizavimu vadinamas procesų otimizavimo lygis, kai pertvarkoma 30-90% procesų struktūros. Reorganizavimo metu dažnai pertvarkoma įmonės struktūrinė schema.

Lietuvos brandumo matavimo formulė:  kuo didesnis įmonių skaičius pasiekia aukštesnį brandumo lygį, tuo didesnis yra juose aukštesnę brandumo pakopą pasiekusių žmonių skaičius.  Kuo didesnis brandžių žmonių skaičius šalyje, tuo aukštesnę brandumo pakopą pasiekia Lietuva tarptautinėje rinkoje.

 

Kaip pasirinkti konsultavimo įmonę?

Skaityti

Diegiant CRM sistemą, 42 %  projekto sėkmės priklauso nuo procesų teisingo "sutvarkymo", vakaruose vadinamo procesų gerinimu ir procesų reorganizavimu.

Likę 58 %  projekto sėkmės priklauso nuo CRM sistemos tecnologinio funkcionalumo. Jeigu ignoruoti pirmus minėtus 42 procentus, įmonėje bus automatizuojamas esamas informacinis "chaosas".

Kaip pasirinkti informacinę sistemą?

Skaityti

Pirmiausia įsitikinkite, kad lyginate vienodus pasiūlymus. Kvalifikuotam pasiūlymų įvertinimui tiesiog būtina skirti laiko ir pastangų. Galioja bendra tendencija, jog brangiausius įkainius taiko profesionaliausios kompanijos. Tai dažniausiai atsiperka, nes šis profesionalumas užtikrina diegimo sėkmę.

CRM sistemos nauda įmonės darbuotojams skirtinga

Skaityti

Strateginiam vadovui

Pardavimo proceso vadovui

Marketingo skyriaus darbuotojui

Žmogiškųjų resursų valdymo darbuotojui

Procesų analitikui

Kokybės vadybininkui

 

STRAIPSNIŲ ANONSAS

 

Subalansuotų Rodiklių Sistema: strateginių ir metinių planų sudarymas.

Kaip panaudoti Subalansuotų Rodiklių Sistemą, kuriant efektyvų kontrolės procesą.

Strateginis Žemėlapis Subalansuotų Rodiklių Sistemoje.

Subalansuotų Rodiklių Sistema marketingo ir pardavimų procesuose.

Individuali Subalansuotų Rodiklių Sistema - asmenybės tobulėjimo metodika (Personal Balanced Scorecard).

Subalansuotų Rodiklių Sistema holdingų valdyme.

Subalansuotų Rodiklių Sistema: kodėl įmonėje neveikia CRM sistema.

Informacinių Technologijų Subalansuotų Rodiklių Sistema (IT Balanced Scorecard).

Subalansuotų Rodiklių Sistema: Help Desk tarnybos organizavimas įmonėje.

Subalansuotų Rodiklių Sistema: diegimo ypatumai Lietuvos įmonėse.

Subalansuotų Rodiklių Sistemos efektyvumo diagnozavimas.

Kaip gauti reikiamą pagalbą, reikiamu laiku, reikiamoje vietoje?

 


5 pamokos e-paštu

"Kaip sukurti Subalansuotų rodiklių sistemą"
Naudojant svetainėje pateiktą informaciją, būtina nurodyti www.estrategija.lt